Stigninger i antennebidraget

– eller er smertegrænsen nået?

læserbrev

Fordi der nu igen-igen er varslet stigninger i antennebidraget, denne gang på kr. 600 for 2008, fremsatte jeg på budgetmødet i Holmstrup forslag om, at afdelingsbestyrelsen fremskaffer de oplysninger, der er nødvendige for, at vi på et senere beboermøde kan tage stilling til, om vi vil fortsætte med storpakken. Dette forslag blev vedtaget.

Afdelingsbestyrelsen var på forhånd kommet med følgende udmelding i kommentarerne til budgettet: ’Antennebidraget er ikke en del af afstemningen om budgettet, da prisen afhænger af den programpakke, som er valgt i afdelingen.’

Det kom derfor ikke som den helt store overraskelse, at afdelingsbestyrelsen ikke var specielt lydhør over for ovennævnte forslag. Overraskende var derimod de indvendinger, afdelingsbestyrelsen gjorde brug af. En indvending gik fx på, at vi kunne risikere sort skærm pr. 1. januar 2008, hvis vi ikke fortsatte med storpakken.

Hertil kan siges flere ting, bl.a. at Brabrand Boligforening som ejer af kabelnettet har pligt til at levere i hvert fald DR og TV2, som vi betaler licens for. I praksis vil der dog blive leveret en del mere end det, idet DR og TV2 indgår sammen med TVAarhus, Skandinavia, SVT1, SVT2, TV4 Sverige, NRK1, TV2 Norge, ARD, ZDF, NDR og RTL i Telias basispakke.

Hvis et beboermøde vælger at opsige storpakken, vil det derfor ikke være ingenting, men basispakken, vi vil få leveret. Basispakken koster i.h.t. Telias prisliste af 1. marts 2007 kr. 584,50 om året alt inklusive, eller kr. 49,00 om måneden.

Ud over basispakken vil de husstande, der ønsker det, have mulighed for at abonnere på storpakken. Sådanne individuelle abonnementer kunne dog – iht afdelingsbestyrelsen – nemt gå hen og blive op til 50% dyrere end det nuværende storpakkeabonnement, som skulle være særligt favorabelt alene fordi det er kollektivt. Også dette argument må der stilles spørgsmålstegn ved. I Harlev vedtog afdeling 10 således på deres budgetmøde at opsige storpakkeabonnementet, og her har Telia givet tilbud om tilkøb af programmerne i storpakken for kr. 173,50 pr. husstand pr. måned (2007- priser).

Men det er ikke det eneste uforståelige ved afdelingsbestyrelsens andet argument. Man må spørge, hvorfor nogen husstande skal være tvangsindlagte til at betale op mod kr. 2500 ekstra om året for noget, de gerne vil være fri for, for at andre husstande kan slippe for at betale fx kr. 1000 ekstra om året for noget, de gerne vil have? Det skal de, fordi der er tale om en programpakke, der er vedtaget for mange år siden, og de har betalt ekstra lige siden, og det skal de blive ved med for at andre kan spare penge, er afdelingsbestyrelsens budskab.

Underforstået: hvad der én gang er vedtaget, skal der aldrig mere laves om på. Men det er jo præcist det, der hele tiden sker, idet pakken i mellemtiden er blevet udvidet med stadig flere nye og dyre betalingskanaler. De programmer, vi i dag bliver fodret med, og den pris, vi i dag betaler, svarer ikke til, hvad vi dengang vedtog. Dermed må grundlaget for beslutningen efter min bedste overbevisning også være bortfaldet. Hvis ikke, hvor mange kanaler har vi da forpligtet os til at modtage? Og hvor høj en månedlig abonnementpris har vi forpligtet os til at betale? Kr. 400? Kr. 800? Og hvor længe? I 10 år? 20 år? Altid?

Endelig kan man spørge, om en boligforening overhovedet kan opkræve et hvilket som helst beløb hos en beboer, der ikke ønsker at blive påtvunget et privat tv-forbrug. Er der ikke en grænse for, hvad den enkelte beboer lovligt – og moralsk – kan blive tvunget til at betale mod sit eget ønske? Sådanne spørgsmål bør ikke affærdiges. De bør afklares.

Jette Bundgaard
Jernaldervej 247, lejl. 6
8210 Århus V


Svar til Jette Bundgård om antennebidrag

Dette svar er skrevet på egne vegne, idet jeg ikke kan skrive på afdelingsbestyrelsens vegne uden, at det er godkendt. Da vi heller ikke har en fælles holdning, så kan det ikke være anderledes.

I spørgsmålet om antennebidraget/programpakke og det videre forløb er vi ikke enige i afdelingsbestyrelsen. Og jeg tvivler også på, at vi bliver det på alle punkter. Det er for mig ikke noget problem, da vi jo lever i et demokratisk samfund, hvor vi kan have forskellige meninger – og ønsker til programvalg. Det kan imidlertid undre mig, at du skriver, hvad afdelingsbestyrelsen mener, da det burde være fremgået ret tydeligt af debatten på beboermødet, at vi faktisk er en del uenige på dette punkt.

Dit indlæg indeholder desværre en del forkerte konklusioner, hvorfor mit svar nok kommer til at lyde skolemesteragtigt. Jeg vil for nemheds skyld dele indlægget op i punkter.

Forslag

Dit oprindelige forslag kunne ikke sættes til afstemning, idet forslaget ikke fremgik af dagsorden. Reelt burde dit andet forslag, som blev vedtaget, også have være afvist, idet dette heller ikke fremgik af dagsorden. Imidlertid godkendte dirigenten dit forslag.

Afdelingsbestyrelsen havde ikke modtaget forslag om antennebidraget inden beboermødet, derfor var dette ikke sat på dagsordenen. Jeg har ikke forholdt mig til selve spørgsmålet om den lille eller store pakke. Kun at proceduren for en evt. beslutning om ændring af programudbud blev i overensstemmelse med boligforeningens vedtægter.

Jeg har ikke set Rødlundparkens dagsorden til deres beboermøde, men såfremt det ikke har været på dagsorden, så er beslutningen ugyldig. Jeg er bekendt med, at dette rent faktisk behandles i foreningsbestyrelsen.

Ændring til budgettet

I budgetmaterialet har vi gjort opmærksom på, at antennebidraget ikke er en del af huslejen, hvorfor dette ikke behandles som en del af budgettet. Det er lovfastsat, at udgifter til antennebidrag ikke må indgå i huslejen. Derfor er der ingen juridisk tvivl om, at vores oplysning er korrekt. Dette har vi også fået bekræftet ved henvendelse i administrationen. Det er derfor forkert, når nogen mener, at man kan stille et ændringsforslag til budgettet vedr. antennebidraget.

Sort skærm

Du er desværre helt forkert på din udlægning af konsekvensen af en beslutning. Afdelingen har en kontrakt med Telia Stofa om levering af den store programpakke. Heri er der ikke taget stilling til hvilken programpakke, der skal leveres ved evt. opsigelse. Det er jo også logisk, hvis man ved en ændring samtidig ønsker en anden leverandør.

Såfremt et beboermøde beslutter, at vores nuværende programpakke skal ophøre, skal der samtidig tages beslutning om, hvad der skal sættes i stedet, for at der kan blive leveret signaler – uanset datoen for en evt. opsigelse. Hvilke, hvem der skal levere og hvor mange programmer, der i så tilfælde skal leveres, er altså afhængig af, hvad der besluttes – herunder, at der rent faktisk besluttes fælles signallevering. Hvad nu, hvis det blev vedtaget, at den enkelte husstand selv måtte anskaffe en parabol.

Man kan derfor ikke bare gå ud fra, at der så leveres den lille programpakke fra Stofa, selvom dette er det mest oplagte.

Ejerskab til kabelnet

Brabrand Boligforening ejer ikke kabelnettet. Vi ejer som afdeling vort interne net. Vi har en serviceaftale (som en del af aftalen med Stofa) om vedligeholdelse heraf. Stofa ejer alt kabelnet frem til vores interne net.

Levering af signaler fra en anden leverandør end Stofa vil medføre, at der skal lægges en signalledning ned fra leverandørens nærmeste kabelnet frem til vores interne net. Hvad det vil koste, vil afhænge af afstanden og den konkrete aftale. Alternativt kan en anden leverandør måske lave en aftale med Stofa om distribution gennem deres net.

Brabrand Boligforening er derfor ikke forpligtet til at levere TV-programmer, hvis et flertal på et beboermøde beslutter at opsige aftalen med Stofa, ændrer på programpakke eller skifter leverandør.

Pris for fremtidig levering

Jeg har ikke på beboermødet oplyst, at en fremtidig storpakke ville blive 50% dyrere, hvis der blev taget beslutning om, at afdelingen kun skulle have basispakken. Jeg sagde, at man ikke kunne tage for givet, at Stofa ville indgå ny aftale om de samme priser for storkunder, som vi betaler for nærværende.

Jeg har derimod givet udtryk for, at man ved individuelt valg af programmer (når/hvis dette engang bliver teknisk muligt) ikke skal forvente, at der er noget der hedder gratis programmer eller de nuværende takster for enkelt programmer bliver gældende. Det vil blive langt dyrere end de fleste forestiller sig, da der er langt færre abonnenter på de enkelte kanaler til at betale de samme udgifter.

Fælles beslutning

Hvor vidt det er moralsk korrekt, at et beboermøde kan beslutte, om en afdeling skal have en stor programpakke, som enkelte beboere ikke ønsker, kan vel sammenlignes med, at ikke-bilejere jo også betaler til parkeringspladser, som de ikke bruger.

Den lovmæssige hjemmel er fastsat i lejelovens § 62.
§ 62. Er ejendommen forsynet med eget fællesantenneanlæg til radio- og fjernsynsmodtagelse, eller har ejendommen programforsyning udefra, kan udlejeren forlange de nødvendige og rimelige udgifter til etablering og forbedring, jf. stk. 2, og drift heraf refunderet, herunder udgifter til administration. Udgifterne fordeles ligeligt på lejemålene i ejendommen. I ejendomme, hvor lejeren har individuelt valg af programudbud, skal den enkelte lejer dog kun betale for de programmer, lejeren har adgang til. Udgifterne kan ikke indeholdes i lejen.

Spørgsmålet er her, hvordan man vil fortolke ”nødvendige og rimelige udgifter”.

Afslutning

Jeg synes, at du tillægger afdelingsbestyrelsen nogle holdninger, som vi ikke har – hverken individuelt eller kollektivt. Især i betragtning af, at vi faktisk ikke har en afklaret holdning til dette spørgsmål – altså udover, at konsekvenserne af et skifte skal undersøges grundigt inden vi træffer beslutning.

Nogle af os har blot helt i overensstemmelse med boligforeningens vedtægter og reglerne i lovgivningen forhindret, at der blev realitetsbehandling af et ugyldigt forslag. Personligt har jeg intet imod, at der kommer en afstemning om programvalg. Den skal blot foregå på et korrekt grundlag, hvor alle beboere er vidende om, at der er en afstemning og konsekvenserne heraf.

Og for at der ikke skal gå alt for meget panik i denne sag, så har afdelingsbestyrelsen i Holmstrup og flere andre afdelinger bedt administrationen om at indhente en lang række oplysninger om lovgrundlag, priser og programmuligheder, så der kan laves et seriøst oplæg til en beslutning om fremtidigt programvalg i alle de afdelinger, som måtte ønske det.

Der bliver således ikke sort skærm i Holmstrup eller ændring af den store programpakke pr. 01.01.2008.

I øvrigt har Stofa meget længe i samarbejde med Århus Antenneforening arbejdet med en ændring af programudbuddet i forbindelse med digitalisering af Stofas kabelnet. Og meget tyder på, at dette kan gennemføres i løbet af 2008. Så måske bliver hele problemet løst i forbindelse med de nye tekniske muligheder.

Edvin Juhl

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2007-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2007-09 November
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2007-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data