Afd. 1: Beboermøde i afd. 1

Afdeling 1: Hans Broges Parken

Mødet afviklet i god atmosfære

af Kirsten Hermansen

Omkring 80 beboere var mødt frem til det ordinære beboermøde for afd. I.
Igen i år var dirigentposten i sikre hænder hos Kjeld Albrechtsen.

Beretning for afdelingens  forhold

Et udpluk af formandens beretning:
Afdelingen er nu færdig med udskiftningen af faldstammer.
Der er i afd. givet tilladelse til begrænset sprøjtning, men det gælder kun flisegange, hvor folk adviseres på forhånd..
Udvidelse af parkeringsplads er midlertidig sat i bero.
Der arbejdes på at lave en indflyttermappe henvendt til nye beboere. Den er på vej.
En gennemgang af fugt-/skimmelsvamp-problemerne i afdelingen, hvor der endnu ikke kan fortælles ret meget mere, end der allerede er informeret om, og man afventer forsat  arbejdet i det såkaldte prøvehus, som skal danne grundlag for en hel- eller delvis renovering af huse og evt. blokke.
Isolering og nye vinduer i karnapper på Hans Brogesvej er derfor udskudt.
Der er nu lavet mulighed for at leje et sted til opbevaring af knallerter. Der kan søges.
Der er kommet Infotavle ved blok B
Vedrørende udhuse: For Udsigten er der udarbejdet en arkitekttegnet fællesmodel, som først skal godkendes af Bygningsmyndighederne. Tegningerne  kan derefter fås i boligforeningen, og der skal derefter søges tilladelse af den enkelte beboer, der ønsker at opføre et udhus.
Afdelingen er blevet lovpligtig energimærket, men man vil gerne se rapport?
Der skal opsættes nye postkasser i blokkene, og de er meget dyre.
Fællesvaskeriet bliver misbrugt af nogle beboere. Der kan blive overvej­elser om betalingsvaskeri?
Formanden sluttede sin beretning med en tak til alle frivillige ved arrangementer i afd. samt andre initiativer.
Der opfordres til at møde op, og at være engageret i  de fælles ting.

Til  beretningen var der et par kommentarer:
En beboer i Udsigten savner stadig den løbende vedligeholdelse i afdel­ingen og mener f.eks. at lister under vinduer (inddækninger) trænger meget til maling.
En anden beboer efterlyste en mere fyldig information, især i tiden, hvor der var ekstra fokus på fugtsagen, og mente at afdelingen burde have afholdt et orienteringsmøde, mens sag­en ”rasede”.

Carsten Falck (inspektør for afd. I) kunne oplyse, at maling af træværk på husene er taget ud af budget, nu kan det ikke betale sig, da man står for en udskiftning af vinduerne.
Der kommer en orientering af de tekniske resultater og løsningsmodel, og han håber, at man snart kan komme i gang med drøftelser af en handlingsplan samt en forhandling med Landsbyggefonden.
Carsten kunne dog godt se, at der kunne laves midlertidige løsninger, hvor der er de største revner under vinduer, for at det kunne holde tæt indtil en større renovering.

Beretning for foreningens forhold
Man havde valgt at uddele foreningens beretning på tryk i forbindelse med dette møde, fordi afd. bestyrelse forud havde besluttet ikke at bruge tid på denne del.
Dette blev mødt med kritik, for ved den beslutning, burde den skriftlige beretning være medsendt dagsorden, således at beboerne havde haft mulighed for at sætte sig ind i den.
Formanden måtte medgive, at dette var en fejl.
Punktet blev på baggrund af denne kritik derfor ikke taget til efterretning.

Budget 2010 til godkendelse og regnskab 2008 til forelæggelse
Kort og let forståelig gennemgang af boligforeningens nye økonomichef:
En budgetteret huslejestigning for 2010 på 2,1% ligger inden for de rammer, som kommunen anbefaler.
Afdelingen er kapitalmæssig sund, men pengene er øremærket til bestemte formål..

Forslag fra beboere og afd. bestyrelse omkring diverse fældninger af træer.
Efter at dirigent havde fastholdt et par omtællinger, og sikret sig at afstemningsprocedure blev overholdt, kunne man til sidst med ret stort flertal godkende alle de fremsatte forslag.

Forslag fra beboere vedrørende kattehold
Afd. bestyrelsens holdning er fortsat forbud mod kattehold.
Forslaget blev derefter ved en åben afstemning forkastet med stort flertal.

Forslag fra beboere vedrørende hundehold
Afd. bestyrelsens holdning er også her et fortsat forbud.
Forslaget blev forkastet med stort flertal ved en åben afstemning.

Valg
3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleant
De 3 medlemmer, der var på valg var indstillet på genvalg og blev valgt uden bemærkninger.

1 medlem til FAS
Ingen ønskede valg.

1 medlem til Skræppebladet.
Ingen ønskede opstilling
Opfordring fra Skræppebladet om et beboerpanel. Ingen ønskede at medvirke.
Inger Bloch er fortsat kontaktperson til Skræppebladet.

Festudvalg
Henrik og Berit lod sig vælge efter let pres.

Eventuelt
Til sidst var der en debat omkring afdelingens økonomisk gode soliditet, og hvorfor der ikke kunne bruges nogle flere penge af den opsparede kapital, når der var så meget der trængte til vedligehold i afdelingen.
Der er tale om et stift og reguleret boligregnskab, hvor der bliver henlagt til ”øremærkede formål”, som kun må bruges til dette, og pengene kan ikke bare bruges til andre ting. Det er hvert år en svær øvelse at forudse, hvad der skal øremærkes penge til. Det er nemmere at flytte penge, når en afdeling har et overskud.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt