Afd. 2: Kampvalg på afd. II’s beboer­møde

Afdeling 2: Søvangen

Nye medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen

Over 70 beboere havde fundet vej til beboermødet i afd. II og foreningsformand Jesper Pedersen blev valgt til at lede mødet.

Beretning for afdelingens forhold

Birthe fortalte kort om, hvad der er sket i foreningen:
Der havde været juletræsfest og fastelavnsfest med stor tilslutning.
Kommende opgaver: Låsesystemer i Søvangen skal udskiftes, da man ikke længere kan skaffe reservedele til det gamle system.
Der skal opsættes nye postkasser i indgangene i blokkene, det er et krav fra Post Danmark..
De hvide frontplader på blokkene skal udskiftes.
Om badeværelsesrenoveringen kunne konkluderes, at hele projektet henad vejen ikke har været helt let, og det har ikke været uden problemer.
Den næste større renovering står allerede og venter i kulissen, og det bliver en renovering af blokkenes beklædninger for at komme fugtproblemerne til livs.

Jesper kunne tilføje til de kommende renoveringsplaner: At der i Brabrand Boligforening arbejdes på at hente penge hjem fra Landsbyggfonden både for afd I og afd. II. Man har lovet at kikke velvilligt på en ansøgning fra Søvangen, men der kan naturligvis ikke loves noget, da der et kæmpe pres alle steder fra i øjeblikket.

En beboer spurgte, hvorfor maling af lofter ikke var inkluderet i badeværelsesrenoveringen hos alle, og der blev svaret, at håndværkerne hen ad vejen havde ”griset” så meget på lofter, at budgettet var overskredet, og derfor var der pålagt påpasselighed med lofterne, så de ikke skulle males igen.

En anden beboer efterlyste, at det i et nyt låsesystem, ikke mere var muligt at ”smække sig selv ude”, og Carsten kunne oplyse, at det nye låsesystem, man havde kik på, var med en vrider, således at låsen skal aktiveres, før døren kunne låses.
Postkasseudskiftning og låseudskiftning satser man på at ordne i en arbejdsgang.

Den ny bestyrelse: Fra venstre - Margit Nørhave, Kirsten Jakobsen, Micharl Jørgensen, Poul Pallesen, Birthe Wisén, og de nyvalgte Jan Mikkelsen, Else Høg, Ole Vad Odgård.

Beretning for foreningens forhold

Mødeleder måtte lige skifte kasket, og så kunne han fortælle om foreningens kommende byggeprojekter i Solbjerg, passive huse i Tranbjerg og Hasselager. Foreningen har ”mange ting i ilden”. Havneprojektet er forsinket, da nuværende investorer har svært ved at rejse kapital, men investeringspenge kommer hjem igen minus arkitektudgifterne.
Der er besluttet en totalrenovering af afd. III, idet LB har godkendt projektet.
Den fleksible udlejning, hvor der er indført særlige udlejningsregler for et antal lejligheder har vist sig positiv.
Med hensyn til Helhedsplanen, så skal man ikke tro på alt, hvad der bliver skrevet i pressen, idet der ikke bliver ændret noget, før det er vedtaget i Repræsentantskabet.

En beboer havde en kommentar til Helhedsplanen, idet han mente, at salg og nedlæggelse af lejligheder er betænkelig. Det strider mod den almene boligs interesser. Man burde kikke kritisk på den plan en gang til.
Formanden kunne hertil tilføje, at det ikke var meningen at der skulle ”sælges ud af arvesølvet”, men endnu afventer man at se en dispositionsplan, og lad os så se på tingene. Der er endnu ikke sagt hverken ja eller nej.

Budget 2010 og regnskab 2008

Den største stigende udgiftspost i budgettet er lønninger.
En huslejestigning på 2,95% ligger inden for de rammer kommunen kan anbefale.
Et overskud på 1.000.000 for renter og foreningstilskud er overført til badeværelsesrenoveringen i stedet for huslejenedsættelse og afskrives dermed på gælden til badeværelsesrenoveringen.
Budget og regnskab blev godkendt efter flere spørgsmål og tekniske forklaringer.

Forslag fra afd. bestyrelsen

To forslag om dokumentation for at have behov for garage via fremvisning af gyldig vægtafgift blev debatteret. Afd. bestyrelsen ved godt, at dette forslag ikke umiddelbart har nogen præventiv virkning, og det er heller ikke på sigt en garanti for tildeling til en blivende bilejer.
Men man ønsker at stramme op på reglerne, idet der er alt for mange garager, der ikke bruges som bilgarager, men til alt andet. Der er en meget lang venteliste, og de foreslåede regler er at tage hul på en holdningsændring.
Begge forslag blev vedtaget med overvældende flertal.

Valg

a) Afdelingsbestyrelsen
Poul Pallesen, Margit Nørhave og Georg Nielsen var villige til genvalg. Inge Cassøe ønskede ikke genvalg.
Derudover opstillede:
Ole Vad Odgård (erfaring fra anden boligforening)
Peter Kjellerup (tidl. Skræppebladsmedlem + tidl. byrådsmedlem + Brabrand fællesråd)
Jan Mikkelsen (ville gerne prøve kræfter med arbejde i afd.bestyrelse)
Peter Madsen (interesse)
Else Høgh (interesse for vores afdeling)

Der blev afholdt skriftlig afstemning og udfaldet blev derefter:
1) Ole Vad Odgård 55 stemmer. Nyt bestyrelsesmedlem
2) Poul Pallesen 49 stemmer. Genvalgt
3) Jan Mikkelsen 48 stemmer. Nyt bestyrelsesmedlem
4) Margit Nørhave 47 stemmer. Genvalgt
5) Else Høgh 28 stemmer. 1. suppleant
6) Georg Nielsen 27 stemmer. 2. suppleant efter lodtrækning med Peter Madsen
6) Peter Madsen 27 stemmer

b) Suppleant til Skræppebladet
Ole Vad Odgård lod sig vælge

c) 1 medlem og suppleant til FAS
Ingen meldte sig

Lysnes IMG_0013

Eventuelt

Der var mange emner til debat, og bølgerne gik enkelte gange lidt højt.
Et emne, der havde mange beboeres interesse, var egen vedligeholdelseskonto, og hvad man kunne bruge den til, opsparing af penge og valg af håndværker (håndværker med boligforeningsaftaler eller tilbud fra andre håndværkere). Beboere har oplevet at tilbud fra eksterne håndværkere var meget billigere end tilbud fra de fast benyttede håndværkere hos BB.

Carsten kunne oplyse, at boligforeningen har faste håndværkere, der bruges efter aftale, som er indstillet på den kreditperiode som boligforeningen har, og hvor man ved, at reklamationer bliver udført. BB har liste (kan fås hos varmemester) over disse.
Beboere skal selvfølgelig have mulighed for eget valg, men må så selv betale regning indtil refusion fra boligforening. Efter ønske fra en beboer, lovede Jesper og økonomichef at se på, om der var andre muligheder ved brug af eksterne håndværkere, så beboerne ikke selv skulle lægge penge ud.
Beboere efterlyste regelsæt omkring brug af vedligeholdelseskonto. Det er kun loft, vægge og gulve, man kan bruge disse penge til.
Ikke døre. Hvorfor så stramt et regelsæt?
Det er fordi, der skal være ens regelsæt for alle afdelinger, og derfor har man valgt at holde sig til det regelsæt, der er lovgivningsmæssigt bestemt.
Vedligeholdelseskonti svulmer op, når der ikke er andre muligheder en det nævnte, at bruge pengene til.
Jesper havde forståelse for synspunktet, ville se på det – måske en øvre og nedre grænse for opsparing skulle indføres for ordningen.

Vedrørende fugtproblemer i Søvang­en, så er der lavet Termofotografering af Søvangen (kan afsløre kuldebroer) og dette er medsendt sammen med ansøgning til Landsbyggefonden, så der arbejdes med problematikken. Og ting tager tid.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-08 Oktober
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2009-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data