Afd. 6: Brand, budget, videoovervågning og meget mere

Afdeling 6 – Holmstrup

Beboermødet i Holmstrup trak ud til næsten midnat

De alvorlige begivenheder i Holmstrup prægede det ordinære beboermøde, men mod forventning deltog dog kun godt 50 beboere. Noget nær som sædvanligt, men beboere fra Jernaldervej 245 markerede sig stærkt.

Ikke nok med at der havde været eksplosionsagtig brand i 3-4 biler under Jernaldervej 245, så var et gammelt forslag om videoovervågning meget apropos blevet undersøgt og gjort klar til afstemning.

Afdelingsbestyrelsens beretning

I den mundtlige beretning fra afdelingsbestyrelsen indledte Edvin Juhl med at sige, at det havde været en fredelig sommer, men så indtraf branden under carporten til Jernaldervej 245, hvorved tre biler og en række kælderrum blev helt ødelagt, mens 14 lejligheder fik alvorlige skader af sod.

Adskillige mennesker havde været i livsfare.

Og ikke nok med det. Kort tid efter blev en række nyindkøbte haveborde og en traktor stjålet. Alt sammen betyder det store omkostninger og kan muligvis få konsekvenser for huslejen.

Af overskudkontoen var anvendt 250.000 kr. til røgsikring. Nu blev det overvejet at anskaffe et sprinkleranlæg til 2 millioner kr. Det har hidtil ikke været muligt at få lokalpolitiet til at patruljere i området. Her registreres meget lidt kriminalitet, så andre områder prioriteres.

Edvin sluttede den afdeling af med at appellere til, at al kriminalitet blev meldt, inden han redegjorde for mindre sager.

Dirigenten Vagn Eriksen og Edvin Juhl er klar

Dirigenten Vagn Eriksen og Edvin Juhl er klar

Reguleringskontoen var nu tom, men der var begået regnefejl af administrationen ved afrapporteringen. Et nyt reglement er undervejs, vaskeriet fungerer trods klager, legepladser forbedres og misbrug af Genbrugspladsen skal undgås.

Hjemmesiden er nu kommet op at stå igen.

Kælderrummene er blevet registrerede, og ledige kælderrum kan lejes. Der er sket fejl i forbindelse med nedtrapningen af indbetaling til B-ordningen.

Der bruges 1 millioner kr. til fællesbelysning. Det skal der kikkes på, hvilket også blev understreget i den efterfølgende debat.

Her blev også efterlyst voksenlege- og motionsredskaber, gynger på østsiden af byggeriet og gjort opmærksom på, at skatebanen var eroderet. Under debatten blev det også nævnt, at det var meget dyrt at hente håndværkere udefra og spurgt, om der ikke var meget driftspersonalet kunne gøre. Edvin svarede, at der havde været megen sygdom blandt personalet, og meget havde været brugt til at hjælpe til med Helhedsplanen.

Beretningen blev derefter taget til efterretning.

Foreningsbestyrelsens beretning

Den blev aflagt af Hans Esmann, der i sin version af beretningen fra foreningsbestyrelsen lagde vægt på både boligforening og boligbevægelse.

Brabrand boligforening er i gang med meget store aktiviteter og er mere en byggeforening end en boligforening. Den skaffer lærepladser i forbindelse med byggerierne.

Det anslås, at kommune får 80.000 flere indbyggere i løbet af de næste 10, og der skal bygges 30.000 flere boliger, men der er kun planlagt 100-150 almene lejligheder.

I forbindelse med grunden på havnen sikrede Brabrand Boligforening sig 100-120 kvoter, hvilket har vakt misundelse i BL’ 5. kreds.

 Forsamlingen

Forsamlingen

Budget 2012 og brug af overskudskonto

Det blev også fremlagt af Edvin. Som det allerede var blevet understreget i den skriftlige beretning bliver der tale om en betydelig huslejestigning. Bestemmelsen af ejendomsskatter var indviklet. Personaleudgifter og det løbende forbrug blev bestemt af den almindelige udvikling af prisstigninger og omkostninger.

Der er også planlagt udskiftning af vinduer. Der er ingen stigende finansieringsudgifter, men renteaftrapningen bør omlægges. Af overskudskontoen var der brugt 400.000 kr. heraf 200.000 kr. til røgsikring.

Derefter fulgte en livlig debat. Poul Erik Østergaard var rystet over den stigende husleje og spurgte, om der ikke var muligheder for at spare. Boligforeningens næstformand Keld Albrechtsen oplyste, at huslejestigninger havde været tema for mange beboermøder.

”Systemet med aftrapning af sikringsordninger er helt urimeligt. Det samme gælder ejendomsskatterne. Selv om vi sparer, bliver der tale om store huslejestigninger. Sagen bør tages op politisk.”

Peter Iversen rejste spørgsmålet om indeksering af henlæggelser. ”Det er en politisk beslutning, og andre boligforeninger er billigere”

Henlæggelser blev herpå indgående diskuteret af medlemmer af afdelingsbestyrelsen og medlemmer af foreningsbestyrelsen. Diskussionen var så deltaljeret og indforstået, at den formodentlig er gået hen over hovedet på mange af de fremmødte beboere.

Det korte af det lange er, at de fleste afdelinger af boligforeninger har store henlæggelser. I den forbindelse stillede Adam Hansen det ændringsforslag til budgettet, at indekseringen blev reduceret til det halve. Forslaget blev forkastet med et lille flertal. Derefter blev det samlede budget godkendt med et overvældende flertal. Det samme gjaldt anvendelsen af overskudskontoen.

Videoovervågning

Den langvarige og detaljerede diskussion resulterede i, at en del beboere var gået, inden man nåede frem til det punkt, der nok havde størst interesse, nemlig videoovervågning.

En beboer havde i foråret 2009 stillet forslag om, at der blev etableret videoovervågning under carportdækkene og opgangene i A-blokkene. Dengang var videoovervågning ikke lovlig, men beboermødet havde pålagt afdelingsbestyrelsen at undersøge omkostningerne ved eventuel overvågning.

Nu er der blevet åbnet mulighed for, at der kan gives tilladelse til videoovervågning. Afdelingsbestyrelsen havde indhentet et, men kun et, tilbud om videoovervågning. Forslaget blev derefter livligt debatteret.

Erfaringerne med virkningerne af videoovervågning på kriminalitet er blandede. Det fremlagte forslag dækkede ikke hele bebyggelsen, men undtog B-blokkene og deres fælles kælderrum. En del havde principiel modstand mod overvågningssamfundet, mens især beboere fra 245 savnede tryghed.
Et ændringsforslag om at opstille et flytbart kamera mod syd blev forkastet med stort flertal, hvorefter et mindre flertal forkastede det forslag, afdelingsbestyrelsen havde lagt frem.

Kl. 23.15 var mødet nået til eventuelt, hvor en beboer henstillede til, at sagkyndige foretog deres indforståede diskussioner inden mødet, mens andre opfordrede til, at man arbejdede frivilligt for og støttede op om en ny aktivitet for børn og unge.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-09 November side 21
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2011-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data