Afd. 31: De unge kom til i Havne­husene

Afdeling 31 – Havnehusene

Beboermødet i afdeling 31, Havnehusene, præget af, at ungdomsboligerne er blevet en del af afdelingen

På beboermødet i boligforeningens nyeste afdeling aflagde formand Torben Malmstrup beretningen på vegne af afdelingsbestyrelsen. Han oplyste, at der kun blev tale om en kort beretning, og at afdelingsbestyrelsen havde følt, at det havde været op ad bakke at være i bestyrelsen, blandt andet på grund af dårlig orientering for eksempel om boligforeningens ønsker for afdelingen. Der havde blandt andet været tale om prissætning af udlejning af fælles faciliteter som gæsteværelse, café og lokalet på 11. sal, men det havde vist sig, at der kun var tale om cafeen.

Havnehusene er en ny afdeling, så de havde denne gang deres første beboermøde, hvor også ungdomsboligerne var med.

Havnehusene er en ny afdeling, så de havde denne gang deres første beboermøde, hvor også ungdomsboligerne var med.

Savnet sekretærhjælp

Der havde været problemer med manglende sekretærhjælp, hvilket var et problem, da man som ny bestyrelse er afhængig af sekretærens viden. Men på det seneste har afdelingsbestyrelsen fået god hjælp fra både administrationschef og sekretær.

Endvidere havde der været problemer i forbindelse med indretningen af legepladsen, da legeredskaber over en meter skal boltes fast, hvilket ikke er muligt på afdelingens grund. Der var imidlertid fundet en løsning med en sandkasse og nogle gummi-legedyr, som er bestilt.

Bestyrelsen har besluttet, at der skal opsættes en stikkontakt i P-kælderen og en kompressor til at pumpe cykler med, men installation heraf afventer stadig.

Serviceleder Rene Ballegård har haft meget at lave, så beboerne har selv ordnet bedene på Esther Aggebos Gade, hvilket Rene Ballegård udtrykte stor tak for.
Et års gennemgang af lejligheder, tagterrasser og ”grønne områder” mangler at blive udført.

Kritiske kommentarer

Frederik Thordal, formand for ungdomsbeboerrådet, bemærkede under debatten, at der hørte noget mere til beretningen. Ungdomsboligerne har oplevet en noget anden situation end den, afdelingsbestyrelsen gav udtryk for, og den var meget taknemmelige for den store hjælp, de havde fået fra en række forskellige personer i administrationen.

Ungdomsboligerne har nedsat et beboerråd i februar måned, og der var blevet nedsat en række forskellige udvalg, herunder blandt andet et udvalg, som stod for indretning af de forskellige fællesrum i afdelingen, og et aktivitetsudvalg.

Uenig om fælleslokale

Der har været lidt problemer i forhold til ungdomsboligerne kontra afdelingsbestyrelsen, idet afdelingsbestyrelsen eksempelvis har villet inddrage fælleslokalet på 11. sal til familieboligerne, og i den forbindelse har sekretariatet hjulpet med afklaring af afdelingsbestyrelsens beslutningskompetence.

Ungdomsboligerne ser frem til at kunne blive del af afdelingsbestyrelsen, således at det fulde potentiale kan blive udnyttet, og der kan interageres på tværs med tillid til hinanden.

Løbet imod en mur

Alexander Momtaz Jacobsen udtrykte kritik over afdelingsbestyrelsens korte beretning og orienterede om, at de unge havde prøvet at få gang i en del ting, men at de havde løbet panden imod muren, hvad angik samarbejdet med afdelingsbestyrelsen.

Det var blandt andet blevet aftalt, at de unge skulle have observatørstatus i afdelingsbestyrelsen, men det blev hurtigt til, at de kun kunne deltage en halv time på lige fod med alle øvrige beboere i afdelingen.

Et andet eksempel på problemer i forhold til afdelingsbestyrelsen var, at den havde besluttet, at der ikke måtte foretages rengøring af fælleslokalet på 11. sal, til trods for at det er ungdomsboligerne, som betaler husleje for lokalet. Endelig udtrykte han afstandtagen fra, at afdelingsbestyrelsen i sin beretning gav udtryk for, at sekretariatet ikke udfører sit arbejde ordentligt.

Der var ikke yderligere kommentarer, og beretningen blev taget til efterretning.

Huslejestigning

Administrationschef Susanne Witting gennemgik budgettet og kunne fortælle, at som følge af, at der er indtægter på i alt 13.595.300 kroner og udgifter på i alt 14.436.164 kroner, så er det nødvendigt at varsle en huslejestigning på i alt 840.864 kroner, hvilket svarer til en lejeforhøjelse på 6,4 procent eller 63 kroner pr. kvadratmeter.

Susanne Witting oplyste i den forbindelse, at den nuværende husleje er fastsat efter skema B samt nøgletal fra andre byggerier, og det må konstateres, at budgettet for 2016 har været for optimistisk i forhold til ejendomsskatten, som familieboligerne betaler, og ydelsen til kreditforeningen.

Der er gennem advokatfirmaet Rafn & Søn gjort indsigelse mod ejendomsskatten, som synes meget høj i forhold til andre byggerier på havnen. Såfremt sagen vindes, vil det betyde en huslejenedsættelse på familieboligerne.

Frederik Thordal efterlyste afdelingsbestyrelsens anbefaling, og her kunne Torben Malmstrup oplyse, at afdelingsbestyrelsen nøje har gennemgået budgettet sammen med Susanne Witting og taget det til efterretning og derfor gerne ville anbefale, at det bliver godkendt. Og det blev det.

Bestyrelsen blev væltet

Der skulle vælges fem medlemmer til den nye afdelingsbestyrelse, og fire fra den tidligere bestyrelse stillede op uden at blive valgt. Resultatet blev:
Frederik Thordal 120 stemmer, Charlotte Grace Overgaard 108 stemmer, Alexander Morntaz Jacobsen 96 stemmer, Ebbe Meldgaard 92 stemmer og Winnie R. Hvas 63 stemmer.
Herefter skulle der separat vælges suppleanter, fire stillede op og blev valgt i nævnte rækkefølge:
Rita Malmstrup 84 stemmer, Kristian Korsgaard 81 stemmer, Sam Klausen 58 stemmer og Kasper Gregersen 52 stemmer.

Bestyrelsen har siden mødet konstitueret sig, og Charlotte Grace Overgaard er blevet ny formand.

Grethe Abild var på valg til FAS Syd og blev genvalgt, mens Dorthe Laustsen blev valgt som suppleant. Der var ingen, som ønskede at stille op til Skræppebladets redaktion.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-07 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-07 Oktober side 41
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-07 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data