Svar til Jette Bundgård om antennebidrag

(Red: Læs Jette Bundsgårds læserbrev i november-udgaven: Stigninger i antennebidraget)

Dette svar er skrevet på egne vegne, idet jeg ikke kan skrive på afdelingsbestyrelsens vegne uden, at det er godkendt. Da vi heller ikke har en fælles holdning, så kan det ikke være anderledes.
I spørgsmålet om antennebidraget/programpakke og det videre forløb er vi ikke enige i afdelingsbestyrelsen. Og jeg tvivler også på, at vi bliver det på alle punkter. Det er for mig ikke noget problem, da vi jo lever i et demokratisk samfund, hvor vi kan have forskellige meninger – og ønsker til programvalg. Det kan imidlertid undre mig, at du skriver, hvad afdelingsbestyrelsen mener, da det burde være fremgået ret tydeligt af debatten på beboermødet, at vi faktisk er en del uenige på dette punkt.
Dit indlæg indeholder desværre en del forkerte konklusioner, hvorfor mit svar nok kommer til at lyde skole­mesteragtigt. Jeg vil for nemheds skyld dele indlægget op i punkter.

Forslag

Dit oprindelige forslag kunne ikke sæt­tes til afstemning, idet forslaget ikke fremgik af dagsorden. Reelt burde dit andet forslag, som blev vedtaget, også have være afvist, idet dette heller ikke fremgik af dagsorden. Imidlertid godkendte dirigenten dit forslag.
Afdelingsbestyrelsen havde ikke mod­taget forslag om antennebidraget inden beboermødet, derfor var dette ikke sat på dagsordenen. Jeg har ikke forholdt mig til selve spørgsmålet om den lille eller store pakke. Kun at proceduren for en evt. beslutning om ændring af programudbud blev i overensstemmelse med boligforeningens vedtægter.
Jeg har ikke set Rødlundparkens dags­orden til deres beboermøde, men såfremt det ikke har været på dags­orden, så er beslutningen ugyldig. Jeg er bekendt med, at dette rent faktisk behandles i foreningsbestyrelsen.

Ændring til budgettet
I budgetmaterialet har vi gjort op­mærk­som på, at antennebidraget ikke er en del af huslejen, hvorfor dette ikke behandles som en del af budgettet. Det er lovfastsat, at udgifter til antennebidrag ikke må indgå i huslejen. Derfor er der ingen juridisk tvivl om, at vores oplysning er korrekt. Dette har vi også fået bekræftet ved henvendelse i administrationen. Det er derfor forkert, når nogen mener, at man kan stille et ændringsforslag til budgettet vedr. antennebidraget.

Sort skærm

Du er desværre helt forkert på din ud­lægning af konsekvensen af en be­slutning. Afdelingen har en kontrakt med Telia Stofa om levering af den store programpakke. Heri er der ikke taget stilling til hvilken programpakke, der skal leveres ved evt. opsigelse. Det er jo også logisk, hvis man ved en ændring samtidig ønsker en anden leverandør.
Såfremt et beboermøde beslutter, at vores nuværende programpakke skal ophøre, skal der samtidig tages be­slutning om, hvad der skal sættes i stedet, for at der kan blive leveret signaler – uanset datoen for en evt. opsigelse. Hvilke, hvem der skal levere og hvor mange programmer, der i så tilfælde skal leveres, er altså afhængig af, hvad der besluttes – herunder, at der rent faktisk besluttes fælles signallevering. Hvad nu, hvis det blev vedtaget, at den enkelte husstand selv måtte anskaffe en parabol.
Man kan derfor ikke bare gå ud fra, at der så leveres den lille programpakke fra Stofa, selvom dette er det mest oplagte.

Ejerskab til kabelnet

Brabrand Boligforening ejer ikke kabel­nettet. Vi ejer som afdeling vort interne net. Vi har en serviceaftale (som en del af aftalen med Stofa) om vedligeholdelse heraf. Stofa ejer alt kabelnet frem til vores interne net.
Levering af signaler fra en anden le­verandør end Stofa vil medføre, at der skal lægges en signalledning ned fra leverandørens nærmeste kabelnet frem til vores interne net. Hvad det vil koste, vil afhænge af afstanden og den konkrete aftale. Alternativt kan en anden leverandør måske lave en aftale med Stofa om distribution gennem deres net.
Brabrand Boligforening er derfor ikke forpligtet til at levere TV-programmer, hvis et flertal på et beboermøde beslutter at opsige aftalen med Stofa, ændrer på programpakke eller skifter leverandør.

Pris for fremtidig levering

Jeg har ikke på beboermødet oplyst, at en fremtidig storpakke ville blive 50% dyrere, hvis der blev taget beslutning om, at afdelingen kun skulle have basispakken. Jeg sagde, at man ikke kunne tage for givet, at Stofa ville indgå ny aftale om de samme priser for storkunder, som vi betaler for nærværende.
Jeg har derimod givet udtryk for, at man ved individuelt valg af programmer (når/hvis dette engang bliver teknisk muligt) ikke skal forvente, at der er noget der hedder gratis programmer eller de nuværende takster for enkelt pro­grammer bliver gældende. Det vil blive langt dyrere, end de fleste forestiller sig, da der er langt færre abonnenter på de enkelte kanaler til at betale de samme udgifter.

Fælles beslutning

Hvor vidt det er moralsk korrekt, at et beboermøde kan beslutte, om en afdeling skal have en stor pro­grampakke, som enkelte beboere ikke ønsker, kan vel sammenlignes med, at ikke-bilejere jo også betaler til parkeringspladser, som de ikke bruger.

Den lovmæssige hjemmel er fastsat i lejelovens § 62

§?62. Er ejendommen forsynet med eget fællesantenneanlæg til radio- og fjernsynsmodtagelse, eller har ejen­dommen programforsyning udefra, kan udlejeren forlange de nødvendige og rimelige udgifter til etablering og forbedring, jf. stk.?2, og drift heraf refunderet, herunder udgifter til ad­ministration. Udgifterne fordeles lige­ligt på lejemålene i ejendommen. I ejen­domme, hvor lejeren har individuelt valg af programudbud, skal den enkelte lejer dog kun betale for de programmer, lejeren har adgang til. Udgifterne kan ikke indeholdes i lejen.

Spørgsmålet er her, hvordan man vil fortolke ”nødvendige og rimelige udgifter”.

Afslutning

Jeg synes, at du tillægger afdelings­bestyrelsen nogle holdninger, som vi ikke har – hverken individuelt eller kollektivt. Især i betragtning af, at vi faktisk ikke har en afklaret holdning til dette spørgsmål – altså udover, at konsekvenserne af et skifte skal undersøges grundigt inden vi træffer beslutning.
Nogle af os har blot helt i over­ens­stemmelse med boligfor­eningens ved­tægter og reglerne i lovgivningen for­hindret, at der blev realitetsbehandling af et ugyldigt forslag. Personligt har jeg intet imod, at der kommer en afstemning om programvalg. Den skal blot foregå på et korrekt grundlag, hvor alle beboere er vidende om, at der er en afstemning og konsekvenserne heraf.
Og for at der ikke skal gå alt for meget panik i denne sag, så har afdelings­bestyrelsen i Holmstrup og flere andre afdelinger bedt administrationen om at indhente en lang række oplys­ning­er om lovgrundlag, priser og pro­gram­muligheder, så der kan laves et seriøst oplæg til en beslutning om fremtidigt programvalg i alle de afdelinger, som måtte ønske det.

Der bliver således ikke sort skærm i Holm­strup eller ændring af den store pro­gram­pakke pr. 01.01.2008.

I øvrigt har Stofa meget længe i sam­arbejde med Århus Antenne­for­ening arbejdet med en ændring af programudbuddet i forbindelse med digitalisering af Stofas kabelnet. Og meget tyder på, at dette kan gen­nemføres i løbet af 2008. Så måske bliver hele problemet løst i forbindelse med de nye tekniske muligheder.

Edvin Juhl

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2007-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2007-10 December
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2007-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data