INDSTIK: Gellerup

Denne sektion af Skræppebladet er kun omdelt til beboere i Gellerupparken og Toveshøj.

Frivilligt arbejde betaler sig

Projekter forgår, foreninger består. Dette lille rim, synes jeg, passer meget godt med den virkelighed, jeg gennem mange år har oplevet som beboer i Gellerup. Derfor blev jeg også provokeret, da jeg i BL’s blad ”Boligen” læste, at professor Bjarne Ipsen fra Syddansk Universitet på Boligsocial Årskonference har udtalt: ”at man kan bygge noget op i boligområderne ved hjælp af frivilligt arbejde. Men at det ikke er noget, som man bør kalkulere med”.
Jeg mener, at professorens konklusion er meget farlig og også nedladende. For hvis man ikke kalkulerer med det frivillige arbejde, så kan det blive meget dyrt at løfte den boligsociale indsats. Fordi projekt-industrien koster massevis af lønkroner, og fordi at projekterne desværre har en tendens til hele tiden at skulle følges op med nye projektmidler, eller også stopper aktiviteten.
I Gellerup har vi et stort frivilligt foreningsliv, som endda har fået et ordentligt boost med åbningen af Foreningernes Hus. Hundredvis af frivillige beboere og ildsjæle er hver dag med til at lave aktiviteter for andre beboere og skabe masser af oplevelser. De frivillige gør det uden at få løn i kroner og øre – lønnen er glæden ved at se, at andre bliver glade af det, man laver.
Den frivillige indsats i Gellerup kan vi være stolte af, og den kan vi regne med. Og den dag projekterne lukker ned og forsvinder, da vil foreningerne i Gellerup fortsat bestå og skabe liv og glæde for alle. Det kan du lige regne med hr. professor.

Læs mere

Hent indstikket Gellerup.nu i pdf-version.

Gellerup.nu Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere
nr. 3 – december 2011
3 Sema lavede tyrkisk fest
6 Ilham brænder for familier
5 Senay: Gellerup er som et eventyr
Skræppebladet
Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet

Frivilligt arbejde betaler sig
Forsiden: Bowlingvindere på limousine-tur. Se omtalen nederst til højre på denne side
Fotograf: Mohammed Hassan, Fritidsklubben i Toveshøj.
Næste åbne redaktionsmøde:
torsdag den 5. januar kl. 16.30-18.30.
Sted: Mediehus Gellerup, Foreningernes Hus.
Næste nummer: Stof til februar-nummeret: Send stof og billeder senest
torsdag den 12. januar til redaktør Birger Agergaard på birger[AT]bydele[DOT]dk
Næste nummer udkommer ca. 1. februar 2012.
.
Gellerup.nu
Mediehus Gellerup, Foreningernes Hus, Sigridsvej 46, 8220 Brabrand.
Alle indstik kan findes på – http://skraeppebladet.dk/indstik.
ISSN: 09606-267X
Oplag: 2700
Tryk: Uni-Tryk A/S
Internetside: www.gellerup.nu
I redaktionen
Birger Agergaard, redaktør, birger[AT]bydele[DOT]dk, tlf. 6130 8699
Helle Hansen, ansvarshavende, hellehm[AT]gmail[DOT]com
Elsebeth Frederiksen, elsebethf[AT]gmail[DOT]com
Signe Skou, signeskou[AT]hotmail[DOT]com
Lene B. Jørgensen, lenebekj[AT]gmail[DOT]com
Sine N. Thomsen, snthomsen[AT]mail[DOT]dmjx[DOT]dk
Jytte Lund Larsen, jyttell[AT]hrtrivsel[DOT]com
Sandra Nielsen Saabye, sandrasaabye[AT]gmail[DOT]com
Jonas Ishibori, jishibori[AT]gmail[DOT]com
Sean Ryan Bjerremand, bjerremandseanryan[AT]gmail[DOT]com
Carrie Andersen (grafiker)
Jesper Krogh (layout)
4 Få overblik over dine penge
5 Unge bygger bro i Vest
6 Månedens forening: Familienetværk
7 Jul i Bazaren
8 Halvdelen af verden er lige her
9 Anja Raithel stopper i Laden
10 Rotterne er her endnu
Af Helle Hansen
Projekter forgår, foreninger består. Dette lille rim, synesjeg, passer meget godt med den virkelighed, jeg gennemmange år har oplevet som beboer i Gellerup. Derfor blevjeg også provokeret, da jeg i BL’s blad ”Boligen” læste,
at professor Bjarne Ipsen fra Syddansk Universitet påBoligsocial Årskonference har udtalt: ”at man kan byggenoget op i boligområderne ved hjælp af frivilligt arbejde.
Men at det ikke er noget, som man bør kalkulere med”..
Jeg mener, at professorens konklusion er meget farligog også nedladende. For hvis man ikke kalkulerer meddet frivillige arbejde, så kan det blive meget dyrt at løfteden boligsociale indsats. Fordi projekt-industrien kostermassevis af lønkroner, og fordi at projekterne desværrehar en tendens til hele tiden at skulle følges op med nyeprojektmidler, eller også stopper aktiviteten.
I Gellerup har vi et stort frivilligt foreningsliv, somendda har fået et ordentligt boost med åbningen afForeningernes Hus. Hundredvis af frivillige beboere ogildsjæle er hver dag med til at lave aktiviteter for andrebeboere og skabe masser af oplevelser. De frivillige gørdet uden at få løn i kroner og øre – lønnen er glæden vedat se, at andre bliver glade af det, man laver.
Den frivillige indsats i Gellerup kan vi være stolte af, ogden kan vi regne med. Og den dag projekterne lukkerned og forsvinder, da vil foreningerne i Gellerup fortsatbestå og skabe liv og glæde for alle. Det kan du lige regnemed hr. professor.
Fritidsklubben i Toveshøj (KLIT) kan hermed kalde sig selv for Byens bedste
bowlinghold. Dansk Bowling Forbund (DBF) holdt en turnering der bestod
af forskellige institutioner som dystede mod hinanden fem gange. Det var
Ahmed Günes, Andres Arram, Omran Abdallah og Yassin Mirza, somvandt titlen Byens bedste hold og præmien var : Guldmedalje, Pokal ogen limousinetur tilbage til klubben hvor alle medlemmer hyldede dem vedankomst til klubben.
indhold

Foreningernes Hus i farezonen
Tekst: Birger Agergaard
Festlig tyrkisk Bayram-fest for børnene
Tekst: Adam C. Comah og Jonas Ishibori – Foto: Birger Agergaard
Foreningernes Hus i Gellerup risikerer at Det er ikke uventet, at der skal skaffes ligsocial leder Rune Utoft siger til Gelskulle
forlade Nordgårdskolen allerede plads til de børneinstitutioner, der ligger lerup.nu, at man spiller ud med et komom
et år, fordi kommunen vil rive byg-i vejen for Bygaden mv. promisforslag: nemlig, at den bygning,
ningen ned, hvorefter der skal bygges ”Men hvis det sker på bekostning af for-hvor Foreningernes Hus ligger, kan blive
nyt til at huse seks dagtilbud fra områ-eningslivet, vil det give et ramaskrig,” stående i et par år ekstra, mens de øvdet.
siger Helle Hansen, afdelingsformand i rige rives ned for at gøre plads til børne-
Årsagen er helhedsplanen. Fire børnein-Gellerupparken. pasningen i Gellerup.
stitutioner ligger i vejen for helhedspla-Først om tre-fire år står et nyt beboerhus Vi ved endnu ikke, hvad kommunen sinen,
og derfor foreslår Børn og Unge nu klar til at byde Foreningernes Hus in-ger til den mulighed. I Gellerupsekretaat
samle hele seks dagtilbud eet sted – i denfor, men måske vil kommunen ikke riatet siger Per Frølund, at bygningerne
et nybyggeri. Sagen har fået høj prioritet vente så længe med at rive skolen ned. ejes af Børn og Unge, som dermed be-
for at få helhedsplanen sat i gang. Derfor risikerer foreningshuset at skulle stemmer over deres skæbne, men han
Sagen er endnu et paradoks i forbindelse genhuses midlertidigt i et eller to år. er helt opmærksom på den indbyggede
med helhedsplanen, og den lægger sig konflikt mellem interesserne i Gellerup.
øverst i bunken af andre paradokser: Han vil derfor undersøge, om der kan

Kompromisforslag

nedlæggelse af Gellerupscenen og Fami-skabes et kompromis.

Brabrand Boligforening har udtrykt sin

lieskolen, besparelser på biblioteket og Helle Hansen forventer også, at sagen

bekymring over for kommunen, fordi

Tousgårdsladen. løser sig uden at stille Foreningernes

løsningen er meget uhensigtsmæssig

Hus ringere.

for foreningerne og særdeles dyr. Bo

200 gæster, heraf en masse børn, dukkede
op til Bayramfest i den store sal i
Foreningernes Hus lørdag den 19. november.
Brabrands Kvindeforening slog
dørene op kl. 13 til en overflod af sceneoptræden,
mad og tyrkisk musik og
dans.

Husets store sal er fyldt med glade tyrkiske
mødre, der havde taget strålende
eid-tøj på som kjoler og fine tørklæder.
Kvinderne sidder i en fin orden, hvor de
samtidig holder øje med deres børn, der
opfører sig pænt og virker velopragede.
Kvindeforeningen fejrer hvert år
”Bayram”, der er den anden muslimske
eid, hvor man ofrer og holder fest, siger
Sema Kilic, der er næstformand i kvindeforeningen.

Bayram-festen i Gellerup var børnenes fest.

Læs hele reportagen på www.gellerup.nu

En række børn var også på scenen – her en pige sammen
med medarrangør Sema Kilic.

Få hjælp i Livsværkstederne til at styre økonomien
Tekst: Signe Skou – Illustration: Jesper Ankjær
Penge betyder ikke alt, men de betyder
meget. Selvom det kan være et tabu at
snakke om, især hvis man har for få af
dem, så betyder penge meget for ens
tilværelse og livsførelse. Få penge giver
bekymringer, og har man ikke styr på sin
økonomi, kan det få konsekvenser for
ens hverdag. Men der er hjælp at hente.

Livsværkstederne, der findes oven over
Føtex i City Vest, tilbyder nemlig gratis
gældsrådgivning. Der kan du få hjælp til
at komme tilbage på sporet og få lettet
din hverdag økonomisk.
Gellerup.nu har snakket med Verner
Karkov, leder af Livsværkstederne, samt
med Kamille Mondrup og Bent Hygum,
som er frivillige gældsrådgivere hos
Livsværkstederne. De fortæller her om,
hvad behovet for hjælp er, og hvordan de
hjælper med at skubbe folk i den rigtige
retning økonomisk.

Hvem kan få denne hjælp?

”Det er mest enlige kvinder og mænd
mellem 40 og 50 år, der kommer og har
haft brug for gældsrådgivning. Men det
er det er vigtigt at fortælle, at alle kan benytte
tilbuddet – de skal bare booke en
tid hos os og så komme op til en samtale
omkring deres økonomi,” understreger
Bent Hygum. ”Vi er til for at hjælpe dem,
uanset alder, baggrund og økonomiske
situation. ”

Verner Karkov mener ikke, at man skal
snakke om økonomiske problemer, men
derimod om udfordringer:

”Det er ikke flovt eller krænkende, men
kun flot og anerkendende at kunne erkende,
at man er i en økonomisk situation,
man skal have hjælp til at tackle.”

Kamilla Mondrup fortæller, at det ofte er
socialt udsatte, der kontakter dem. Mennesker,
som ikke kan få dagligdagen til
at hænge sammen, fordi de har givet op
økonomisk.

”Det typiske problem er forbrugsgæld.
Forklaringen på dette er, at det i dag er
rigtig nemt for alle at tage lån eller købe
via afdragsordninger uden at kunne
overskue konsekvenserne af dem. Renterne
på disse ordninger og lån er nemlig
enormt store, hvilket betyder, at varerne
faktisk bliver dyrere, end man først
troede,” fortæller Kamilla.

Hvad er det så,
at gældsrådgiverne kan gøre?

”Det er vigtigt at understrege, at vi i
gældsrådgivningen ikke kan skaffe flere
penge til folk eller gøre dem gældfri,
men vi kan hjælpe med at omstrukturere
deres penge, siger Bent Hygum. Vi går
ind og skubber dem i den rigtige retning
og giver dem nogle midler og metoder til
selv at kunne styre deres økonomi fremover.

Gældsrådgivningen hjælper altså med at
få folk skubbet hen af den rette vej, men
det er dem selv der skal ”nå ned for en-
den af vejen og over på den anden side”.

Sådan booker du:

• Tidsbestilling er nødvendig, kontakt

Livsværkstederne på tlf. 86 25 95 99

• Rådgivningen foregår hver mandag fra

kl. 10.00 – 12.00 samt 16.00 – 18.00.

www.livsvaerkstederneigellerup.dk

Læs i næste nummer om en
konkret rådgivningssag.

Unge fra Aarhus Vest bygger bro
Tekst: Jytte Lund Larsen – Foto: Jonas Ishibori
Ved dialogmødet i Foreningernes Hus
i Gellerup var der 70 nysgerrige gæster
med forskellige modersmål. Unge fra
området fortalte om, hvad Gellerup havde
givet dem, og hvordan de kunne bruge
denne erfaring i deres fremtidige liv.

Værdier sætter perspektiv

Imam Abdi Aziz Mowlanaa indledte mødet
med sætningen: ”Islams budskab til

Senay Arikan og Gellerup

Senay Arikan var også i panelet. Hun er
medlem af Nydansk Ungdomsråd og
cand mag i politisk filosofi, og hun arbejder
med at skaffe fritidsjobs til unge
ii Gellerup.

Hun sagde: ”Demokrati er vort fundament,
og nydanskere skal også vælge, og
ved at tage ansvar skaber man identitet
drenge mere har en magtkamp, fordi de
har mistillid til systemet.

Panelets budskab

Budskabet er også en opfordring til medierne
om, at de ikke kun skal skrive negative
historier. Desuden er det vigtigt,
at organisationerne i Aarhus Vest skal
være med til at skabe tillid blandt beboerne
i området.

Dialogmøder i Gellerup

løbet af efteråret holdes tre dialogmøder
i Gellerup, hvor kompetente paneldeltagere
vil indlede om vigtige temaer,
og efterfølgende bliver der mulighed for
samtale rundt om bordene.
Temamøderne arrangeres i et samarbejde
mellem kulturelle og religiøse foreninger.
Temaet for sidste aften er:

• Tirsdag den 6. december: Lov og ret i

Aarhus V
Du kan efter mødet 6. december læse et
referat på www.gellerup.nu

Senay Arikan: Gellerup er som et eventyr. Man har udlængsel og man vender tilbage.
unge er, at de skal gøre noget godt, fordi
de har kraft og energi.” Pastor Hanne Jul
Jakobsens budskab var, at mennesket er
skabt værdifuldt, og at vi har ansvar for
det skabte og at anvende det i fællesskabet.

Hun sagde: ”Tidsånden med karriere,
prestige og penge er turbulent. Derfor
skal vi holde fast i fællesskab og respekt.”

I panelet var Janni Nielsen, som er antropolog
og koordinator i Red Barnet
ungdom. Hendes pointe var, at unge har
indflydelse, og at de vil tages alvorligt.

og stabilitet”. Kernen i hendes budskab
var, at Gellerup er globaliseret, og at det
er inklusion i eget område, da inklusion
har fokus på de kompetencer, ideer og
livssyn, der er med til at skabe dynamik
i et område med mangfoldighed. I Gellerup
er der 86 nationaliteter.

Senay Arikan sagde, at Gellerup er som
et eventyr. Man har udlængsel, og man
vender tilbage.

Senay Arikan har ni søskende, otte søstre
og en bror. Hendes synspunkt
på drenge og piger er, at det er lettere
at være pige i Gellerup. Piger udvikler
deres kvindeidentitet i familien, mens

Senay Arikan – Gellerup er som et eventyr.
Man har udlængsel, og man vender tilbage.

Vi lærer at blive frivilligeTekst: Birger Agergaard – Foto: Birger Agergaard og Anett Sällsäter Christiansen
Månedens forening: Familienetværk
– med basis i Toveshøj og for
somaliske familier

Når man sidder i Ilham Mohameds stue
på Toveshøj og hører hende fortælle om
foreningen Familienetværk, så mærker
man den ild, der brænder i de ellers rolige
mørke øjne. For hende er det ikke
nok, at foreningen er nået langt på fire år,
men hun vil mere med foreningen, som
hun er formand for.
I det daglige foregår der mange aktiviteter
for børn. Her hjælper mange somaliske
mødre, og en sjælden gang nogle
fædre, til. Men ved at organisere aktiviteterne
lærer kvinderne også at samarbejde,
at arbejde frivilligt – og at lære om
det danske samfund.

Væk med fordommene

På den måde falder frivilligheden og
inklusionen i samfundet i tråd med foreningens
formål: at fremme forståelsen
mellem den somaliske og danske kultur.
”Vi skal råbe højt, når nogle mener, at vi
ikke forsøger at integrere os, for det gør
vi virkelig. Men det skal gå begge veje,
danskerne skal også lære, hvor mange
resurser vi har og hvordan vi kan fungere
sammen. Derfor har vi nogle gange
snakket om, at Familienetværk skulle få
en dansk venskabsforening og lave aktiviteter
sammen med os,” siger Ilham
Mohamed.

Billigt at være medlem

Familienetværk har over 50 medlemmer,
incl. børnene. Seks forældre udgør bestyrelsen.
Det er billigt at være medlem

– 100 kroner årligt for en familie. Pen-
gene går til materialer, ture mv. Mange
lørdage låner de Troldhøjen, men på sigt
kunne foreningen godt tænke sig at have
sit eget sted.
Aktiviteterne er mange, men mange
af dem har med bevægelse og idræt at
gøre. Det kan være fodbold, kickboksning,
almindelig boksning, svømning,
rundbold og så videre. Ved svømningen
er drenge og piger hver for sig, ellers er
de sammen om aktiviteterne.

Ønsker mere sport og spejder

Når de mødes om lørdagen, er der gerne
seks-syv voksne og omkring 30 børn.
Børnene kommer altid sammen med de-
res mor. Børnene elsker aktiviteterne og
vil gerne have mere.
”Vi har brug for en træner til at lave no-
get mere sport med børnene. Vi kunne
også tænke os at lave nogle spejderaktiviteter,
så børnene lærer at bruge
naturen, overnatte ude og sådan,” siger
Ilham Mohamed. Derfor vil foreningen

”Danskerne skal også lære, hvor
mange resurser vi har og hvordan
vi kan fungere sammen,” siger Ilham
Mohamed fra Foreningen Fa

milienetværk.

også gerne i kontakt med store eller
voksne spejdere.
”Aktiviteterne udvikler børnenes sociale
relationer, men det giver også forældrene
meget,” konkluderer formanden.
Familienetværk går også ind i samfundsforhold
og debatter – og har eksempelvis
holdt møde med byrådets børn- og
ungeudvalg om busning af skolebørn.

Se en videopræsentation på YouTube –
søg på ”Familienetværk”.
Kontakt: familienetvaerk[AT]hotmail[DOT]com

Det er børnene, der binder foreningen sammen
– men de voksne lærer også meget.

Jul på multietnisk i Bazar Vest
Tekst: Jytte Lund Larsen – Foto: Jonas Ishibori
Der er plads til både Muhammed og
danskere i Bazaren. Råhygge og ingen
juletravlhed.

Duften af krydderier sætter næsen i vibrationer.
Ørerne smager lyden af musik.
Tyrkiske og orientalske kvinder i
lange gevandter og spraglede tørklæder.
Danske kvinder bærer frakker og huer.

Danske veninder går efter etniske
julegaver

Annika, Liv og Sarah er tre veninder mellem
23 og 32 år fra Silkeborg på juleshopping
i Bazaren. De siger, at krydderier og
etniske varer er gode julegaver til venner
og bekendte.

”Det er næsten som at være på ferie,”
siger Liv med smilende øjne.

Muhammed, 22 år, fortæller at arabisk
brød er den mest populære vare i bagerbutikken.
Et par pynteting med påskriften
’made in China’ er anbragt blandt de
andre varer. Arabisk TV kører i baggrunden.

Bazar Vest er en kulturel smeltedigel,
hvor der arbejder 200 i de 110 butikker.
500 parkeringspladser. 30.000 fra nær
og fjern besøger hver uge stedet. Alene i
weekenden 10.000. Turistbusser fra hele
Danmark besøger Bazaren for at opleve
den eksotiske stemning. Linser, bønner,
nødder og etniske varer udgør en del af
købmændenes varer. Bageren leverer
brød til hele Århus-området.

En god oplevelse

To unge studerende, Yiski og Anne, pakker
til julespil. Herunder et tøjdyr, som
forestiller æslet fra filmen ’Shrek’. De-
res fjerde besøg siden sommerferien.
Grønthandelen indtages. ”God oplevelse,
friske råvarer, linser, dadler, bjerge
af grøntsager og farvestrålende frugt,”
siger Anne.

Butiksindhavere i Bazaren

Bazaren afspejler de etniske minoriteter
i Gellerup området. Butikkerne er startet
af personer, som ønsker at starte egen
virksomhed. Oprindeligt blev Bazar Vest
startet på privat initiativ af Olav de Linde
i 1996.

Butikker og juleideer

Hos slagteren sælger 18-årige Ahmed
Khalid ikke flæskesteg, men halalslagtede
gæs, geder og køer til nytåret.

Købmand Mustafa Kilic fortæller, at han
har 250 slags krydderier, og danske kunder
smager gerne på kulturen. Især er
safran populær i hans julekurv.

Aref har en tøjbutik. Hans forslag til julegaver
er fine sjaler og tørklæder af pashmina,
som er uld fra Kashmirområdet.
Hos Aref kan man købe snabelsko. ”Det
er kvinder, der køber snabelsko, men til
deres mænd,” siger Aref.

www.bazarvest.dk

30.000 gæster om ugen besøger basaren og SKAL i hvert fald igennem den store
grøntsags-basar. Ved juletid kommer endnu flere

Halvdelen af verden bor lige her!
Tekst: Helle Hansen
En befolkningsoversigt for Gellerupparken
og Toveshøj giver et interessant overblik
over, hvem vi er, og hvor vi kommer
fra – og rejser et sjovt spørgsmål om,
hvorvidt færinger er danskere eller ej.
Den 1. juli 2011 boede der i alt 7.090 borgere
i Gellerup og Toveshøj, næsten 40
procent (2810) er under 18 år, mens der i
alt kun bor 279 pensionister over 64 år i
de to afdelinger.

Måske næstflest danskere

Den største befolkningsgruppe i Gellerup
og Toveshøj er borgere med baggrund
i Libanon, altså libanesere og palæstinensere.
Det er hver tredje beboer

– i alt 2.379.

De statistiske tal, som stammer fra Den
Boligsociale monitorering i Udsatte boligområder,
kaldet BoSoc-Data, viser, at
den næststørste befolkningsgruppe er
somalierne, som tæller 953 personer.
Tæt forfulgt af gammel-dansker-gruppen,
som er på 950 personer. Men der er
også otte færinger – og lægges de til det
950 gammel-danskere, så er danskergruppen
oppe på 958 personer – og dermed
pludselig den næststørste etniske
befolkningsgruppe i Gellerup og Toveshøj.
Måske et faktum, som vil overraske
mange.

Fjerdestørste gruppe er tyrkerne og de-
res efterkommere, som udgør 532 beboere.
Her kan man godt tale om, at tyrkerne
er ved at udvandre fra Gellerup og
Toveshøj, for der boede 625 tyrkere i de
to afdelinger den 1. juli 2009.

86 nationaliteter og så dog

I Gellerup og Toveshøj er næsten halvdelen
af verdens landes befolkninger repræsenteret.
86 forskellige nationaliteter
bor her i dag. Dog er der tre tvivlsomme
lande med på listen, for eksempel landet
”Udlandet”… Herfra kommer 19 beboere
fra ifølge oversigten. Der er også to
beboere fra lande, som er nedlagt: Sovjetunionen
og Tjekkoslovakiet.

21 af landene er kun repræsenteret ved
en enkelt borger. Nogle af de mere eksotiske
lande repræsenteret på sololisten
er: Argentina, Peru, Columbia, Cuba,
Liberia, Benin, Cameroun, Guinea, Kasakhstan,
Kirgisistan, Sydkorea og Burma.

Østeuropæerne kommer

Gellerup og Toveshøj har altid været
et billede af udviklingen i verden. Det
gælder, når der har været krige og uro i
fjerne verdensdele. Og i de senere år er
mange østeuropæiske borgere kommet
til Danmark for at arbejde.

Den 1. juli 2011 boede der for eksempel
116 rumænere, 98 polakker og 50 bulgarere
i Gellerup og Toveshøj, og syv
estere, 20 lettere og 23 litauere samt fem
russere og to ungarere og en slovak.

Fra Wikipedia,
den frie encyklopædi
Færinger er et blandet skandinavisk-keltisk folk, som hovedsageligt
bor på Færøerne, og som taler færøsk. Alle færingerfødt på Færøerne er danske statsborgere, men betragter sigdog som tilhørende en selvstændig nationalitet
86 forskellige nationaliteter bor i Gellerupparken og Toveshøj.
Et meget lille udsnit blev fotograferet før Folketingsvalget til envalgplakat – som vi her bringer en enkelt frise fra.

Løn halveres: Anja Raithel stopper i Laden
Tekst: Birger Agergaard
Så fik de kommunale besparelser sin Pr. 1. oktober har Aarhus Kommune hal-Jeg slutter med udgangen af december,
første konkrete virkning i Toveshøj: husveret
tilskuddet til husmandslønnen i men håber, at jeg på kulturområdet får
manden i Tousgårdsladen, Anja Raithel, beboerhuset Tousgårdsladen, og Anja mulighed for fortsat at være engageret i
har sagt sin stilling op – og har fået en Raithel har derfor søgt nye udfordringer. Gellerup/Toveshøj,” siger Anja Raithel.
ny spændende stilling som leder af Aar”
Jeg har været meget glad for at være
hus Billedkunstcenter, der i marts åbner i Laden og synes både bestyrelse, frii
Godsbanen. villige og samarbejdspartnere har
været dejlige at samarbejde med.

Sundhedscafe i Tousgårdsladen Hvis du har brug for tolk, skal du selv
Hver onsdag kan du få et gratis og ano-medbringe en.

nymt sundhedstjek i sundhedscaféen i Sundhedscafeen er åben hver onsdag kl.
Tousgårdsladen. 13:00-15:30 i Laden på første sal
Du kan få tjekket blodtryk, blodsukker,

vægt, fedtprocent og kroppens alder. Du Børnenes bagedag i Laden
kan også snakke med sygeplejersken om Så er der igen bagedage i Tousgårddin
sundhed og få motivation og værktø-laden. De næste gange er tirsdag den
jer til at styrke den. 13. december og tirsdag den 24. januar
Savner du bestemte aktiviteter, kan du kl. 16 – 18, hvor beboerhuset Tousogså
henvende dig i sundhedscaféen, da gårdsladen inviterer børn til at lære at
vi måske kan hjælpe med at få det opret-bage og smage. Tovholder er Kaltumo
tet eller finde lignende aktiviteter i Gellerup
og Toveshøj. Tilmeld dit barn hos: Beboerhuset Tous-
Sundhedstilbuddet er for alle i Gellerup-gårdsladen, Edwin Rahrsvej 6B, tlf. 8625
Toveshøj – mænd og kvinder, yngre og 9158
ældre og alle nationaliteter.

Wafande 2 x Gellerup
Tekst: Helle Hansen
Fredag den 2. december præsenterer Musikcaféen
[8220] Danmarks nye reggaestjerne
WAFANDE på Cirkus Tværs i Gellerup. WAFANDE
spiller to koncerter på dagen.
Kl. 16 eksklusivt og alkoholfrit for 13-17 årige
Kl. 20 med dørene åbne for alle
WAFANDE er super aktuel og allerede et
pænt stort navn: Han spillede til Danish Music
Awards i november måned, udgav plade
med rigtig flotte anmeldelser i august, og en
video til sangen ’Gi mig et smil’ er blevet set
over 1,2 millioner gange på YouTube! Tjek
selv sangen ud, det er svært ikke at blive i
godt humør.

Læs mere på 8220.musikcafeen.dk

Gellerup.nu December 2011 -9

Rotter er ikke et særsyn
Af Sean Ryan Bjerremand
Forestil dig en tidlig sensommermorgen.
Du står ved en trappe foran en blok
på Gudrunsvej, og pludselig står der
et rimeligt tykt, men lavt dyr, mørkere
end mørket, og stirrer dig ind i øjnene
fra øverste trin. Du står stille et øjeblik,
og dyret drejer til venstre og går væk.
Du gisper efter vejret. Du har lige
Efter at det i gennem længere tid havde
været problematisk at finde ud af, hvem
der er ansvarlig for at indsamle affald
på stisystemet mellem City Vest og Foreningernes
Hus, kunne Gellerup.nu i
oktober fortælle om, at kommunen omsider
havde fundet ud af, at det er dem
selv, der har ansvaret for at indsamle
affaldet, da stisystemet er offentligt.
Man kan nemt møde en rotte eller to på en
gåtur. (arkivfoto: Helle Hansen)

nedstirret en rotte. Du er sluppet billigt
– i februar 2010 blev et spæd-En gåtur gennem Gellerupparken af

barn bidt af en rotte, mens det sov i
en barnevogn i det indre København.

Siden i sommers er der kommet mange
flere rotter til Gellerupparken. Det
er absolut ikke et særsyn at møde en
eller to rotter på en gåtur fra den ene
til den anden ende af Gudrunsvej!

Hvem skal have Samvirkets Pris 2012?
Tekst: Helle Hansen – Foto: Diana Hansen
slører desværre, at vi ikke er helt så
gode til at sortere affald og madrester,
som vi burde være. Det sker i skødesløshed,
men det er samtidig en direkte
invitation til de ubudne gæster.

Rotter formerer sig voldsomt, det er ikke
usandsynligt med 50 unger for én rotte.

Jan Thieleman fik ildsjæleprisen i januar –
hvem skal have den i år?

I Gellerup og Toveshøjs findes mange
aktive beboere, frivillige ildsjæle
og ansatte, som hver dag arbejder for
at gøre Gellerup og Toveshøj til gode
steder at bo og leve. Den indsats vil

Samvirket i Gellerup og Toveshøj gerne
anerkende ved for anden gang at
uddele Samvirkets Pris til en person,
der har gjort en ekstra indsats. Prisen
overrækkes på Samvirkets Årsmøde
tirsdag d. 31. januar 2011.

Kender du en, som gør en særlig indsats
i Gellerupparken eller Toveshøj,
så kontakt Samvirket og fortæl, hvorfor
du synes denne person fortjener
prisen.

Oplys:

• navnet på din kandidat
• hvilken forening, gruppe eller arbejdsplads
din kandidat kommer fra
• fortæl kort, hvorfor din kandidat har

fortjent Samvirkets Pris 2012.
Kontakt Samvirkets sekretærer:
Ulla Bording Jørgensen,
Det er derfor ikke for sjov, at Meyer-projektet
har husstandsomdelt et brev til
beboerne i Gellerupparken om sortering
af mad og affald.
Læs om rotters skader på sundhedsplejersken.
dk

ulbo[AT]bbbo[DOT]dk, tlf. 61 55 85 61
eller Helle Hansen, helhan[AT]aarhus[DOT]dk,
tlf. 29 20 89 78

-senest tirsdag d. 17. januar 2012.

Ildsjælene hyldet for deres
indsats i 2011

Syv aktive ildsjæle i Gellerup og Toveshøj
blev i januar 2011 anerkendt for de-
res flotte frivillige indsats i området.
Det var mangeårige boksetræner Jan
Thielemann fra Brabrand Bokseklub,
som modtog selve prisen. Men seks andre
nominerede modtog både ros, klapsalver
og diplomer ved årsmødet. De
seks var Mohammed Weis fra fodboldklubben
IVF, Ramallah Spejder-leder
Walid Mahmoud, Farhiyo Abkukar Mohamed
fra Familie Netværk og Fitness
Vest, Wissal Al-Arid fra Al Nour, og Perlevennerne
Nahed Albada og Saousane
Elabbas, der også er aktiv i dansetruppen
”Jafra” og Arabisk Dansk Kulturhus.

www.samvirket.dk

Julemiddagfor PerlevennerFredag den 9. december holder Perlevennerne
årets julemiddag. Denne gang blivermiddagen serveret i Foreningernes Hus forat få plads til alle. Her er plads til 150 deltagere,
som ud over en lækker julemiddag ogsåskal pynte juletræ og senere synge og danseom træet, og måske kigger julemanden for atdele gaver ud til de mindste.
Pris 35 kr., børn under 14 år giver 15 kr. Tilmelding
senest mandag den 5. december –
mobil: 2085 1904
Gellerupbadet
Den våde oase midt i Gellerup har åbent:
Mandag kl. 6.00-12.00
Tirsdag kl. 15.00-18.00
Onsdag kl. 6.00-12.00
Torsdag kl. 15.00-21.00
Fredag kl. 6.00-12.00 + 15.00-18.00*
Lørdag kl. 10.00-15.00
Søndag kl. 10.00-15.00
Desuden:
Onsdag kl. 15.00-18.00 og
lørdag kl. 15.00-18.00 kvindesvømning
Fredag kl. 9.30-12.00 babysvømning
(varmtvandsbassin lukket for andre)
Fredag kl.15.00-18.00 billig svømning
Seniorsvømning, plask & Leg, AquaPunktredskaber
mv:
www.gellerupbadet.dk – Tlf. 8625 6901
Pige- og kvindesvømning:
Se agf-swimteam.dk/gellerupbadet
International madklub
Den Palæstinensiske Forening Rabetah inviterer til
middag torsdag den 8. december
kl. 18 i Foreningernes Hus.
Vi vil gerne samles over en god middag for at lære
hinanden at kende, udveksle kultur og traditioner
samt bygge bro mellem danskere og nydanskere,
skabe grundlag for bedre relationer og forståelse og et
bedresamfund.
Tilmelding senest to dage før på mail til:
Malek, jabalya[AT]yahoo[DOT]com,
mobil: 2738 3885, eller John: 2720 7290
Jalla-festival i GellerupLørdag den 3.december kl. 14-21 åbner Gellerup og Opgang2
Turneteater til en festlig festival med teater, musik og en ræk-
ke andre spændende happenings.
Endagsfestivalen finder sted i Foreningernes Hus i Gellerup
og er samtidig en fejring af projektet3 Minutter i Gellerup, der
gennem snart et år har dokumenteret og portrætteret livet og
menneskene i bydelen.
Festivalen er den fjerde i rækken af Opgang2s Jalla-festivaller
og byder også på fællesspisning, livemusik, kunst, under-
holdning for børnene og to visninger af turneteatrets meget
roste forestilling ”Gidslet”, der blandt andet har lokale SaidMohammed i en hovedrolle.
Der er gratis adgang til arrangementet, dog skal madbillettertil fællesspisning hentes på forhånd på Gellerup Bibliotek eller
Opgang2.
Læs mere på www.opgang2.dk
Go-Morgen Fruer Café i Yggdrasil
Hver tirsdag og fredag formiddag fra kl. 1013
er Café Perlen åben kun for kvinder. Cafeen
er et nyt mødested, hvor kvinder kankomme og slappe af og sludre sammen,
mens de drikker en kop kaffe og spiser lidtmorgenmad. Hvad der kommer til at ske afaktiviteter, er op til kvinderne selv.
Cafe Perlen holder almindeligt åbent hvertorsdag fra kl. 13-16, hvor der serveres kaffe
og kage. Læs mere på www.cafe-perlen.dk
Juletræsfest forbørn i ToveshøjAfdeling 5 Toveshøj holder søndag den18. december kl. 13-16 juletræ for afdelingens
børn. Det foregår i Tousgårdsladen,
og der skal blandt andet laves juledekorationer.
Man skal købe billetter á 10 kroner påforhånd: d. 1., 5., 6. og 13. december

Cirkus Tværs, reggae med Wafande
Foreningernes Hus, Jalla-festival med ”Gidslet” og meget mere
Foreningernes Hus, juletang-gement
Foreningernes Hus, temamøde om Lov og ret i Aarhus Vest
Foreningernes Hus, International madklub
Foreningernes Hus, julefest for Perlevennerne
Globus1, loppemarked
Tousgårdsladen, børnenes bagedag
Foreningernes Hus, Samvirket indbyder aktive til kaffemik
Lokalcentret, bankospil i Gellerup Pensionistklub
Tousgårdsladen, juletræsfest for børn i Afdeling 5
Jobcentrets butik i Bazar Vest, startmøde for iværksættere
Foreningernes Hus, åbent redaktionsmøde i gellerup.nu
Tousgårdsladen, børnenes bagedag
Foreningernes Hus, Samvirkets årsmøde
Kalender december 2011
Stierne i Toveshøj har fået en bedre belysning, så det er blevet meretrygt at gå aftentur.
Anett Sällsäter har taget mange flotte fotos af Toveshøji aftenbelysning – her er to af dem. Se flere under Fototemaer
i portalen www.gellerup.nu
Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Fredag d. 2. dec. kl. 16 og 20
Lørdag d. 3. dec. kl. 14
Søndag d. 4. dec. kl. 10
Tirsdag d. 6. dec. kl. 19
Torsdag d. 8. dec kl. 18
Fredag d. 9. dec. kl. 17
Søndag d. 11. dec. kl. 12
Tirsdag den 13. dec. kl. 16
Torsdag den 15. dec. kl. 15
Onsdag d. 14. dec. kl. 13
Søndag d. 18. dec. kl. 13
Onsdag d. 21. dec. kl. 12
Januar 2012
Torsdag d. 5. januar kl. 16.30

Tirsdag den 24. januar kl. 16
Tirsdag d. 31. jan. kl. 17

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-10 December forsiden af magasinet 2011-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data