To nye ansigter i forenings­bestyrelsen

Repræsentantskabsmødet forløb uden dramatik, selv om der blev skiftet ud på posterne

Onsdag den 29. maj blev årets repræsentantskabsmøde i Brabrand Boligforening holdt på Hotel Scandic. Det er altid et spændende møde, for det er her, at der blandt andet vælges medlemmer til den kommende foreningsbestyrelse.

Repræsentantskabet består af 115 medlemmer. Det er samtlige medlemmer af afdelingsbestyrelserne og foreningsbestyrelsen samt enkelte repræsentanter for de ikke-bolighavende og de ansatte. Omkring 85 var mødt frem, men tallet varierede undervejs en lille smule, da nogle gik under mødet, og andre kom.

Vejret var også så lummerhedt, at det kunne være svært at koncentrere sig. Lars Bro, der er fraflyttet boligforeningen og derfor ikke ønskede at genopstille til foreningsbestyrelsen, blev valgt til dirigent.

Beretning om alle aktiviteterne

Der var udsendt en fyldig årsberetning og regnskab til repræsentantskabsmedlemmerne, så formand Jesper Pedersen nøjedes med i sin beretning at fremhæve enkelte punkter:
Helhedsplanen til 855 mio. kroner går i gang. Der er dækning af huslejetab i Gellerup og Toveshøj, og motorvejsarealerne kan byggemodnes. Der er planer om indretning af 10.000 m2 ungdomsboliger, men behovet skal nærmere belyses. Dertil kommer plejeboliger, sundhedshus og ældreboliger på Toveshøj. Beboerne i de tre blokke på Bentesvej, som skal rives ned, er sagt op, men de vil få yderligere information. Der skal ansættes en ny udviklingsdirektør.

Der skal bruges 40 mio. kroner til den sociale helhedsplan for Gellerup og Toveshøj, heraf kommer tre fjerdedele fra Landsbyggefonden. Der satses på en fortsat positiv udvikling i arbejdet med børn og unge, og der arbejdes på sundhedshuset.

Nyeste projekter er Østergårdsparken i Tranbjerg og Øhavnen. Boligforeningen har også solgt parcelhusgrunde.

Renoveringen af Hans Brogesparken og Søvangen påbegyndes. Der skal arbejdes hurtigt i de ældre afdelinger. Ellers kan huslejen ikke konkurrere med huslejen i de nye afdelinger. Renoveringen af Skovgårdsparken skulle gerne medføre en reduktion af energiforbruget på 90 procent.

Formanden sluttede af med at understrege, at i modsætning til andre kommuner udgør nybyggeriet af almene boliger i Aarhus et markant bidrag til det samlede nybyggeri.

Debat med ris og ros

Ved den efterfølgende debat var der ros til beretningen, fordi den var sammenhængende. Peter Iversen fra Holmstrup forklarede, hvorfor afdelingen ikke kunne godkende sit regnskab. Administrationen havde informeret afdelingen for dårligt. Han ønskede også, at boligforeningen indførte sociale klausuler og skaffede praktikpladser til unge.

Helle Hansen fra Gellerup beklagede udviklingsdirektørens afgang og spurgte, om afdelingens beboerhåndbog ikke kunne komme med i indflytningsmappen. Hun ønskede, at afdelingsbestyrelsen deltog ved ansættelser, og efterlyste kurser for energiambassadører.

Arafat al Jaal fra Toveshøj nævnte, at der var så stor kriminalitet i hans afdeling, at lejligheder ikke kunne lejes ud, og hærværk medførte højere husleje. Han fremhævede, at køkkenerne var meget dårlige, og gjorde indsigelse imod, at nye køkkener kun kan købes et sted. ”Køkkener kan købes meget billigere i udlandet.”

Dyrt papiruld bedst

Vagn Eriksen fra Skovgårdsparken savnede en administrations-, bygge- og renoveringspolitik fra boligforeningen. Det burde være muligt klart at se, hvilke ydelser en afdeling fik fra administrationen, og der burde lægges et niveau for hjælp fra administrationen. Han fremhævede, at der manglede små boliger til en 3000-4000 kr. månedligt. Ellers ville mange ende på gaden. Endelig fremhævede Vagn Eriksen, at hans afdelingsbestyrelse havde hentet papiruld i Vestjylland. Det var et dyrere, men bedre isoleringsmateriale end det, entreprenøren havde foreslået, og det var lykkedes at få boligforeningen til at gå med til det.

Hermans farvel

Herman Nielsen, som hidtil havde været medlem af foreningsbestyrelsen, sagde, at grunden til, at årsberetningen var sammenhængende, skyldtes, at han ikke havde bidraget, da han var grundlæggende uenig, og han benyttede lejligheden til at tage afstand fra den øvrige bestyrelse og administrationen.

I sine svar kom formanden flere af indlæggene i møde. Boligforeningen vil indføre sociale klausuler. Den manglende information til Holmstrup blev beklaget. Vagn Eriksen blev rost for indkøbet af papiruld. Den nye udviklingsdirektør vil blive valgt i samarbejde med et konsulentfirma. Beboermapper vil blive delt ud i Gellerup.
Beretningen blev godkendt med betydeligt flertal.

Årsregnskab og budget godkendt

Torben Overgaard gennemgik regnskab og budget på samme måde, som når der aflægges økonomirapport, hvor det var hovedtal og nøgletal, man kunne kikke på, i stedet for alle budgettal.

Sidste års underskud er nu vendt til et overskud. Der har været store lokaleudgifter på grund af flytning til nyt sted, og fordi de gamle lokaler først nu er ved at være fuldt udlejet.

Der er kommet nye regler for opgørelse af obligationsbeholdninger. Det betyder, at beholdningen skal opgøres pr. 31/12 med salgspris. Det betyder, at der bliver bogført en kursgevinst, uanset at beholdningen ikke har været solgt, eller at ingen penge er kommet ind.

Med tilfredshed kunne det konstateres, at formueforvaltningen med obligationer har været forsigtig, men at afkastet af obligations-beholdningen alligevel er blevet dobbelt så stort som beregnet.
Foreningens egenkapital er på 119 mio. kr., og heri har man en forpligtelse for Helhedsplanen på 62,5 mio.
Der er soliditet i regnskabet, blev der understreget.

Foreningen har i øvrigt bygge- og renoveringsprojekter for i alt 1.385 mio. kr., så der er meget at holde styr på.

Kommentarer under eventuelt

Edvin Juhl fra Holmstrup var igen imponeret over direktørens tal-jonglering, men mente, at tallene dog snyder, da der køres beløb ved siden af. Han var uforstående overfor, at man bogfører ting i afdelingernes regnskab, der vitterlig ligger i administrationen.
Der var et ønske om mere inddragelse af beboerne, så tingene bliver mere synlige.

Ole Odgaard fra Søvangen mente igen, at Helhedsplanens finansiering afhænger af det kommende jordsalg.
”Hvis vi vedtager regnskaberne, så godkender vi også det økonomiske ansvar for Helhedsplanen,” sagde han.
Keld Albrechtsen, næstformand i foreningen, kunne berolige med, at Oles bekymring ikke er relevant. Der er garanti for de 62,5 mio. kr., som er givet i forskud.
Både regnskab og budget blev godkendt næsten enstemmigt, selv om tiden da nærmede sig midnat, og en stor del af forsamlingen var gået hjem på det meget sene tidspunkt.

Nyvalgt bestyrelsesmedlem Tanja Bergstrøm fra Gellerupparken har tidligere siddet i afdelingsbestyrelsen

Nyvalgt bestyrelsesmedlem Tanja Bergstrøm fra Gellerupparken har tidligere siddet i afdelingsbestyrelsen

Hans Esmann Eriksen fra Sonnesgården, kendt som 1. suppleant gennem flere år, blev valgt som bestyrelsesmedlem

Hans Esmann Eriksen fra Sonnesgården, kendt som 1. suppleant gennem flere år, blev valgt som bestyrelsesmedlem

Nyvalgt bestyrelsesmedlem Peter Iversen, Holmstrup, har en fortid som mangeårig tillidsmand

Nyvalgt bestyrelsesmedlem Peter Iversen, Holmstrup, har en fortid som mangeårig tillidsmand

Kampvalg om tre bestyrelsesposter

Foreningens formand, Jesper Pedersen, blev genvalgt som formand uden modkandidat og afstemning.
Derimod var der hele syv kandidater til tre pladser i foreningsbestyrelsen.

Herman Nielsen og Lars Bro havde på forhånd meddelt, at de ikke genopstillede, mens Lene Olm stillede op til genvalg.

Det syv kandidater blev bedt om at præsentere sig selv, og deres begrundelser for at opstille var mange. Der var ønsker om at øve indflydelse på det boligpolitiske arbejde, miljø- og integration, indeklima og energi, forbedre samarbejdet med administrationen, påvirke det sted, hvor vi bor og lever, og i det hele taget at få svar på mange ting.

En kandidat, Tanja Bergstrøm fra Gellerupparken, var særligt indbudt til at deltage i punktet omkring valg, da hun forud havde meddelt, at hun ønskede at stille op til foreningsbestyrelsesvalget, men ikke sad i repræsentantskabet.

Der var nyvalg til Tanja Bergstrøm fra Gellerupparken og Peter Iversen fra Holmstrup, mens Hans Esmann, der tidligere var suppleant, blev valgt ind i bestyrelsen. Dega Jama Mohamed fra Gellerupparken blev efterfølgende valgt til første suppleant, mens Lene Olm blev anden suppleant.
Som revisor var der genvalg af Revisionsinstituttet.

Formand Jesper Pedersen takkede til sidst alle de afgående bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde.

Stemmerne
Stemmefordelingen ved valget til foreningensbestyrelsen:
Tanja Bergstrøm, Gellerupparken 54 stemmer Valgt
Hans Esmann Eriksen, Sonnesgården 52 stemmer Valgt
Lene Olm, Odinsgården 33 stemmer
Peter Iversen, Holmstrup 46 stemmer Valgt
Maria Ovesen, Pilevangen 27 stemmer
Kirsten Larsen, 26 stemmer
Stig Andersen, Søvangen 23 stemmer
Stemmefordeling ved afstemningen om suppleantposten:
Dega Jama Mohamed, Gellerupparken 44 stemmer 1. suppleant
Lene Olm, Odinsgården 33 stemmer 2. suppleant
Peter Johansen, Odinsgården 7 stemmer 3. suppleant

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-06 Juli side 10-12
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • To nye ansigter i forenings­bestyrelsen
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data