Reguleringer af udlejningen

Kombineret og fleksibel udlejning, kommunal tildeling

Bestemmelserne om fravigelse af de almindelige udlejningsregler ændres hele tiden. Her skal søges forklaret, hvad der gælder for øjeblikket, men nye regler er på vej. Der er ens bestemmelser for hele kommunen, og de enkelte afdelinger kan ikke længere forhandle sig frem til særlige ordninger.

Kombineret udlejning

For tiden betyder kombineret udlejning, at ansøgere, der igennem længere tid har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller integrationsydelse, ikke kan få tildelt en bolig i den pågældende afdeling. For nærværende er Gellerup og Toveshøj omfattet af reglerne om kombineret udlejning.

Kommunal anvisning

Kommunen har ifølge lov ret til at anvise til hver fjerde ledigblevne lejlighed i alment byggeri. I Aarhus kommune kan det ske til hver syvende kollegie- eller ungdomsbolig, hver tredje et-rums familiebolig og hver fjerde af øvrige familieboliger. Der skal tages hensyn til beboersammensætningen i den pågældende afdeling, og hvis afdelingen har kombineret udlejning, kan lejlighederne ikke tildeles ansøgere, der igennem længere tid har været på kontanthjælp, starthjælp eller integrationsydelse.

Fleksibel udlejning

Fleksibel udlejning anvendes til at afbalancere beboersammensætningen i afdelinger, der anses for udsatte eller i risiko for at blive det. Det sker både ud fra regeringens ghettoliste og Aarhus Kommunes egne kriterier. Ved fleksibel udlejning prioriteres folk i arbejde og dernæst folk på en videregående SU-berettiget uddannelse.
Hvis ansøgere vil påberåbe sig reglerne om fast arbejde, skal de bl.a. kunne dokumentere, at de har mindst 25 timers arbejde om ugen, at ansættelsen varer mindst ni måneder, eller at de er selvstændige. Folkepensionister, der har knoklet hele deres erhvervsaktive liv, vil derimod ikke kunne bruge denne ordning. Ansøgere til disse afdelinger prioriteres i denne rækkefølge:

1. ansøgere, der i forvejen bor i afdelingen.
2. ansøgere, der i forvejen bor i boligforeningen og har fortrin.
3. ansøgere udefra med fortrin.
4. ansøgere, der i forvejen bor i boligforeningen, men ikke har fortrin.
5. ansøgere udefra uden fortrin.

For tiden har Søvangen, Skovgårdsparken, Gellerup, Toveshøj og Holmstrup fleksibel udlejning, og den er på 100 procent.

Statistikkens begrænsninger

Der er som bekendt hvide løgne, sorte løgne og så statistik. Skovgårdsparken har kun fået fleksibel udlejning, fordi den er på regeringens ghettoliste. Den er derimod meget fint placeret på kommunens liste over udsatte områder. Kommunen anvender ikke etniske, men udelukkende sociale kriterier.

Det er især vigtigt at være opmærksom på, at folkepensionister konsekvent holdes ude fra den slags lister, så de tæller ikke med i den procentvise fordeling af beboerne. For øvrigt er der forholdsvis få beboere i Holmstrup over 65 år. Der tages udgangspunkt i ”voksne”, som jeg antager er folk i den erhvervsaktive alder mellem 18 og 65 år.

Der føres to statistikker over dem, der overlapper hinanden. Statistikken over folk uden for arbejdsmarkedet omfatter ikke folk på SU og hjemmegående, der forsørges af familien, men alle på arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge (men ikke barselsdagpenge), kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, revalidering, ledighedsydelse og førtidspension m.v. Nogle af dem går igen i statistikken over folk på helbredsbetingede ydelser, der omfatter revalidering, skånejob, fleksjob, førtidspension eller sygedagpenge m.v.

Lader man blikket gå ned over andelen af voksne beboere uden for arbejdsmarkedet i de enkelte afdelinger, er det nærmest marginaler, der skiller, selv om Holmstrup ligger højt med en andel på 48 procent. Der er til gengæld meget store forskelle i andelen af beboere på en helbredsbetinget ydelse. Her ligger Holmstrup meget højt.

Endvidere føres statistik over kommunens registreringer af børn og unge. For langt de fleste boligområders vedkommende er det et problem, at forholdsvis mange har friplads i SFO og daginstitution. Derimod er det især påfaldende for Holmstrup, at en stor andel af 24-årige ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-04 Juni side 13
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2018-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data