Afd 22: Der sker mange ting i Sonnesgården

Afdeling 22 – Sonnesgården

Godt besøgt og livligt afdelingsmøde med fokus på ændringer i ordensreglementet

Tekst Peter Stampe, foto Bo Sigismund

Afdelingsmødet var godt besøgt, og der var masser af livlig snak og god stemning, før mødet overhovedet gik i gang. Endvidere bed Skræppens udsendte mærke i det etiske opslag for takt og tone i foreningen. Hvordan foreningen mener, forklaret i en masse praktiske punkter, at foreningens beboere skal behandle hinanden for i sidste ende at opnå et livligt beboerdemokrati, hvor beboerne virkelig føler, at de har indflydelse.

Jeg vil tillade mig at gå en anelse ud over mit mandat ved at hævde, at andre foreninger kunne lære ikke så lidt ved ligeledes at indføre etiske regler for takt og tone, som passede til netop til deres afdeling.

Tilbage til dagsordenen. Keld Albrechtsen, formanden for foreningsbestyrelsen, blev valgt til dirigent. Dirigenten udfyldte sin opgave til punkt og prikke. Myndigt, med overblik og i særdeleshed ved afvikling af mødet med spidse, præcise og morsomme kommentarer at holde mødet på sporet.

God stemning til afdelingsmøde i Sonnesgården.

God stemning til afdelingsmøde i Sonnesgården.

Beretningen
Jens Kragsnæs fra afdelingsbestyrelsen fik dernæst til opgave at fremlægge afdelingsbestyrelsens beretning siden efteråret, idet denne afdeling har halvårlige afdelingsmøder. Jens Kragsnæs gik til opgaven med krum hals, hvorefter han i et rasende tempo, og måske lidt for meget indforstået jargon, gik igennem en masse praktiske punkter, som kan læses i referatet.

Af nogle væsentlige punkter kan i oversigtsform nævnes: at Sonnesgården har et driftssamarbejde med få andre foreninger, som er forløbet godt. Sonnesgården har ikke del i driftscentre; varmeforbruget er holdt under kontrol; introduktion af nyt vedligeholdelsesreglement; ønske om højere beløb fra beboere til fælles aktiviteter; leje af fælleshus og nichen; wi-fi i fællesrum til evt. streaming af film og ting fra YouTube; Sonnesgade-renoveringen, trafikafviklingen og problemer hermed.

Tak til Pensionistforeningen
Pensionistforeningen har ydet en stor indsats gennem det sidste halve år, og denne har oven i købet modtaget 54.000 fra Velux-fonden til motionsredskaber; og til slut og meget væsentligt: En billedserie om anbefalet takt og tone, etisk opførsel mellem beboere i foreningen (meget anbefalelsesværdig og til inspiration for andre foreninger).

For en gennemgang af alle de praktiske punkter, se det præcise referat på bbbo.dk’s hjemmeside, afdeling 22 under referater. Men beretningen blev fremført klart, tydeligt og præcist, hvor mange detaljer blev nævnt; afdelingsbestyrelsen gav indtryk af at have styr på tingene, og at uendeligt få ting IKKE er nævnt i beretningen. Beretningen blev godkendt.

Regnskabet
Administrationschef Susanne Witting fik dernæst til opgave at fremlægge regnskabet for det sidste halve år. Hun gik til opgaven med tydeligt overblik, hvorefter hun pointerede, at afdelingen havde haft et overskud på lidt over 187.000 kr.

Overskuddet skyldes et fald i udgiften til renholdelse og vedligeholdelse, uden at standarden for disse to punkter er faldet. Overskuddet vil på sigt, som alle beboere er bekendt med, vende tilbage til beboerne i form af forbedringer, vedligeholdelse, nedsættelse af huslejen etc. Ifølge budgettet for 2019 forventes, at resultatet for 2019 går i nul, hverken over- eller underskud. Regnskabet blev godkendt.

Ordensreglementet
Dernæst kom man til en mængde ændringer i ordensreglementet. Første punkt var punkt 5.1 om beboelsens miljøregler. Forslaget blev vedtaget uden ændring af formulering.

Næste punkt var punkt 5.2 om, hvordan øldåser, tomme flasker, glas, hård plastic og batterier skal deponeres og behandles. Forslaget blev vedtaget med ændring af formulering.

Næste var punkt 9.1 om lejemålet af fælleshuset, hvornår aftale om leje af fælleshuset tidligst kan indgås, hvem kan leje fælleshuset, adgang til fælleshuset ikke kan begrænses, og hvordan man rydder op og vedligeholder gulvet. Forslaget blev ligeledes vedtaget uden ændringer i formuleringer.

Næste punkt var førstehjælp og brand; hvor brandslukkere er placeret; hvor der findes et brandtæppe, og endeligt hvor førstehjælpskassen og øjenskyl kan findes. Der blev også spurgt om hjertestarter, som ikke er nævnt i forslaget. Hjertestarter er nævnt i eksisterende paragraf. Forslaget blev vedtaget uden ændring af formulering.
For alle præcise formuleringer af forslag, punkterne 5.1, 5.2 og 9.1 og førstehjælp og brand, se præcist referat på bbbo.dk’s hjemmeside, afdeling 22 under referater.

FAS
Sidste punkt drejede sig om, idet tilskuddet fra FAS, og idet beboeraktiviteter må forventes at mindskes i 2020, ønskede afdelingsbestyrelsen en tilkendegivelse fra beboerne af, om beboerne ønskede at hæve beløbet til beboeraktiviteter på konto 119320.

Afdelingsbestyrelsen påpegede, at et potentielt forslag først kan vedtages til september vedrørende budget. Efter tilkendegivelser fra beboerne var der bred tilslutning til, at dette punkt indarbejdes i budgetforslaget til september. Og det forventes at blive opkrævet pr. husstand via huslejen.

Konfliktmægling
Endeligt var ordet frit under punktet eventuelt. Alt kan tales om, men intet kan vedtages. Et særligt punkt var klage over andre beboere. Som nogle nævnte, var det meget vigtigt at invitere begge parter til konfliktmægling, før konflikten går op i en spids.

Beboerklagenævnet kan selvfølgelig bruges i sidste instans, men prøv selv at løse problemerne ved at vise lidt smidighed fra begge parter. Og det er meget vigtigt at overholde de etiske regler ved udfærdigelse af klager, og at begge parter gjorde klogt i at huske det.

Efter eventuelt lukkede dirigenten mødet og takkede for ro og orden og god opførsel fra beboerne under mødet. Sidste bemærkning vakte ikke uberettiget munterhed, og afdelingsmødet sluttede hermed.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt