Beboernes egen mening om livet i Gellerupparken og Toveshøj

Beboerundersøgelse har taget temperaturen på de to boligafdelinger – og alt er ikke kun negativt, afslører svarene

af Helle Hansen. Arkivfoto: Ulrik Ricco Hansen (kun online)

I oktober og november måned gennemførte Det Boligsociale Fællessekretariat i samarbejde med Gellerupparken og Toveshøjs afdelingsbestyrelser en stor spørgeskemaundersøgelse blandt 754 udvalgte husstande i de to afdelinger – 552 lejligheder i Gellerupparken og 202 i Toveshøj. Både par og enlige med og uden børn, danskere samt indvandrere og efterkommere i alle aldre har deltaget i undersøgelsen.

I alt 218 husstande har svaret på spørgsmålene og deltaget i beboerundersøgelsen, som blev gennemført på flere sprog, og det er den største af sin slags, der er gennemført i de to afdelinger.
Og med en svarprocent på 28,9 procent er tallene statistisk troværdige.

Halvdelen vil slet ikke flytte
Formålet med undersøgelsen var at få klarlagt, hvad beboerne mener, samt hvad de har af ønsker og idéer til udviklingen af deres boligområde.

Og alt i alt tegner undersøgelsen et billede af to boligområder, hvor der er en række udfordringer at tage fat på, særligt i relation til beboernes engagement og deltagelse, børn og unge-området samt kriminalitet og hærværk.
Men når det er sagt, så er der også en gruppe beboere, omkring halvdelen, der er glade for deres boligområde og absolut ikke ønsker at fraflytte området.

Og med den forestående helhedsplan, der ifølge undersøgelsen nyder en vis opbakning blandt en relativ stor del af beboerne, kan håbet være, at andelen af tilfredse beboere kan øges.

Grønne områder populære
Beboerundersøgelsen afdækker beboernes tilfredshed med området, naborelationer, beboernes engagement og deltagelse i området, tryghed og kriminalitet, børne- og ungeliv samt beboernes kendskab og holdning til den aktuelle helhedsplan.

Overordnet set tegner undersøgelsen et billede af to boligområder, hvor lidt under halvdelen af beboerne er tilfredse med at bo og ønsker at blive boende.

Ser vi på tilfredsheden med de enkelte faciliteter i områderne, er beboerne mest tilfredse med de grønne områder. På anden- og tredjepladsen kommer henholdsvis de indendørs sportsfaciliteter og fodboldbanerne.
De faciliteter beboerne er mindst tilfredse med, er de udendørs grill- og spisepladser, legepladserne samt de indendørs muligheder for at mødes.

Fredelig sameksistens

Hvad angår det sociale liv i Gellerupparken og Toveshøj, så peger undersøgelsen på, at området er præget af fredelig sameksistens beboerne imellem. Beboerne har det tilsyneladende fint med hinanden og omgås i nogen grad hinanden, ligesom der ikke synes at være markante og udbredte konflikter mellem beboerne.

Omvendt er der dog også tegn på, at de sociale relationer godt kunne være mere udbygget i form af mere kontakt mellem beboerne – især mellem de forskellige etniske grupper.

Efterspørger interessante aktiviteter
En af de største udfordringer i Gellerupparken og Toveshøj synes imidlertid at være beboernes engagement og deltagelse i deres boligområde. Ifølge undersøgelsen deltager hele 68,7 procent af beboerne ikke i fællesaktiviteterne, og endnu flere (75,4 procent) ønsker ikke at bidrage til iværksættelsen af aktiviteterne.

Beboerundersøgelsen viser også, at de beboere, der ikke er engageret, i et vist omfang er passive, fordi de finder aktiviteterne uinteressante. Der er således behov for nytænkning og udvikling af nye aktiviteter og tilbud i området – særligt i forhold til børn og unge.
Undersøgelsen viser, at trefjerdedele af børnene og de unge ikke er involveret i fritidstilbud i deres boligområde, og omkring halvdelen af børnene og de unge er slet ikke aktive i fritidstilbud, hverken i eller uden for området.

Kriminalitet et problem for halvdelen
De manglende tilbud og aktiviteter i de to boligområder skaber også udfordringer i forhold til kriminalitet og hærværk. Lige knap halvdelen af beboerne mener, at kriminalitet i høj grad er et problem i området.

Op mod trefjerdedele af beboerne angiver, at de eller andre, de kender, i området inden for det seneste år har oplevet kriminalitet. Her drejer det sig primært om tyveri, indbrud og hærværk og i langt mindre grad personrelateret kriminalitet som vold og chikane.

Helhedsplanen ikke kendt
Beboerundersøgelsen er til dels gennemført i forbindelse med den helhedsplan for Gellerup og Toveshøj, som der for øjeblikket arbejdes med. Og her viser undersøgelsen, at der er en ganske fin tilslutning til de forskellige elementer i helhedsplanen.

Mellem halvdelen og to tredjedele af beboerne synes, at de forskellige delelementer i planen er en god idé. Det er i særlig grad planerne om etablering af en bygade og mere erhverv i området, der har beboernes opbakning.

Dog viser resultaterne også, at der med fordel kan arbejdes mere med informationen omkring helhedsplanen, idet det stadig er lidt mere end halvdelen af beboerne, der angiver, at de ikke kender selve helhedsplanen.

Her kan du hente rapporten
Hele rapporten på dansk samt resumeer på dansk, somalisk og arabisk kan læses på www.bydele.dk. Resumeerne kan også hentes i pjece-udgave hos Brabrand Boligforenings administration, i Folkeinformation på Gellerup Bibliotek  samt i Beboerhuset Yggdrasil og Beboerhuset Laden.

Nøgleresultater fra undersøgelsen
Andel beboere der er tilfredse/meget tilfredse med at bo i området 41,2%
Andel beboere der ikke ønsker at flytte fra området 42,3%
Andel beboere der taler med mange andre beboere i området 39,6%
Andel beboere der mener det er nemt at komme i kontakt med andre beboere i området 47,4%
Andel beboere der deltager i fællesarrangementer 31,3%
Andel beboere der mener kriminalitet i høj grad er et problem i området 49,8%
Andel beboere der er utrygge ved at færdes i området om aftenen 53,9%
Andel børn der benytter sig af fritidstilbud i området 29,3%
Andel børn der benytter sig af fritidstilbud uden for boligområdet 35,1%
Andel børn der hverken benytter sig af fritidstilbud i eller uden for boligområdet 52,7%
Andel beboere der har kendskab til helhedsplanen 41,0%Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt