Åbent brev til Brabrand Boligforening (om forbrugsafgifter)

Vedr. indsigelse mod opgørelse over forbrugsafgifter

Med henvisning til Lov om almene boliger, § 56, stk. 3, har jeg den 2. oktober 2009 gjort indsigelse mod afregningerne for året 2008/2009 hvad angår varmt og koldt vand, dateret 17. september 2009.

Efter en ”reminder” lover boligforeningens direktør Torben Overgaard i mail af 24. oktober 2009 at fremme et svar. Der er endnu ikke fremkommet et svar på min indsigelse efter 3 måneders forløb.

Det eneste, der er sket, at boligforeningen har pålagt den efterfølgende måneds husleje, det beløb, jeg har gjort indsigelse mod.

For at fremme et svar skal jeg kort rekapitulere sagen:
Mit forbrug for 2007/2008 og 2008/2009 er stort set det samme, men alligevel fremkommer der en efterbetaling på henholdsvis kr. 571,76 for koldt vand og kr. for 454,11 for varmt vand.

Dette kan jo undre, eftersom der foretages månedlig afregning. Såfremt min efterbetaling er rigtig, er den samlede efterbetaling for ejendommens 95 lejemål kr. 66.502, svarende til 1.598,6 enheder.

Samtidig har jeg udbedt mig en forklaring på, hvorfor der hos beboerne opkræves kr. 53,56 pr. enhed, når der kun afregnes kr. 41,60 til AKV (Aarhus Kommunale Værker).
Boligforeningen anfører på de nævnte afregninger anført (citat) Til information kan vi oplyse, at der i vandregnskabet for 2008-2009 indgår en regulering af vandprisen for vandregnskabet 2007-2008 (citat slut).

Derfor har jeg under henvisning til nævnte Lov om almene boliger § 59 har jeg bedt boligforeningen specificere hvor stor en del af afdelingens samlede efterbetaling skyldes det ordinære regnskabsår og hvor stor en del skyldes efterbetaling fra et tidligere afsluttet regnskabsår.

Ligeledes ønskes oplyst efter hvilket princip, der er anvendt til fordelingen af den samlede efterbetaling på de enkelte lejemål. Boligforeningen har meddelt mig, at (citat) Da der i vores EDB-system er begrænsninger, har det ikke været muligt at specificere eller tydeliggøre opgørelserne for vand (citat slut); dette svar er ikke tilfredsstilende jvf. tidlige nævnte lovs § 59.

Jeg betaler jeg årligt over 3.000-kroner for at blive ”administreret” af Brabrand Boligforening; det må vel indebære, at en henvendelse fra en beboer besvares uden unødig forsinkelse og i overensstemmelse med gældende lovgivning; foreløbig har jeg ventet på svar i 3 måneder.

Det eneste, der er sket er, at det beløb, der er gjort indsigelse mod er tillagt den efterfølgende måneds husleje, og hvem tør undlade at betale sin husleje?

Gert Brügge,
Sonnesgade 14 – 3 – 20, Aarhus C. –

Bilag:
Uddrag af LBK nr. 394 af 02/05/2006 (Almenlejeloven). Offentliggørelsesdato: 13-05-2006; Velfærdsministeriet.
Senere ændringer til forskriften: LOV nr. 542 af 24/06/2005 § 38, LOV nr. 575 af 24/06/2005 § 6, LOV nr. 538 af 08/06/2006 § 86, LBK nr. 187 af 27/02/2007

§ 56. Forbrugsregnskabet skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Indeholder regnskabet udgifter vedrørende varme, som leveres fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal regnskabet være kommet frem til lejerne senest 3 måneder efter, at udlejeren har modtaget endelig afregning vedrørende forbruget af varme og varmt vand fra varmeforsyningsanlægget, såfremt dette tidspunkt er senere end fristen efter 1. pkt. Indeholder regnskabet alene udgifter vedrørende forsyning med vand samt udgifter, som følger af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal regnskabet være kommet frem til lejerne senest 3 måneder efter, at udlejeren har modtaget endelig afregning vedrørende forbruget af vand fra kommunen eller vandværket, såfremt dette tidspunkt er senere end fristen efter 1. pkt.

Stk. 2. Når forbrugsregnskabet er udsendt, skal udlejeren på lejerens forlangende give lejeren eller dennes befuldmægtigede adgang til at gennemgå bilagene på ejendommen eller andetsteds i vedkommende byområde.

Stk. 3. Lejeren kan skriftligt gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af regnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes. Udlejeren skal da indbringe sagen for beboerklagenævnet senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis udlejeren ønsker at fastholde sit krav i henhold til regnskabet.

§ 59. Har udlejeren som følge af en fejl glemt at medtage en udgiftspost på regnskabet, kan udlejeren overføre posten til det følgende forbrugsregnskab. Udlejeren skal orientere lejerne om størrelsen af en overført udgift.

Brabrand Boligforening har således dels ikke værdiget mig et svar på min indsigelse, dels ikke efterlevet lovgivningens krav (§ 56, stk. 3) om at indbringe min indsigelse Beboerklagenævnet eller opfyldt lovens § 59 om at underrette beboerne om størrelsen af en evt. glemt postering fra det foregående regnskabsår.

BB’s svar til åbent brev

Gert Brügge fra Sonnesgården har skrevet et læserbrev om forbrugsafregning, og hvad der efter hans opfattelse er administrationens manglende reaktion på hans henvendelser.

Vi har været i dialog med Gert Brügge fra start af for at forklare sagens sammenhæng.
Den manglende afregning for 2007/2008, som påføres regnskabet 2008/2009, er sket i henhold til Bekendtgørelsen af lov om almene boliger, hvor udlejeren kan overføre en udgiftspost til det følgende forbrugsregnskab.
Vi har haft en dialog med afdelingsbestyrelsen vedr. dette, og derudover er vi i administrationen bekendt med, at afdelingsbestyrelsen vil orientere beboerne om emnet til forårets beboermøde.

Brabrand Boligforening
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt