Helheds­plan og beboer­demo­kra­ti

Beboere i de nedrivningstruede blokke i fokus

Det er mange følelser i spil, når beboerne bliver konfronteret med, at deres bolig måske skal nedrives.
Det er særdeles forståeligt.
I februar måned bragte avisen Jyllands-Posten artikler, hvor man spurgte beboere i de blokke, der er berørt af planerne om nedrivning, om deres holdning til det.

Man kunne i artiklerne få det indtryk, at en dispositionsplan nok var godkendt af foreningsbestyrelse og afdelingsbestyrelser i de berørte afdelinger, og så alligevel var ”gået hen over hovedet på beboerne”.
Det er ikke tidligere kommet til udtryk, at der har været så stor modstand mod planerne.
Beboerne ser ud til at ville slås for at beholde deres boliger.
Af artiklerne fremgår det, at man er i gang med at danne protestgrupper og er i gang med underskriftsindsamlinger imod helhedsplanen, som den er fremlagt af boligforening og kommune.

Skræppebladet læser i pressen de forskellige vurderinger af, hvad en eventuel beboermodstand kan føre med sig, og vil derfor gerne uddybe de fremkomne synspunkter.
En ekspert i lejeret mener, ”at beboerne kan blokere/vælte planen”, imod vores næstformand i foreningsbestyrelsen, der udtaler, at han ikke kan se, ”at det politisk er muligt, at planen ender med ingenting”.

Hvad siger leje-rets-eksperten om lejernes rettigheder i denne situation

Leje-rets-eksperten Bjarne Overmark har på et særligt møde arrangeret af Enhedslisten, informeret beboerne om deres rettigheder i forbindelse med nedrivningsplanerne.

Vi har bedt ham udtale sig herom til Skræppebladet:

”Jeg har ikke noget specielt kendskab til afdelingerne Gellerup og Toveshøj, men kan generelt sige, at det er lejerne i de berørte afdelinger, der bestemmer, hvad der skal ske,.
Beboerne i afdelingerne skal høres, og et flertal vil på et beboermøde kunne vælte planen.
Det er dem, der skal gøre op med sig selv, hvad de vil. Det er beboerdemokratiet, der svæver over hele processen her.
Budskabet er i sin enkelhed, at
Projektet kan ikke gennemføres af hverken boligforening eller kommune, hvis et flertal af de berørte afdelingers beboere ikke vil være med.”

Skræppebladet også har bedt næstformand Keld Albrechtsen om hans kommentar til pressens artikler og han udtaler:

Beboermøderne har veto-ret i de to afdelinger, men det er ikke konsekvensfrit at stemme nej.
”Der er ikke nogen uenighed om, at Helhedsplanen skal forelægges for beboerne i de to afdelinger (forventes at ske i august), når et forslag er udarbejdet i den politiske styregruppe i juni. Altså efter høringen.

Der er også enighed om, at boligforeningen ikke kan gennemføre helhedsplanen, hvis en af de to afdelinger stemmer imod. Det er også, hvad jeg har sagt i f. eks. TV2-Østjylland. Beboermøderne har altså veto-ret – ligesom planen heller ikke kan gennemføres, hvis repræsentantskabet eller byrådet derefter stemmer imod. Så vidt er det hele klart og enkelt.

Resten hører mere til kategorien spådomme og det er som bekendt svært at spå om fremtiden. Men pressen har altså spurgt mig: ‘Hvad så, hvis planen bliver nedstemt i Gellerup?’
Her har jeg sagt, at man næppe kan forestille sig, at regeringen og byrådet så bare vil lade sagen falde. Politikerne har investeret betydelig prestige i sagen og kræver, at der skal ske forandringer i området. Jeg har så lagt op til, at der må nye forhandlinger til. Hvilket ville indebære, at beboermødet så igen skulle spørges.

Når jeg ønsker at holde forhandlingsmulighederne åbne, så er det fordi, at en situation uden en helhedsplan ville betyde, at Gellerup/Toveshøj i årene fremover uden Helhedsplanen ville få svært ved at få tilført de midler (fra Landsbyggefond, jordsalg etc.) som er en forudsætning for, at området kan undgå at ende som et temmelig nedslidt kvarter med deraf følgende sociale problemer.

På det seneste har de konservative dog meldt meget bastant ud, at hvis beboermødet siger nej, så bliver der ikke nogen helhedsplan. Så på den baggrund kan jeg faktisk ikke udelukke, at politikerne i givet fald simpelthen ville skrotte planen. Det ville efter min mening være en ubehagelig situation for afdelingerne og boligforeningen. Man kan ikke helt udelukke, at nogle af politikerne ville være glade for at få en anledning til at droppe de løfter, de har givet om penge til området.

Så det er derfor helt enkelt sådan, at beboermøderne har vetoret i de to afdelinger. Men det er naturligvis ikke konsekvensfrit at stemme nej.”

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-02 Marts side 28
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2010-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data