Afd. 10: Velbesøgt beboermøde

Afdeling 10 – Rødlundparken

God stemning på det ordinære beboermøde i Rødlundparken

tekst og foto af Jens Skriver

Der var stuvende fuldt i Næshøjcentrets mødelokale, da Rødlundparken afholdt sit ordinære beboermøde. Foruden repræsentanter for boligforeningen var over halvtreds beboere til stede.

Beretningen fra afdelingsbestyrelsen
Formanden for afdelingsbestyrelsen Aase Kristensen var blevet syg, så Marianne Vengsgaard fra boligforeningen læste beretningen op. Her blev både gjort rede for de opgaver, som er blevet løst, og dem, som står for.

Mange mangler på bygningerne var blevet udbedret til alles tilfredshed. Det gjaldt bl.a. tagrender, og der var foretaget en termografiundersøgelse, så det er muligt at se, hvor der er utætheder. Der var problemer med, at affald bare blev stillet hen og ikke kom direkte i containerne. Affaldshåndteringen var en stor post i regnskabet, så der lød en opfordring til beboerne om at følge spillereglerne.

Når der blev klippet hæk, var det vigtigt, at den store gård til grønt affald blev brugt. Snerydningen og klipningen af græs var blevet bedre, og der var blevet bedre belysning på fællesarealerne. En parkeringsgruppe arbejdede, men afdelingens eneste faste aktivitet var seniorklubben, men den skabte til gengæld et godt fællesskab blandt seniorer. Endelig var afgiften til stofa nedsat med 16 kr.

Lige om lidt forestår udskiftning af vinduer, da der var anvendt træ af dårlig kvalitet. Der er snart penge til nye terrassedøre; nogle af arealerne skal asfalteres, og der skal lægges fliser langs gader og forhaver. Det bliver dyrt. PostDanmark kræver, at der bliver opsat postkasser i skellene. Der er blevet givet løfte om ændringer af busplaner og oprettelse af et ekstra stoppested.

En beboerhåndbog er blevet yderligere udsat, da reglerne skal være helt på plads. Regler og vejledninger har beboerne stadigvæk til gode. Der mangler således regler for udskiftning af køkkener.

Afdelingsbestyrelsen havde noteret, at Skræppebladet forbliver et foreningsblad og ikke kun et lokalt blad for Gellerup og Toveshøj. Man havde modtaget en løs skitse fra bladets bestyrelse, men manglede oplysninger om bladet økonomi og relevans. Afdelingsbestyrelsen håbede, at boligforeningens hjemmeside blev opgraderet, så de relevante oplysninger kunne videreformidles.

Beretningen blev afsluttet med en stor ros til foreningsbestyrelsen, administrationen og ikke mindst driftspersonalet, og den høstede stort bifald.

Efterfølgende blev der bl.a. spurgt, hvorfor resultaterne af den termografiske undersøgelse ikke var blevet lagt frem. Boligforeningen kunne oplyse, at rapporten ikke var færdig. Regelsæt for køkkener var blevet lovet allerede i 2004, men forelå stadig ikke. Svaret var, at det ikke var muligt at udskifte køkkenerne kollektivt, men der blev arbejdet på en løsning, der gjorde det muligt at udskifte køkkenerne individuelt. Det blev diskuteret, hvor mange bede, som skulle fjernes, når der blev lagt fliser.
Derefter tog forsamlingen beretningen til efterretning.

Beretningen fra foreningsbestyrelsen
Mødet dirigent Keld Albrechtsen aflagde beretning fra foreningsbestyrelsen. Indholdet af foreningsbestyrelsens beretning er sådan set fælles for alle beboermøder, men der kan være forskelle på, hvordan de enkelte foreningsbestyrelsesmedlemmer fremlægger den.

I sin version lagde Keld vægt på, at boligforeningen var i gang med meget nybyggeri med store energibesparelser. Målet var fremtidssikrede bygninger, der ikke brugte energi. I Skovgårdsparken var man i gang med et projekt med jordvarme. Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj vil ikke komme til at påvirke huslejen i Rødlundparken. Men den vil løse alvorlige samfundsmæssige problemer. Endelig var Skræppebladet blevet lidt billigere.

Bagefter var der en livlig diskussion om boligforeningens politik for indkøb af nye materialer. Der blev også gjort opmærksom på, at afdelingen havde en højere husleje end mange andre steder. Keld kunne bekræfte, at Rødlundparken havde en højere husleje end de ældre afdelinger. Han lovede, at der ville blive kikket på sagen og skrevet om det i Skræppebladet.
Til sidst blev diskuteret, om det var lovligt at opkræve gebyr for at holde hund og kat.

Årsregnskab og budget
Regnskabschef Flemming Andersen gennemgik først årsregnskabet for 2010. Huslejen havde været 852 kr. pr. m2. Der havde været et lidt højere underskud end ventet, især fordi ejendomsskatterne og udgifterne til renovation var steget, men afdelingen havde et opsparet overskud på 359.000 kr.

For 2012 var budgetteret med en huslejestigning på 4,16% eller 602.000 kr. i alt. Det skyldtes især højere prioritetsydelser, da rentesikring blev aftrappet, stigning i ejendomsskatter og yderligere udgifter til renovation og renholdelse.

Det blev understreget, at den procentvise huslejestigning lå i den lave ende, når samtlige boligforeningens afdelinger blev sammenlignet.
To undlod at stemme. Ellers stemte alle for budgettet.

Valg
Anne Elgaard Olesen, Grethe Munk og Inger Nielsen blev uden modkandidater genvalgt til afdelingsbestyrelsen. Der er således stadig en ledig plads i afdelingsbestyrelsen og ingen suppleanter. Ingen ønskede at stille op til bestyrelsen for FAS eller Skræppebladets redaktion.

Derefter kunne afdelingsbestyrelsens næstformand takke for et godt møde.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt