Trafikplan

Mere naturligt at køre gennem Gellerup-området

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Cowi har præsenteret en skitse til trafikplan for Gellerupparken og Toveshøj. Planen kan i sin helhed ses på Brabrand Boligforenings hjemmeside www.bbbo.dk. Trafikplanen lægger op til, at den fremtidige vejstruktur skal åbne Gellerup-området op, så området får mere karakter af multifunktionel bydel, hvor gennemkørende trafik med lav hastighed skal være med til at skabe tryghed i området.

Nord er mod højre

Nord er mod højre

Trafikplanen består af:

  • Bygaden som central kollektiv forbindelse forberedt for letbane. Bygaden går fra Bazar Vest til City Vest.
  • Kollektiv trafik evt. letbane føres gennem Bygaden
  • Nye tværveje mellem Bygaden og Gudrunsvej
  • Edwin Rahrsvej skal have mere bymæssigt præg, der samler bydelen
  • Gudrunsvej hastighedsdæmpes
  • Der gives mulighed for gennemkørsel fra Janesvej til Bazar Vest
  • Nye mere åbne og trygge stiforbindelser

Der er ikke lagt op til gennemkørende trafik på Toveshøj. Dels har afdelingsbestyrelsen frabedt sig trafik inde i afdelingen, dels ligger Lenesvej og Janesvej i en vinkel som rent teknisk vanskeliggør kørsel gennem Toveshøj. Til gengæld er der åbnet for gennemkørsel fra Janesvej til Bazar Vest.

Mere naturligt at køre gennem området
Trafikplanen følger dispositionsplanens intentioner om at åbne området for resten af byen og gøre det mere naturligt at køre gennem området.

I Cowis udkast er hastighedsniveauet generelt 30 km i timen for at skabe gode vilkår for bylivet og beboerne. De mest befærdede strækninger skiltes af hensyn til trafikafviklingen med 50 km i timen. Dette er Cowis forslag. Der er her i bladet vist et luftfoto med de nye gennemgående veje. Et kort viser hastighedsbegrænsninger, og så har vi trykt en tværprofil af den nye bygade.

Klik på billedet for at se stor størrelse

Klik på billedet for at se stor størrelse

Bygaden som byrum for hele Århus Vest
På Bygaden skal der være plads til både biler, busser og lette trafikanter. Samtidig skabes der mulighed for at føre en letbane gennem Bygaden med endepunkt ved City Vest.

Bygaden må ikke kun opleves som et trafikrum, men skal fremstå som et vigtigt byrum for hele Aarhus vest. Gade- og torvestørrelser er derfor udlagt på en måde, så der ikke bare er plads til kørende trafik men også træbeplantning, udesalg, udeservering m.m.

Bygadens østside vil med sin orientering kunne skabe god plads for sådanne aktiviteter på den vestvendte solside af den lille boulevard.

Bygaden består af to kørespor på hver 4 meter med kantstensparkering i hver side.

Sktiseprojektet har været præsenteret her i september for afdelingsbestyrelserne.

Der foregår fortsat drøftelser med bestyrelserne, boligforeningen og Århus Kommune om den endelige udformning af vejnettet i forbindelse med helhedsplanen.

Følg med på www.bbbo.dk eller www.helhedsplangellerup.dk
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt