Indstik: Gellerup

Denne sektion af Skræppebladet er kun omdelt til beboere i Gellerupparken og Toveshøj

Hent indstikket Gellerup.nu i pdf-version.

Skræppebladet
Magasinet gellerup.nu
er en del af Skræppebladet

Prinsesse til
3 fastelavn
12 Wissal blev årets
5 Suhad fik hjælp ildsjæl
til fritidsjob

Gellerup.nu l Magasinet for Gellerupparkens
og Toveshøjs beboere

nr. 2 – marts 2012
Gellerup.nu
Mediehus Gellerup, Foreningernes Hus, Sigridsvej 46, 8220 Brabrand.
Alle indstik kan findes på – http://skraeppebladet.dk/indstik.
ISSN: 09606-267X
Oplag: 2800
Tryk: Uni-Tryk A/S
Internetside: www.gellerup.nu

I redaktionen
Birger Agergaard, redaktør, birger[AT]bydele[DOT]dk, tlf. 6130 8699
Helle Hansen, ansvarshavende, hellehm[AT]gmail[DOT]com
Signe Nydam, signenydam[AT]hotmail[DOT]com
Beyra Dabla, beyradabla[AT]gmail[DOT]com
Elsebeth Frederiksen, elsebethf[AT]gmail[DOT]com
Signe Skou, signeskou[AT]hotmail[DOT]com
Sine N. Thomsen, snthomsen[AT]mail[DOT]dmjx[DOT]dk
Jytte Lund Larsen, jyttell[AT]hrtrivsel[DOT]com
Sean Ryan Bjerremand, bjerremandseanryan[AT]gmail[DOT]com
Carrie Andersen (grafiker)
Jesper Krogh (layout)

Vi glæder os
Af Sean Ryan Bjerremand

Forsiden: Hanifa Awneh og Hanine Fadel El-Far Da jeg blev født på Toveshøj i 1977, var der store, nye
scorede topkarakter til lægeeksamen og blev dermed lejligheder, et grønt område og rigelige muligheder for
ekstra-rollemodeller for unge i Gellerup. Læs artiklen fællesskab, når man boede så tæt på folk. Familie og
side 6-7. venner af mine forældre viste sig at bo lige rundt om
Fotograf: Birger Agergaard hjørnet, og der var masser af plads at lege på både i den
Åbent redaktionsmøde: store lejlighed på 3. sal og på legepladsen og den kæmpe
Næste åbne redaktionsmøde: Onsdag den 7. marts
græsplæne lige ved siden af.
kl. 17-18. Sted: Mediehus Gellerup, Foreningernes Hus.
Gellerup-Toveshøj var et sted for resursestærke
Næste nummer:Stof til april-nummeret: Send stof og billeder senest
torsdag den 15. marts til redaktør Birger Agergaard på birger@ mennesker. Jeg elskede mit første hjem, hvor jeg havde
bydele.dk. Næste nummer udkommer ca. 1. april 2012. nogle lykkelige år med mine forældre og min lillebror!
Tiderne har ændret sig, og vi er 35 år senere landets
fattigste område, og derfor sætter vi vores håb til
helhedsplanen, som skal kickstarte området. Men
lyspunkter indefra er allerede nu tydelige – et stort
udbud af multikulturelle foreninger genopliver gode,
gamle danske værdier; åbner menneskers horisont og
engagerer mennesker i alle aldre. De arbejder forrygende
godt og har hjertet med sig – ja, de vil bryde ud af boksen!
Og på græsplænen, hvor jeg slog mine folder for 30 år
siden – ja, der mødes Familienetværk om lørdagen.
Jeg tør vædde på, at den lille, somaliske pige som til
Samvirkets årsmøde stod med store, nysgerrige øjne og
spurgte mig, om jeg arbejder i Bilka og om hvor Bilka
ligger – at hendes forældre gennem deres engagement
indhold har animeret hende til at se ud af boksen. Være nysgerrig!
Og hun og alle andre børn og deres familier kan glæde
4 D sig:
et kribler i Verdenshaverne
Området løftes snart gevaldigt, og mange virksomheder
5 Wissal El-Arid blev årets ildsjæl er interesserede i at etablere sig her og målrettet ansætte
6-7 Uddannelse er det vigtigste medarbejdere her fra landets fattigste område. Ja, der
8 Toveshøj skifter boligblok til ældreboliger er ligefrem snak om skisportsaktiviteter i Hasle Bakker.
9 Danmarks første ”klodsede” multibane Vi går ind i nogle forrygende spændende år, hvor vi
10 Tovshøjskolen samlede forældre med Samvirkets aktive støtte til de frivillige foreningers
11 fine arbejde og Helhedsplanens aktive fokus på bedre
Hjælp mit barn er blevet teenager
lejligheder og på etablering af erhverv kan gøre en
forskel, der kan blive til glæde og gavn for områdets
mange børn og deres familier.
Fra afslag til arbejde

Tekst og foto: Signe Nydam

17-årige Suhad fra Toveshøj ar- ste møde på vejen til et fritidsjob – og
en kickstart til at tage affære, når de
gumenterede sig frem til et fri-
”I Get2Job bruger vi enorm ønsker sig fritidsjobs. Her får de frihed
tidsjob – godt hjulpet af Projekt
meget tid på at klæde de til at tage ansvar, og rammen for deres
Get2Job. muligheder udvides, når de får øje på ar-
unge på det det første møde.” bejdspladserne uden for Gellerup.” Hun
I et helt år forsøger Suhad Amar forgæ- Senay Arikan fortsætter, ”Det betyder enorm meget,
ves at finde et job. En nedslående si- at de unge bruger Get2Job som det før-
tuation for Suhad, men efter et år sker ste formelle møde på vej til et fritidsjob.
der noget, da hendes mor ser et opslag Vi bruger meget tid på at forberede de
Kunne ikke have gjort det uden
om projektet Get2Job i Gellerup, som unge, men også på det opfølgende ar-
Senay og Get2Job
hjælper unge med at finde et fritidsjob. bejde efter de er kommet i arbejde.”
For Suhad betyder fritidsjobbet rigtig
Moderen tager kontakt til projektleder
meget. ”Det er dejligt med pengene,
Senay Arikan, og det var første skridt
på vejen mod det fritidsjob, som Suhad
netop har fået.

En stor succes
Suhad bor på Janesvej i Toveshøj. Hun
er 17 år og går til daglig på Aarhus Køb-
mandsskole, og hun fortæller om det
første møde med Senay, ”Senay bad
mig fortælle om mine interesser, og jeg
fortalte hende, at jeg helst ville arbejde i
et supermarked.” Derefter følger endnu
fire møder, hvor de begynder at arbejde
på Suhads cv og ansøgninger.
Senay tager kontakt til supermarkedet
Kiwi, og kort efter har Suhad en samtale.
Suhad er nervøs inden samtalen, men
Senay har forberedt hende godt.
”Jeg fik af vide af Senay, at når jeg kom
ind, skulle jeg bare begynde og fortælle
om mig selv, så det gjorde jeg, og bag-
efter sagde de, at jeg klarede det rigtig

”Det er også meget vigtigt, at for det var på tide, jeg selv skulle ud og
jeg har noget at lave i min tjene lidt penge, men det er også meget
Fakta om Get2Job:
fritid og ikke bare sidder der- vigtigt, at jeg har noget at lave i min fri-
hjemme.” Suhad Amar tid og jeg ikke bare sidder herhjemme.”
Beslutter DU dig for at finde et fritidsjob,
Suhad fortæller videre, at det selvfølge-
hjælper vi dig med at skrive CV, Ansøg-
lig også er vigtigt i forhold til fremtiden
ning og i kontakt med en butik, forret-
og hendes uddannelse.
flot.” Dog siger Kiwi, at de faktisk ikke ning eller virksomhed.
Suhad føler ikke, at hun kunne have
mangler nogen lige nu, men Suhad ar-
gjort det uden Senay og Get2Job, og hun
gumenterer sig frem til, at hun skulle Get2Job hører under Fritids- og Ungdoms-
har allerede anbefalet det til to af sine
have et job, fordi hun på grund af sin området. Senay Arikan er projektleder. Find
veninder.
uddannelse ville kunne komme tilbage Get2Job på Facebook her: www.facebook.
Projektleder hos Get2Job, Senay Arikan, com/Get2Job
dertil som elev. Dette argument gjorde
siger, ”I Get2Job bruger vi enorm meget
udslaget, og Suhad har nu haft sine to
tid på at klæde de unge på til det før-
første vagter.
Gellerup.nu Marts 2012 – 3
Lær journalistik og fotografi

Tekst: Birger Agergaard

Nu har du chancen for at kom- lerup. Nogle af artiklerne vil blive bragt i Underviser på kurset og fotodagen er
gellerup.nu, og vi håber, at du får lyst til journalist Birger Agergaard, som er re-
me gratis på et kursus i journa-
at blive aktiv på portalen og beboerbla-daktør på bydelsportalen og bladet gel-
listik og fotografi. det/Skræppebladet. lerup.nu. Kontakt mig evt. på telefon
Alle interesserede inviteres til Vi opfordrer også Gellerups mange for- 61430 8699 eller birger[AT]bydele[DOT]dk eller
et informationsmøde torsdag eningsaktive til at gå med på kurset, så mød bare op til info-mødet.
jeres forening bedre kan blive hørt og
den 8. marts kl. 16.30 i Forenin- kan skrive de gode historier.
gernes Hus. Du kan høre mere
om kurset og være med til at En åben foto-dag
Hvis du kun har lyst til at blive bedre til
bestemme, hvornår vi mødes:
at tage billeder og redigere dem bagef-
ugedag og tidspunkt. ter, så er det muligt. Lørdag den 14. april
kl. 10-15 holder vi en fotoworkshop, som
Kurset er på 25 timer i marts og april, og bliver åben for kursister og alle andre.
du lærer at skrive om det, der sker i Gel-

Verdenshaverne tager hul på foråret

Tekst og foto Helle Hansen

Det kribler og krabler i hænder- andre, som synes om dejlige grønne get velkomne til at komme og deltage
områder. – husk praktisk arbejdstøj.
ne på de aktive bag Gellerupha-
Gelleruphaven ligger i det sydlige sving
ven og Toveshøjhaven. De kan på Gudrunsvej, og her har gruppen, der Søndag den 11. marts klokken 14-17 er
snart ikke længere vente på, at har lånt jorden af afdeling 4 gennem de der oprydningsdag i Gelleruphaven
frostgraderne går af jorden, og sidste to år sammen med Ramallah- Søndag den 5. april, også fra klokken 14-
spejderne og andre frivillige haft flere ar- 17, foregår aktiviteten i Toveshøjhaven
de små spirer begynder at pible bejdsdage, så haven snart ligner noget. Yderligere to arbejdsdage i Gellerupha-
frem. ven 29. april og 3. juni.
Toveshøjhaven lunt i læ
Verdenshaverne er gruppe under Sam- Ved indgangen til Hasle Bakker har Gel- Læs mere på
virket i Gellerup og Toveshøj, som ar- lerup Fællesråd lejet et stykke jord af www.samvirket.dk/verdenshaverne
bejder på at skabe nogle skønne haver Aarhus Kommune. Det bliver kaldt To-
til glæde og gavn for beboerne og alle veshøjhaven og er et areal, som ligger
meget smukt og lunt i læ af bakkerne.

Tovshøjhaven kan blive et dejligt sted,
og planen er, at haven med tiden skal
kunne bruges til at tilbyde kurser til
stressramte borgere. Netop kombina-
tionen af en dejlig rolig have, samtaler,
gåture, havearbejde kan hjælpe men-
nesker, der i en periode af deres liv er
hårdt ramt af stress.

Forårets arbejdsdage
Foreløbig har ad hoc-gruppen planlagt Ad hoc-gruppen og Ramallah-spejderne har
Det aktive havefolk, som var med på arbejds-arbejdsdage i de to haver i løbet af for-haft flere arbejdsdage i haven, hvor der er også
dage sidste forår i Gelleruphaven. året. Her er alle haveinteresserede me- tid til hygge.

4 – Gellerup.nu Marts 2012
Lær journalistik og fotografi Wissal El-Arid kåret som årets ildsjæl

Tekst: Signe Nydam. Fotos: Birger Agergaard

En af Gellerups aktive kvinder, I skoleferierne er Wissal aktiv med at
sætte gang i aktiviteter for de unge piger
Wissal El-Arid, blev på Samvir-
i området. For nyligt har hun også været
kets velbesøgte årsmøde kåret med til at genoplive Niche-foreningen
som årets ildsjæl. for unge piger.

Valget faldt på Wissal for hendes store
engagement og særlige indsats rettet
mod unge piger og kvinder i Gellerup og
Toveshøj.
Wissal har fulgt en gruppe unge piger til
træning i svømning, og det har betydet,
at syv unge piger foreløbig er blevet ud-
dannet til livreddere.
Wissal er også et aktivt medlem af For-
Der var fem nominerede til prisen som årets
eningernes Hus husråd og styregruppe.
ildsjæl: (fra v.) Ahmed Asker, Ilham Moha-
Verdenshaverne tager hul på foråret Hun sidder også i styregruppen for Vej-
med, Wissal El-Arid, Solveig Pedersen og
ledningscenteret og er bestyrelsesmed-
Jytte Nielsen.
lem i Den aktive Kvindeforening.

Nye i Samvirket

Tekst: Birger Agergaard

To nye blev valgt ind i Samvirkets rådgiver i Folkeinformation. De afløser mad, Arabisk Kulturforening og Vejled-
styregruppe, som består af 11 re-Troels B. Knudsen, Toveshøj, og Sou- ningscentret, Ilham Mohamed, Toveshøj
sanne Elabbas, Perlevennerne og Arabisk og Familie Netværk, og Lone Hedelund,
præsentanter for foreninger, afde-
Dansk Kulturhus. Gellerup Bibliotek.
linger, boligforening og kommune.
Fire genvalgte
De to nye er Abdulmalik Farah, Den So-Desuden blev disse fire genvalgt: Verner
maliske Kultur og Medie-Forening, og Karkov, Livsværkstederne, Ahmad El-Ah-
Susanne Schmidt Sørensen, beboer og

Et godt børne- og ungdomsliv på byggepladsen

Tekst: Birger Agergaard

Gellerups beboere går imod en lang plan, som vi skal i gang med at søge mere på mediehus, beboerblade, so-
periode i selskab med byggekraner Landsbyggefonden om. Og hvad er det, ciale medier og så videre,” sagde Anders
der brænder mest på, mens de store ma- Glahn til de op mod 100 deltagere i Sam-
og gravkøer. Helhedsplanen kaster
skiner kører rundt? Det er børn og unge,” virkets årsmøde.
håndværkere ind i området de næ- sagde Anders Glahn fra Samvirkets styre- Læs mere fra Samvirkets årsmøde på
ste mindst 15 år, men livet skal jo gruppe på årsmødet . www.gelllerup.nu
gå videre imens. Og det bliver med ”De skal sikres gode vilkår, og deres triv-
fokus på børn og unge. sel afhænger eksempelvis også af, om
deres forældre har arbejde eller har det www.samvirket.dk
”For een ting er den fysiske helhedsplan. godt. Der skal også være en god kom-
Noget andet er den boligsociale helheds- munikation, og vi kommer til at fokusere
Gellerup.nu Marts 2012 – 5
Betyder alt at have

en god uddannelse

Tekst: Jytte Lund Larsen. Fotos: Birger Agergaard og privat

Hanine Fadel Al-Far og Hanifa at hun altid har været målrettet, været Fra maj 2012 starter Hanifa, som bor i
flittig og har læst lektier. Hendes indstil- Gellerup, på sin seks måneders basisud-
Awneh fik højeste karakter til
ling til læring har hun bragt med sig ind dannelse på Horsens Sygehus i en akut-
afsluttende lægeeksamen og i det danske uddannelsessystem. Hun modtagelse.
gennemførte studiet på nor- er i gang med basisåret, hvor hun skal
meret tid. Allerede før eksamen være seks måneder i praktik på Aarhus De to unge læger skal også et halvt år i
Universitetshospital på en afdeling med en privat praksis, inden de er klar til at gå
besluttede de, at de ville have højspecialiseret teknik. i gang med PhD- uddannelsen.
højeste karakter.
Mødet med Danmark
Da Hanine Fadel Al-Far kom til Danmark
i 2000, vidste hun allerede, at hun ville
være læge.

Hun er født i Libanon i 1984 i en flygtnin-
gelejr og vokset op i Jordan. Hendes af-
døde forældre var palæstinensere. Først
kom familien til Sandholmlejren. Senere
bosatte familien sig i Bryrup, hvor den
hurtigt kom i kontakt med omverdenen.
”Vi var nemlig de eneste udlændinge, og
jeg faldt hurtigt til i skolen.”

Hanifa Awnehs forældre er syrere. De
flygtede til Irak, hvor Hanine blev født i
1985. Senere bosatte de sig i Jordan, in-
den de kom til Danmark i 1993. Hendes
folkeskolebaggrund var tre måneder på
Nordgårdsskolen og senere 10. klasse
på Lykkeskolen.

Hanifa Awneh Hanine (tv.) og Fadel Al-Far valgte den direkte vej gennem studiet. ”I min kultur er det en selv-
Efter basisuddannelse har de planer om et PhD- studium inden for faget. følge, at man skal studere.”
Hanifa Awneh
De to rollemodeller Hanine Fadel Al-Far Hanifa fortæller: ”I min kultur er det en
og Hanifa Awneh fortæller, at det bety- selvfølge, at man skal studere, og jeg
der alt at have en god uddannelse. De besluttede i 6. klasse, at jeg ville være
er soulmates og har støttet hinanden læge.” Hanifa ville også hurtigt i gang
gennem studiet. De mødte hinanden før med sin uddannelse og besluttede der- Rollemodel
studiet, og nu kender de hinanden så for, at det kun måtte tage tre år, inden I Gellerup har man rollemodeller. Begge
godt, at nogle tror, at de er søskende. hun gik i gang med studiet på univer- kvinder er rollemodeller i Vejlednings-
sitetet. Hun tog studentereksamen på centret.
Hanine, som bor i Skovgårdsparken, Aarhus Akademi på to år. Hun var imid- Hanifa mener: ”Det er vigtigt at hjælpe
siger: ”I arabiske lande er det sværere lertid for ung til at komme på universite- unge videre, fordi det ofte er svært at
at tage en uddannelse, fordi man selv tet. Først da hun søgte tredje gang, kom blive anerkendt for at være den, man
skal betale uddannelsen.” Hun fortæller, hun ind på studiet. er.” I rollemodelkorpset hjælper hun de
6 – Gellerup.nu Marts 2012
unge med at fokusere på, hvad de har kultur, har de også en mening
talent for og ud fra det udnytte deres po- om at have en tolk med.
tentiale. Hun laver frivilligt arbejde med
at hjælpe unge fra Lykkeskolen og Sødal- Fremtidige planer
skolen med at tage en beslutning om, at Hanine er gift på tredje år,

en god uddannelse de tør at vise, at de er ambitiøse. mens Hanifa er single. De
ønsker at få børn, men har
Hanifa siger, at hun bliver kaldt for møn- også planer om PhD og at
sterbryder, hvilket er en ulempe og en rejse til udlandet. Det kunne
fordel. Hun tager det lidt som en for- for eksempel være med ”Læ-
nærmelse, fordi hun har haft de samme ger uden grænser”.
muligheder som danske børn. Hun har
bare udnyttet chancen og er kommet i Let grinende fortæller de, at
gang med en uddannelse. Hun siger, at de nu også har tid til at væl-
de fleste kan klare en gymnasial uddan- ge deres tørklæder efter mo-
nelse, hvis de har viljen og bliver bakket den. Først efter lægestudiet
op af omgivelserne. er der kommet farver i spil.

”Fælles for både dansk- og arabisk kultur
er, at vi har en høj prioritet inden for ud-
dannelse,” siger Hanifa. Hun stiller op
til valg til Ny-Dansk Ungdomsråd for at
gøre sin indflydelse gældende.
De to unge læger var til
Mødet med patienterne eksamen på håndkirur-
De to unge læger har på arbejdet deres gisk afdeling og fik begge
private tørklæde med navn. Ellers er der spørgsmål indenfor orto-
ingen forskel på arbejdstøjet i forhold til pædisk kirurgi.
lægeverdenen. Begge oplever, at patien-
terne respekterer dem som læger. Fordi
de selv kender til at være ’fremmede’ i en

Vejledning og rollemodeller

Gellerup fik i 2004 ”Vejledningscenteret for ud-
dannelse og arbejde”, som rådgiver unge og de-
res forældre i valg af uddannelse.
En del af vejledningen står unge rollemodeller
for. Rollemodeller er et team af frivillige unge
med anden etnisk baggrund end dansk, som har
– eller er i gang med – forskellige uddannelser.
De kan også være unge, som har fodfæste på ar-
bejdsmarkedet efter en endt uddannelse. Rolle-
modelkorpset består i dag af ca. 90 aktive unge.

Læs mere på www.vcua.dk

Hanifa Awneh (tv.) og Anfal Halimah er to af rollemodellerne i Vejled-
ningscentret, og de har blandt andet vejledt eleverne på Lykkeskolen
om valg af uddannelse.

Gellerup.nu Marts 2012 – 7
Rundt i Toveshøj

Beboerne sagde ja til Toveshøj-forslag

Tekst: Sean Ryan Bjerremand. Foto: Birger Agergaard

50 stemmer for, 13 imod, 1 ugyldig. ansen, der er formand for afdelingsbesty- blok, vil afdelingsbestyrelsen gå videre
Det var resultatet af afdelingsmø- relsen. med det og overfor Aarhus Kommune
insistere på, at det bliver den blok.”
det i februar. Dermed indstiller
Henning Bay blev korrigeret
Toveshøjs beboere til byrådet, at Det var et stort flertal af beboerne enige i Kommunen blander sig ikke
blokken på Edwin Rahrs Vej 18-26 – på trods af, at afdelingsbestyrelsesmed- Aarhus Kommune vil ikke forsøge at blo-
omdannes til ældreboliger. lem Henning Bay Thomsen forsøgte at kere for afgørelsen: ”Vi vil ikke blande
blokere diskussionen: os i beboernes afgørelse – det har vi ikke
”Jeg kan overhovedet ikke bakke op om nogen interesse i,” siger Per Frølund, se-
hvad der står i Skræp- kretariatsleder for Gellerupsekretariatet.

Der var på mødet en livlig debat, heri-
blandt kom der fokus på boligernes ind-
retning og på type af byggeri. ”Vi ønsker
ikke et decideret plejehjemslignende byg-
geri, men boliger til seniorer og beskyt-
tede boliger,” sagde Anett Sällsäter Chri-
stiansen.
Hun var glad for, at beboerne får ind-
flydelse på realiseringen af helhedspla-
nen, og hun lovede flere beboermøder.

Ingen lejestigning med helhedsplan
Henning Bay Thomsen mente, at bebo-
erne vil komme af med mere i husleje,
men her kunne næstformand i boligfor-
eningen, Keld Albrechtsen, berolige dem:
”Mange rygter vil opstå – skal huslejen
op eller ned? Toveshøj slipper ikke for
de almindelige prisstigninger, der følger
prisudviklingen i samfundet, men Hel-
hedsplanen vil ikke i sig selv skabe hus-
lejestigninger,” sagde Keld Albrechtsen.
Anett Sällsäter Christiansen fik opbakning fra beboerne til at placere ældreboligerne Om ældreboligerne oplyste Keld Albrecht-
ud til Edwin Rahrs Vej. sen, at det lige nu er den indledende fase,
der er i gang. Det er endnu ikke afklaret,
Mens Gellerup skal have tre blokke revet hvordan bygningerne skal indrettes – og
ned som følge af helhedsplanen, skal Tove-pebladet – vi har på intet tidspunkt talt det er endnu ikke afklaret, om det bestå-
shøj have en ny funktion til en af blokkene. om andre blokke end blokken på Jane-ende simpelthen skal rives ned, fordi det
svej,” lød det fra Henning Bay Thomsen. vil være billigere. ”Der er mange krav til
I den politiske aftale mellem Brabrand boligernes indretning, og derfor vil det
Boligforening og Aarhus Kommune Afdelingsformand Anett Sällsäter Chri- blive arbejdet godt igennem.”
er blokken på Janesvej 29-41 foreslået stiansen returnerede prompte denne an-
omdannet til ældreboliger, men afde- klage. ”Jeg vil godt korrigere Henning. Vi
lingsbestyrelsen har foreslået, at blok- har talt om det her ved mødet i novem-
Referater fra afdelingsmøder
ken Edwin Rahrs Vej 18-26 tages i brug. ber, og det kan I læse på Brabrand Bo-
ligforenings hjemmeside,” sagde Anett
Husk, at du kan se alle referater fra af-
”Den ligger langt tættere på Edwin Rahrs Sällsäter Christiansen.
delingsmøder og bestyrelsesmøder på
Vej og vi mener derfor, at den er langt
Brabrand Boligforenings hjemmeside
mere tilgængelig og velegnet for ældre I referatet fra mødet står ordret:
www.bbbo.dk
beboere,” sagde Anett Sällsäter Christi- ”Viser det sig på beboermødet, at der
er flertal for, at det bliver en anden
8 – Gellerup.nu Marts 2012
Rundt om Gellerup

Danmarks første klodsede multibane

Tekst: Helle Hensen. Foto: Walid Mahmoud

I løbet af foråret skal børn i Gel- den anden ende kan lave et legeareal til
lerup sammen fritidspatruljen og små børn. Endelig kan
der også laves et område,
afdelingsbestyrelsens legepladsud-
som familier kan bruge,
valg lege med klodser for at skabe når de skal ned og grille
fremtidens multibane, som skal på græsset,” fortæller
lægges oven på den gamle, ned- Tanja Flohr Bergstrøm fra
slidte asfaltbane, der allerede lig- legepladsudvalget.
Multibanen er dy-
ger bag blokken Dortesvej 25-35.
rere end normalt
Den nye multibane, som
Det er arkitekterne Witraz og Primus, der
bliver kaldt Multi-life, er
har udtænkt den nye modulopbyggede
dyrere end en traditionel
bane, som består af en række forskelligt
multibane. Den er resulta-
formede klodser fremstillet i beton. Klod-
tet af et udviklingsarbejde,
serne kan sættes sammen på mange for-
som Lokale- og Anlægsfon-
skellige måde alt efter, hvad man ønsker
den har haft gennemført
at bruge dem til. Udgangspunktet er en
med producenter og arki-
15- 25 meter fodboldbane med to mål, Børn og barnlige sjæle på Dortesvej deltager i et par work-
tekter med det mål, at ud-
samt en kurv til at spille basket til. Og så shops sammen med afdelingsbestyrelsens legepladsudvalg
vikle fremtidens multibane.
skal de forskellige typer klodser danne en og Fritidspatruljen. Her bruger de miniklodser til at vise en
Og fonden betaler derfor
bande uden om banen. miniatureudgave af legepladsen, inden de rigtige betonklod-
også halvdelen af udgifterne
”Betonklodserne kan for eksempel bru- ser ankommer sidst på foråret.
til den nye bane i Gellerup,
ges til at lave et parkour-område i den
som bliver den første af sin
ene ende af multibanen. Mens man i
slags i Danmark.

Fristedet inviterer til fødselsdag- og åbningsfest

Tekst: Helle Hansen. Foto: Carsten Nielsen

Foreningen Fristedet slår lørdag Fristedets medlemsskare er godt 50 unge dog er ked af, at der ikke er vand og toilet
den 3. marts to fluer med et smæk, omkring de 18 år. Tidligere hang flere af i den. Men det kan måske komme senere.
dem ud omkring ”grænsen”, der hvor Fristedet åbningsfest holdes lørdag den
når den flytter ind i sin pavillon ved
City Vest-stien krydser Dortesvej, og det 3. marts kl. 13-15. Alle er velkommen.
siden af Gellerup Badet, samtidig nogle gange gav anledning til uro og kon-
med at foreningen har et års fød- flikter.
selsdag. Der fejrer Fristedet med en ”Nu har vi fået pavillonen, så nu har vi et
åbningsfest, hvor alle er inviteret sted at gå hen i stedet for at hænge ud
på grænsen. Og med tiden har vi også
til at kigge indenfor.
planer om, at vi skal lave aktiviteter for
medlemmerne. Det kan for eksempel
De sidste par uger har Fristedets unge
være svømning, klatring, fodbold og
medlemmer haft travlt med at sætte den
folkedans,” fortæller Fristedets Ahmed
brugte pavillon i stand med god hjælp
Asker, der for et år siden var en af initia-
fra nogle af gadeplansmedarbejdere fra
tivtagerne til at stifte foreningen.
HotSpot. Væggene er blevet vasket af,
”Nu har vi kæmpet et år for at få sted,
pudset og malet. Og et stort palæstinen-
hvor medlemmerne kan mødes, og vi
sisk flag pynter nu den ene endevæg. Og
har lejet pavillonen, der er på 64 m2, af Fristedets medlemmer har malet et stort
så er der blevet fremstillet en hjemme-
boligforeningen,” fortæller Ahmed, som palæsinensisk flag på væggen i pavillonen
bygget bardisk.
Gellerup.nu Marts 2012 – 9
Forældre kan hjælpe børn med skolegangen

Tekst: Steve Sebastin, skole-hjemvejleder på Tovshøjskolen

Tovshøjskolen har i samarbejde Cirka 70 forældre hørte oplæg fra tre drene. Ideerne vil i den nærmeste frem-
med Vejledningscentret holdt en unge rollemodeller og tre forældre-rolle- tid blive samlet i en folder til uddeling
modeller. Oplæggene foregik på arabisk, blandt Tovshøjskolens forældre.
temaaften for skolens forældre
somalisk og dansk. Der er planlagt endnu en temaaften i
med titlen ”Alle forældre kan hjæl- Efter oplæggene snakkede forældrene marts. Temaet er ”Kost og sundhed”
pe deres børn”. sammen i tre sproggrupper om, hvor- og vil hovedsageligt handle om at sund
dan de selv kan støtte deres børns sko- kost er en vigtig faktor for børns trivsel
legang. Der kom mange ideer fra foræl- og indlæring.

De tegnede på vinduer

Tekst: Signe Nydam. Foto: Daniel van der Noon

Forleden var over 50 børn samlet til at komme og male på bibliote-
på Gellerup Bibliotek. kets vinduer.
Daniel van der Noon er til dag-
Årsagen var, at den britiske kunstner og ligt tilknyttet Sigrids Stue i For-
illustrator Daniel van der Noon var på eningernes Hus og Århus Kunst-
besøg og havde inviteret områdets børn bygning. Han stod i spidsen for
dagens kunstneriske ud-
foldelser og hjalp børnene
med at male og finde inspi-
ration.
Læs hele historien på www.
gellerup.nu

Det er særlige tuscher, der benyttes, så
Ja, én dag var det tilladt at tegne på vinduerne ret nemt kan vaskes rene igen.
bibliotekets vinduer. (foto: Daniel van
der Noon)
www.sigridsstue.dk

Spring og spaghetti
Tekst: Birger Agergaard

Globus1 og Åbyhøj IF Gymnastik Første spaghetti-spring er overstået – her
arrangerer Spring og Spaghetti er de tre øvrige
Anden gang fredag d. 30. marts kl. 16-19
den sidste fredag i hver måned fra
Tredje gang fredag d. 27. april kl. 16-19
kl. 16-19. Fjerde gang fredag d. 25. maj kl. 16-19
www.globus1.dk
I løbet af de tre timer vil der være forskel-
lige gymnastikaktiviteter, hvor både børn
og voksne kan være med. Efter motionen
er der mad. Motionen er gratis, mens ma-
den koster 25 kr. for voksne og 10 kr. for
børn.

10 – Gellerup.nu Marts 2012
Mit barn er blevet teenager

Forældre Debatforum inviterer til debatmødet:
Fitness Vest
”Hjælp, mit barn er blevet teenager” hvordan går det
Torsdag d. 15 marts 2012 kl. 17.30 holder Fit-
i Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35 A. Det fore-
ness Vest generalforsamling i Globus1.
går søndag den 25. marts – Klokken 14 – 16.
Fitness Vest er vært med lidt at spise.
Oplæg ved Helge Hallmann, psykolog hos Børne-
centret, Århus Kommune. Efter oplægget er der
På dagsordenen er en status over, hvordan det
lagt op til spændende debat blandt deltagerne og
går med at etablere et motionscenter.
mulighed for at stille spørgsmål.
Kun medlemmer af Fitness Vest har stemmeret
til generalforsamlingen. Medlemskab af Fitness
Tilmelding senest
Vest koster 50 kr. om året, som kan betales før
tirsdag 21. februar 2012
De tegnede på vinduer generalforsamlingens start.
til Samvirkesekretær
Helle Hansen, 2920 8978 /
helhan[AT]aarhus[DOT]dk
Tekst: Signe Nydam. Foto: Daniel van der Noon

Det er gratis at deltage, og der er
Madklub 6. marts
mulighed for børnepasning.
Så er der igen international madklub i For
eningernes Hus – denne gang med dansk –
mad. Tirsdag den 6. marts kl. 18.30 kan
du smage en klassisk dansk ret, det kan
nemlig fint lade sig gøre uden svinekød!
Det bliver billigt, alle kan melde sig – og man
gør det ved senest mandag den 5. marts at
skrive en mail til Malek på alrabetah1@hot
mail.com. –

Vil du have besøg?

Café Perlen i Yggdrasil
Så efterlyser Samvirket igen besøgsmål til
Gellerup Intro-dag den 20. marts 2012 kl.
8.30-15.00. Torsdag den 8. marts fejrer Café Perlen fire års fødsels-
Som vært for en gruppe deltagere i Intro- dag med boller og lagkage kl. 13 – 16 i Yggdrasil – Dor
dagen forventes du at fortælle om, hvad det tesvej 35A.
er din institution, forening, aktivitet laver. Og

du må meget gerne sætte jeres arbejde ind Søndag den 18. marts kl. 15 Bingo Banko l i Café Perlen
i en sammenhæng i det tværgående samar
bejde, som vi har i Gellerup, hvis det er ak- – Fredag den 23. marts kl. 17 inviterer Perlevennerne til
tuelt. fællesspisning med lækre retter på menuen.
Hvis din institution, forening eller aktivitet Det koster 30 kroner for voksne og 15 kroner for børn
har lyst til at være besøgsmål i løbet af da- under 14 år. Husk at købe madbillet senest tirsdag den
gen, så vil vi meget gerne bede om, at du mel- 20. marts
der tilbage til sekretariatet senest tirsdag
den 6. marts. Tilmeld også gerne deltagere Ekstraordinær generalforsamling i Perlevennerne
til introdagen – begge til helhan[AT]aarhus[DOT]dk Fredag den 23. marts umiddelbart efter fællesspisnin-
gen

Læs mere på cafe-perlen.dk
Fastelavnssøndag havde Tousgårdsladen besøg af Spiderman,
Ninja, Tørnerose, prinser, prinsesser og 60 andre dejlige børn.
Her er det prinsessen Nina. (foto: Anett S. Christiansen.

200 børn og voksne morede sig til fastelavn i Foreningernes
Hus. Ballon-Ole lavede de sjoveste figurer til børnene. (foto:
Walid Mahmoud)

Kalender marts 2012

Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu
Lørdag d. 3. mar. kl. 14 Åbent hus i Fristedet
Søndag d. 4. mar. kl. 16 Generalforsamling i Gellerup Museums Venneforening
Onsdag d. 7. mar. kl. 16 Foreningernes Hus, Tegneworkshop i Sigrids Stue
Onsdag d. 7. mar. kl. 17 Foreningernes hus, Åbent redaktionsmøde i gellerup.nu
Torsdag d. 8. mar. kl. 13 Beboerhuset Yggdrasil, Perlevennernes tre års fødselsdag
Søndag d. 11. mar. kl. 14 Oprydningsdag i Gelleruphaven, Svinget på Gudrunsvej
Tirsdag d. 13. mar. kl. 13 Sogneeftermiddag i Gellerup Kirke
Onsdag d. 14. mar. kl. 16 Foreningernes Hus, Tegneworkshop i Sigrids Stue
Torsdag d. 15. mar. kl. 17 Værestedsaften i Gellerup Kirke
Torsdag d. 15. mar. kl. 17.30 Generalforsamling i Fitness Vest
Søndag d. 18. mar. kl. 14.30 Foreningernes Hus, Kreativ søndag, Fritidspatruljen og Sigrids Stue
Søndag d. 18. mar. kl. 15 Beboerhuset Yggdrasil, Banko spil i Cafe Perlen
Tirsdag d. 20. mar. kl. 08.30 Foreningernes Hus, Intro-dag til Gellerup
Onsdag d. 21. mar. kl. 16 Foreningernes Hus, Tegneworkshop i Sigrids Stue
Torsdag d. 22. mar. kl. 19 Foreningernes Hus, Generalforsamling i Mediehus Gellerup
Fredag d. 23. mar. kl. 17 Beboerhuset Yggdrasil, Fællesspisning hos Perlevennerne
Søndag d. 25. mar. kl. 14 Beboerhuset Yggdrasil, ”Hjælp mit barn er blevet teenager”- debatmøde
Tirsdag d. 27. mar. kl. 16.30 Foreningernes Hus, Kvartalsmøde i Samvirket
Onsdag. 28. mar. kl.16 Foreningernes Hus, Tegneworkshop i Sigrids Stue
Fredag d. 30. mar. kl.16 Globus1, Spring og Spaghetti

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-02 Marts forsiden af magasinet 2012-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data