Indstik: Helheds­plan

Denne sektion af Skræppebladet er omdelt til alle beboere i Brabrand Boligforening

Hent indstikket Helhedsplan i pdf-version.

LÆS BLANDT ANDET:

• Kommunale arbejdspladser
• Nye vejnet åbner Gellerup
• 1000 studerende i Gellerup
• Tryghedsgarantien

Nyt vejnet åbner Gellerup for byen

INdsTIK om HelHedsplaNeN
helhedsplanen
TIl GellerupparKeN oG TovesHøj
ansvarshavende redaktør for indstik:
Keld Albrechtsen – næstformand foreningsbestyrelsen i Brabrand Boligforening
Dette nummer af Skræppebladet er et indstik, som udgives i forbindelse med Helheds-
planen Gellerup-området. Det er foreningen, der sammen med ad hoc udvalget for Hel-
hedsplanen udgiver dette indstik, som uddeles til alle beboere i Brabrand Boligforening.
ad hoc udvalget:
Keld Albrechtsen, næstformand foreningsbestyrelsen, tlf. 86 24 51 50
Torben Overgaard, administrerede direktør, tlf. 89 31 71 71
Helle Hansen, formand afdelingsbestyrelsen Gellerupparken, tlf. 40 71 86 75
Ali Khalil, næstformand afdelingsbestyrelsen Gellerupparken, tlf. 26 73 35 36
Anett S. Christensen, formand afdelingsbestyrelsen Toveshøj tlf. 25 33 17 30
Solveig Pedersen, afdelingsbestyrelsen Toveshøj tlf. 27 44 11 54
Troels Bo Knudsen, bestyrelsesmedlem foreningsbestyrelsen, 22 88 60 47
Herman Nielsen, bestyrelsesmedlem foreningsbestyrelsen tlf. 23 95 79 45
Redaktør og tekst til indstik:
Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening tlf. 89 31 71 03
layout:
Jesper Krogh, tlf. 51 90 38 44
Tryk:
Uni Tryk A/S

3 helhedsplanen betyder samarbejde
Landsbyggefonden har givet grønt lys
4 politikerne er glade – men hvad siger medarbejderne?
Teknik og Miljø flytter til Gellerup
5 Mød din brobygger – og hjælp med til
at skabe byggerodsoaser
Kig med i ønskebrønden
6 nyt vejnet åbner Gellerup for byen
Ny trafikplan for Gellerup og Toveshøj
8 Vejene
Nye veje danner kvarterer
8 pladserne
7 bydelspladser
9 Tryghedsgarantien
Ønsker til tryghedsgaranti måles
9 1000 studerende i Gellerup
Spændende og levende ungdomscampus
10 Bygaden løftestang for lokale butikker
Bygaden skal ikke være en kopi af Strøget
11 salg af jord giver penge til planen
Motorvejsarealet skal sælges til investorer

2 – Helhedsplanen – Marts 2012

IndhOld
helhedsplan BeTyder saMarBejde
nu er VI sIkre på, aT helhedsplanen kan GenneMføres.
landsByGGefOnden har GIVeT GrønT lys
Af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening
arkivfoto Skræppebladet

Med planen skabes en ny bydel med bejde med de offentlige myndigheder Beboerdemokratiet og foreningsli-
bygade, højhuse og meget andet byg- om, er uddannelse. Her har Aarhus vet skal styrkes gennem en ny social
geri, nye beboerhuse, uddannelse kommune som mål, at 95% af alle de helhedsplan, som vi nu samarbejder
og kommunale arbejdspladser. På unge skal have en uddannelse. Det med Aarhus kommune og Landsbyg-
bygaden åbnes op for service, butik- skal også gælde de unge i Gellerup og gefonden om at gennemføre. Vi skal
ker, caféer, moské og mange andre på Toveshøj. Vi ønsker at etablere en bl.a. have en spændende debat om
aktiviteter. Vi skal satse på at skabe ungdomscampus i området omkring indholdet i de to nye beboerhuse.
fremragende arkitektur , bæredygtig Hejredalskollegiet. Der skal bygges Vi imødeser også et udvidet samar-
energiforsyning og effektiv kollektiv ungdomsboliger og etableres uddan- bejde med erhvervslivet. Brabrand
trafik. Samtidig skal vi løse de sociale nelsespladser. Helst ønsker vi, at der Erhvervsforening holdt 25. januar en
problemer. bygges en Sosu-skole og en afdeling konference med deltagelse af borg-
af teknisk skole – sammen med Gelle- mesteren og rådmand Laura Hay.
samarbejde er vejen frem rup Højskole og et 10´ klasses-center. Også samarbejdet med de offentlige
En så omfattende plan, som skal gen- Det hele kan etableres ved siden af de myndigheder vil blive styrket. Det
nemføres over mere end ti år, er en mere end 500 kommunale arbejds- sker bl.a. i Samvirket, som holdt en
chance, som vi kan få uhyre meget ud pladser, som skal bygges ved Edwin fin generalforsamling i Foreningernes
af, hvis vi bygger på samarbejde. En Rahrsvej. Hus d. 31. januar med deltagelse af
lang række samarbejder er allerede bl.a. nærpolitiet, de lokale kommu-
etableret. Flere vil komme til. Ældreboliger nale folk o.s.v.
Det hele bygger på et tæt samarbejde Også de ældre borgere i området skal Alle steder meldes om en klar vilje til
mellem Aarhus kommune og Bra- have gode muligheder – og på Tove- at samarbejde om at virkeliggøre de
brand Boligforening. Betingelserne shøj blev det på et beboermøde d. 7. store muligheder, som Helhedspla-
er lagt fast i aftaler mellem disse to februar besluttet at ældreboliger skal nen giver os alle. Det lover godt for
parter, og det hele styres af en politisk etableres i området nær blokken – en- sagen.
gruppe med repræsentanter for alle ten som nybyggeri eller ved ombyg-
byrådets partier, foreningsbestyrelsen ning af blokken – nær den kommende
og de to afdelinger. Her forhandles i bazarplads på Edwin Rahrsvej.
øjeblikket en aftale, der skal sikre, at Masser af samarbejde
de garantier, som de to parter i fæl-
lesskab har givet beboerne, kan op-
fyldes. Det er en huslejegaranti og en
tryghedsgaranti. Det betyder bl.a., at
de huslejetab, der er opstået i Gelle-
rup og på Toveshøj, ikke skal belaste
huslejen, hverken i de to afdelinger el-
ler i de øvrige. Huslejetabet skyldes,
at kommunen imod boligforeningens
ønske har indført regler om såkaldt
kombineret udlejning i de to afdelin-
ger.

uddannelse og letbane
Beregninger viser, at en letbane fra
Århus C til Gellerup er den vel nok
mest økonomisk fordelagtige letba-
nestrækning, der skal bygges i Dan-
mark, da den skal betjene mange, der
ikke har bil. Derfor kan vi regne med,
at denne strækning får høj priorite-
ring i den offentlige planlægning. En
anden sag, som vi gerne vil samar-
Helhedsplanen – Marts 2012- 3
pOlITIkerne er Glade
– Men hVad sIGer MedarBejderne?

TeknIk OG MIljø flyTTer TIl Gellerup

Af Trine Kyed Jansen, kommunikationskonsulent Gellerupsekretariatet
foto af Merete

Nu sættes der for alvor skub i Hel- byggeri, som indeholder nye bære- ikke længere skal have deres bil gen-
hedsplan Gellerup. Lige før jul be- dygtige og funktionelle løsninger. nem morgen – trafikken ind til byen.
sluttede Aarhus Kommune, at ansatte Samtidig imødekommer det også
i Teknik og Miljø og dele af Sociale vores ønske om at sammenlægge for- Også Jesper Frandsen, som er tra-
forhold og Beskæftigelse fra 2015 skal valtningerne i Teknik og Miljø med fikplanlægger i Trafik og Veje,
have deres daglige gang i nybyggeri henblik på at skabe effektiviseringer, som i dag er placeret på Grøn-
på Edwin Rahrsvej over for Bazar faglig synergi mv., samt give borgerne dalsvej i Viby har kun positivt at
Vest. De mange kommunale arbejds- den serviceforbedring, der ligger i at sige om udflytningen til Gellerup.
pladser vil skabe liv og nye mulighe- have én samlet indgang til Teknik og
der i området, og Teknik og Miljø bli- Miljø.” -Jeg får halveret min transporttid til
ver dermed en del af en spændende arbejde. Jeg kender området og har
bydel i rivende udvikling og får mu- Men hvad siger medarbejderne? ikke nogen forbehold over for Gel-
lighed for at følge forandringerne i Én ting er politikerens glade ord om lerup, så jeg glæder mig rigtig meget
Gellerup-området på nærmeste hold. udflytningen af arbejdspladser. Men til, at Teknik og Miljø skal samles der.
Teknik og Miljø er i dag fordelt på hvad siger medarbejderne til, at de Fagligt set bliver det et kæmpe plus at
mange forskellige adresser i Aarhus. nu får deres daglige gang i Gellerup- få en samlet forvaltning, så for mig er
området? der kun fordele ved det.
arkitektkonkurrence
De ansatte flytter ind i en helt ny kon- Merete Odgaard er arkitekt og arbejder
torbygning, som bliver opført efter i Planlægning og Byggeri, som i dag
en arkitektkonkurrence, der ud over er placeret på Kalkværksvej. Hun blev
god arkitektur også skal sikre bære- meget glad for nyheden om, at hun
dygtighed og lavenergi, godt inde- om få år får arbejdsplads i Gellerup:
klima, høj fleksibilitet og funktiona- – Gellerup er mit nærområde. Jeg
litet, samt generel høj byggekvalitet. bor tæt på, og jeg har flere gode op-
levelser med området end dårlige.
Borgmester Jacob Bundsgaard siger: Jeg kommer til at kunne gå til arbejde
”Jeg er glad for, at vi som en del af og får stort set ingen transport-tid
helhedsplanen i fremtiden kan tilby- til mine børns institutioner. Så per-
de vores medarbejdere attraktive og sonligt er det kun positivt for mig.
topmoderne arbejdspladser i et mar-
kant og spændende byggeri. Samtidig -Fagligt er det en klar fordel, at for-
tager vi de første skridt til at realisere valtningen bliver samlet frem for nu,
de mål, vi har sat os i arbejdet med hvor vi sidder spredt på forskellige
Helhedsplan Gellerup, hvor vi blandt adresser. Vi får en meget mere dy-
andet vil etablere 1000 nye arbejds-namisk arbejdsplads. Som arkitekt LIgesom Merete fremhæver Jesper,
pladser i området. Aarhus Kommune synes jeg også, at det bliver utroligt at det, der betyder meget for den
går forrest og sender et stærkt signal spændende at være en del af den pro- enkelte medarbejder er at få daglig-
om, at Gellerup er en del af Aarhus.” ces, der er i gang i området og få mu- dagen til at hænge sammen, og her
lighed for at følge den på første hånd. er især transporttiden afgørende:
Også rådmand for Teknik og Miljø
Laura Hay er glad for udsigten til, Der er selvfølgelig også medarbejde- -Det, der betyder noget for mine kol-
at Teknik og Miljø samles i Gellerup: re, der er knap så glade for at flytte til leger er, om de får kortere eller læn-
Gellerup. Ifølge Merete er der en del gere til arbejde og ikke så meget, hvor
” Teknik og Miljø kan bidrage med et medarbejdere, der er kede af, at de arbejdspladsen er placeret. Medar-
vigtigt element i at realisere visionen ikke længere skal arbejde i midtbyen bejderne er generelt positive overfor
for fremtidens Gellerup. Medarbej- tæt på butikker og banegård med de udflytningen til Gellerup, fordi alle er
derne i Teknik og Miljø får en spæn- fordele, der er ved det. På den anden enige om, at det er en stor fordel for os
dende arbejdsplads i et nyt, moderne side er bilpendlerne glade for, at de at blive samlet på en adresse.
4 – Helhedsplanen – Marts 2012

Brugerinddragelse
I forbindelse med planlægningen af
det nye byggeri sættes der gang i en
proces med høj grad af inddragelse
af medarbejderne for på den måde
at sikre et godt og seriøst byggepro-
gram.

Beboerne vil også blive inddraget i
processen. Der skal blandt andet la-
ves lokalplaner, hvor naboerne til det
nye byggeri vil blive hørt.

JWH arkitekternes bud på, hvordan en bygning
til de mange kommunale arbejdspladser, kan se
ud. Bygningen bliver placeret på Edwin Rahrs
Vej – overfor Bazar Vest.

Mød dIn BrOByGGer – OG hjælp Med TIl
aT skaBe ByGGerOdsOaser
BeBOere OG frIVIllIGe får nu chancen fOr aT kOMMe Med fOrslaG TIl sMå Oaser
I deT ByGGerOd, der I de næsTe år kOMMer TIl aT præGe Gellerup-OMrådeT.
kIG Med I ønskeBrønden
tekst og foto af Pia Katballe Sørensen, Gellerupsekretariatet

Jeg hedder Pia Katballe Sørensen og En af de ting vi kan lave sammen er skel, hvis vi tænker os om – sammen.
er ansat i Gellerupsekretariatet (Aar- ”byggerodsoaser”. Der er ingen tvivl Med andre ord skal vi bruge ideer til
hus Kommune) med det ene formål at om, at vi i de kommende år i Gellerup
være brobygger mellem jer, der bor i vil opleve byggerod i forbindelse med Mere af det vi ved virker, sammen
Gellerup / Toveshøj og Aarhus Kom- Helhedsplanens vejbyggeri, nye boli- med dem i området vi ved kan få det
mune, med andre ord beboersamar- ger, beboer- og sundhedshus osv. Og til at virke
bejde i forhold til Helhedsplanen. I i dette rod skal vi sammen skabe små
praksis betyder det, at jeg opfordrer oaser – i samarbejde med områdets Du er som skrevet også mere end vel-
dig til at kigge forbi på biblioteket el- frivillige og beboerne. kommen til at kigge forbi på bibliote-
ler fange mig på andre tidspunkter, ket hver tirsdag fra kl. 11.00 – 14.00, så
når du møder mig i Gellerup, hvis Hvad de små byggerodsoaser kan kan vi sammen vende dine ideer, og
du mangler information om Helheds- være, kan du være med til at på- jeg bringe dem videre.
planen, har spørgsmål, kommentarer, virke. Vi har nemlig lavet en ønske-
gode ideer til projekter vi kunne lave brønd, som du finder på biblioteket
sammen, eller i det hele taget bare har / Community Center Gellerup. Skriv
noget på hjertet i forhold til Helheds- dit forslag på en lap papir, og husk at
planen. skrive dit navn og kontaktoplysnin-
ger.
Du er selvfølgeligt også meget
velkommen til at ringe til mig på Skriv også, hvad du umiddelbart tæn-
89402816 eller skrive en mail til mig ker, at din ide koster. Aarhus Kom-
til: pks[AT]aarhus[DOT]dk. mune har nemlig fået midler til byg-
gerodsoaser fra Staten. Ikke mange
penge, men lidt kan også gøre en for-
Helhedsplanen – Marts 2012- 5
nyT VejneT åBner Gellerup fOr Byen
Med knæk, sVInG OG nye pladser BlIVer TrafIkken dæMpeT
I Gellerupparken OG på TOVeshøj
af journalist Marianne Stenberg

Vejsystemet i Gellerupparken og på i Brabrand Boligforening og Aarhus Lavere hastighed vil reducere uhelds-
Toveshøj bliver helt lagt om. Brabrand Kommune har benyttet mange af CO- risikoen, men det vil også øge tryghe-
Boligforening og Aarhus Kommune WIs kompetencer til at komme hele den i området til gavn for især gående
har sagt ja til en trafikplan. vejen rundt. Derfor står vi også nu og cyklende, der færdes langs vejene
Med den nye trafikplan bliver byde- med et projekt, der blandt andet rum- eller ved krysning af disse, siger Ras-
len opdelt i mindre kvarterer og med mer ny visionær by- og infrastruktur, mus Cassøe fra COWI.
tværveje åbnet op for den øvrige del høj trafiksikkerhed og lave driftsom-
af byen. Dermed opfyldes Helheds- kostninger. Vi har i vores fælles ar-Beton, lys, træer og vand
planens vision om at gå fra et lukket bejde afdækket og beskrevet rigtigt Der er i trafikplanen arbejdet med
boligområde til en åben levende by- mange tekniske, praktiske og økono- belægning, lys, det grønne og vand
del, hvor også byens øvrige borgere miske detaljer, som gør os i stand til at for på den måde at skabe stemning.
kommer for at arbejde, handle, opleve gennemføre dette spændende projet, Belægningen kan for eksempel være-
mm. siger projektchef Anders Plovgaard beton fliser i særlige mønstre, farvet
fra COWI. belægning med tegninger mm. Belys-
Naturligt at køre ind i bydelen ningen skal være god, så den skaber
Det nye vejnet består af Bygaden, Hastighed og sikkerhed tryghed og stemning. Vandelementer
den indre ringgade Looet samt nye At der kommer flere veje og flere tra- bliver integreret i byen, og det grønne
tværgående veje og stier. Tilsammen fikanter betyder ikke, at trygheden forstadsmiljø fastholdes med vejtræer
danner gaderne et netværk, som åb- og sikkerheden bliver mindre. Der og beplantning.
ner området mod Aarhus og inddeler bliver hastighedsbegrænsninger, i
bydelen i mindre kvarterer. Det skal dispostionsplanen står der: Det nye
med nye forbindelser – stier og veje netværk 30 km i timen. Det bliver
være naturligt at køre gennem om- mere tæt og intenst, men det gør også,
rådet samt bevæge sig mellem kvar- at de lige lange veje bliver afbrudt af
terne. sving, knæk og pladser, så man ikke
kan køre hurtigt, siger arkitekt Jan W.
Flere veje og flere trafikanter Hansen
Det betyder også, at det nye vejnet
kommer til at betjene langt flere tra-
fikanter end i dag. Derfor er den nye
trafikplan for bydelen også designet Bygaden fra Bazar Vest til City Vest, hvor cykler færdes sammen med biler.
på en måde, så den både lukker op for Bygaden er forberedt til letbane
flere men også lever op til tryghed og To nye tværveje mellem Gudrunsvej og Bygaden. En nordlig tværvej fra Gud-
sikkerhed for børn og voksne i områ- runsvej til Lottesvej. En sydlig tværvej fra Gudrunsvej. Den sydlige tværvej
det. skærer gennem et hul i blokken Gudrunsvej 38 – 46 og fortsætter til Jettesvej
Gellerup-området er i dag en lukket Hastighedsdæmpning af Gudrunsvej
bydel med blinde veje. Nu bliver vej- Omdannelse af Edwin Rahrsvej
systemet lagt om, så det får mere ka- Sigridsvej afbrydes, så der ikke er gennemkørsel til Hejredalsvej
rakter af at være en by men dog med Der kommer en gennemkørsel fra Janesvej til Bazar Vest. De lette trafikanter til
de grønne kvaliteter, der kendetegner Tovshøjskolen skal kunne komme trygt og sikkert over Janesvej
forstæder. Vi forsøger at kombinere Der åbnes for trafik fra Gudrunsvej i krydset Åby Ringvej/Dr. Holstsvej
det bedste fra midtbyen med det bed- Lyssignal i de vigtigste kryds
ste fra forstadskvarterer, hvor der jo Gennemgående stier i området
er mere grønt, siger Jan W. Hansen Cykler færdes også på kørebanen på alle interne veje
fra JWH Arkitekter. JWH Arkitekter Alle blinde veje sikres videre stiforbindelse
og Cowi blev hver især udpeget som Fodgængerareal langs alle nye veje
vindere af konkurrencen om disposi- Langs gaderne etableres kantstensparkering til korttidsparkering
tionsplanen og har efterfølgende sam- Buslinierne føres ud via det nye kryds ved Dr. Holst Vej.
arbejdet om at udforme denne.
Det er et unikt projekt, hvor vi i vores
samarbejde med en engageret ledelse
6 – Helhedsplanen – Marts 2012
Helhedsplanen – Marts 2012- 7
Vejene
nye Veje danner kVarTerer

af journalist Marianne Stenberg

Bygaden sammenhæng men også forbindelse Vejen kommer til at løbe hen over den
Bygaden er bydelens nye rygrad, der til byen. nye byparken.
forbinder Bazar Vest med City Vest. Gudrunsvej og Lenesvej får nogle
Et gadeforløb med forskellige pladser forskydninger eller ”knæk”, som helt Tinesvejs forlængelse
og torve, butikker, restauranter, lob- automatisk vil dæmpe hastigheden. Tinesvej forlænges med en ny vej ind
byer mm. På Bygaden bliver der gjort Med træer ved vejene bliver Gud- i Gellerupparken, som skaber forbin-
plads til, at en letbane kan køre igen- runsvej og Lenevej nærmest til alléer delse til den sydlige tværvej og Byga-
nem. Bygaden bliver et bredt strøg, med 6,5 meter kørebane med kant- den.
hvor både cyklister, bilister og gående stensparkering mod øst og cykelstier den nordlige tværvej
kan færdes. i begge sider af gaden. Fra Bygaden i vest til Gudrunsvej i øst
anlægges en ny vej. Den skal blandt
loopet janesvej og Bazarvejen andet skabe forbindelse til de kom-
Loopet er en intern ringgade. Den Janesvej forlænges mod vest med en munale arbejdspladser i den nordlige
består af: Janesvej, Lenesvej og en ny ny vej mellem Toveshøj og den nyeste del af Gellerupparken.
vej øst for Bazar Vest i nord, den nord- del af Bazar Vest (Bazarvejen) Edwin Rahrsvej
ligste og midterste del af Gudrunsvej I fremtiden skal vejen samle Gellerup-
samt den sydlige tværvej Jettesvej li-den sydlige tværvej parken og Toveshøj. Den omdannes
nien som sammen med Bygaden, for- Den sydlige tværvej går fra Åby Ring- derfor til at have to kørebanespor, og
længelsen af Tinesvej og forbindelse vej gennem porten i blokken 38 – 46 samtidig skabes der plads til, at letba-
til Åby Ringvej skaber både intern til Bygaden og Tinesvejs forlængelse. nen i fremtiden kan forløbe i vejens
midterrabat.

pladserne
7 Bydelspladser

af journalist Marianne Stenberg

Gellerup og Toveshøj bliver en le-Bazarpladsen nedrivning af de gamle bygninger
vende bydel med pladser, hvor men- Bazarpladsen bliver den dynamiske omkring pladsen og erstatte dem med
nesker mødes. Hvor der handles hverdagsplads med liv og aktivitet ud nye.
i butikker. Børnene leger, og hvor fra Bazar Vest samt kontorer, butikker,
grønthandlere sælger frugt og grønt restauranter, boliger, ungdomsboliger parkpladsen
på torvedage. Med Helhedsplanen er og endelig også de 500 nye kommu- Parkpladsen kommer til at forbinde
der tegnet 7 pladser, der kommer til nale arbejdspladser, som bliver flyttet bydelens store centrale park med
at være de centrale steder i bydelen. ud på Bazarpladsen i et helt nyt do- Bygaden. Pladsen bliver et krydsfelt
Pladser, hvor mennesker fra byen kø- micil. mellem biler og letbane fra Bygaden
rer ind til for at arbejde, handle, op- og den sydlige fodgængerdel samt
leve mm og naturligt mødes med de Toveshøjpladsen Parkvejen og Tinesvejs indkørsel til
lokale beboere. Toveshøjpladsen er tænkt som et ro- området.
ligt byrum med en blanding af er-
verdenspladsen hverv, familie- og ældreboliger evt. pladserne på Gudrunsvej
Verdenspladsen bliver bydelens ho- med et sundhedscenter som omdrej- Der er planlagt to pladser på Gud-
vedplads, hvor blandt andet beboer- ningspunkt. runsvej – midt og syd.
huset kommer til at ligge. Pladsen på Lenesvej
Kirkepladsen Pladsen er tænkt som det østlige slut-
Kirkepladsen ligger i dag mellem kir- punkt for Toveshøjs centrale stistrøg
ken og biblioteket. Der er foreslået en og som overgang til Hasle Bakker.
8 – Helhedsplanen – Marts 2012
TryGhedsGaranTIen
MedarBejdere fra BOlIGfOrenInGen sTeMMer dørklOkker hOs BeBOere
I de BlOkke, der skal rIVes ned
af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

For at få beboernes ønsker og behov vi blandt andet ved, at medarbejdere til ungdomsboliger, og den godken-
til tryghedsgarantien stemmer med- ringer på dørene hos beboerne for at delse har vi desværre ikke fået endnu
arbejdere fra Brabrand Boligforening spørge til ønsker og behov. fra Aarhus Kommune, men det er et
dørklokker ved flere af de beboere, Når vi har været rundt hos mange af spørgsmål, vi fortsat forhandler med
der bor i blokkene, der skal rives ned i beboerne i de berørte blokke, vil vi kommunen om, siger Keld Albrecht-
forbindelse med Helhedsplanen. samle alle informationer, ønsker og sen, næstformand i Brabrand Bolig-
Tre blokke på Bentesvej skal rives behov vi har fået fra jer og ud fra disse forening.
ned for at give plads til Bygaden, der sætte dato for den konkrete opstart af
kommer til at løbe fra Bazar Vest til tryghedsgarantien, og hvordan den alle beboere får 1 års varsel
City Vest. Det er blokkene: Bentesvej vil blive udført i praksis. Det vil være Alle beboere i Gellerupparken og på
13 – 19, Bentesvej 21 – 31 og Bentesvej sket inden sommerferien. Toveshøj er lovet et 1 års varsel. Det
41 – 51. Disse tre blokke er omfattet vil sige, at man får besked senest 1 år
af tryghedsgarantien, der tilbyder be-Forhandler med aarhus Kom- før, man bliver berørt af en radikal
boerne en anden og tilsvarende bolig mune ændring. Det betyder også, at man
i området. Garantien sikrer, at ingen For beboerne i de blokke, der skal minimum 1 år før nedrivning eller
beboere på grund af Helhedsplanen omdannes til ungdomsboliger, træder omdannelse vil blive tilbudt en tryg-
tvinges væk fra området. garantien først i kraft senere. Det er hedsgaranti, hvis man bor i en af de
blokkene Lottesvej 10 – 16 og Bente- omtalte blokke.
Garanti træder i kraft forår- svej 1 – 11, der i Helhedsplanen skal
forsommer omdannes til ungdomsboliger og der-
Tryghedsgarantien for de blokke, der med sammen med Hejredalskollegiet
skal rives ned, træder i kraft i foråret/ kommer til at danne en ungdomscam-
forsommeren. Lige nu er Brabrand pus med plads til 1000 studerende.
Boligforening i gang med at under- Som vi sagde på beboermøderne i
søge, hvordan vi bedst kan hjælpe, maj om Helhedsplanen forudsætter
når garantien træder i kraft. Det gør tryghedsgarantien, at der er en kvote

1000 sTuderende I Gellerup
BraBrand BOlIGfOrenInG ønsker aT åBne dørene fOr unGe sTuderende
Ved aT IndreTTe en unGdOMscaMpus
af journalist Marianne Stenberg

Med Hejredalskollegiet og de blok- rup Højskole og et 10. klasses center i passer flot til pladsen ved Edwin Rah-
kene Lottesvej 10 – 16 og Bentesvej ungdomscampus. rsvej, hvor Aarhus Kommune flytter
1 – 11 som ungdomsboliger er der sat minimum 500 arbejdspladser ud, og
rammen til at kunne danne Aarhus´ aarhus Kommune skal hvor der kommer cafe, restaurant og
mest spændende og levende ung-godkende kvote butikker ned langs Bygaden fra Baza-
domscampus i hjertet af Gellerup og Ifølge Brabrand Boligforenings direk- ren til City Vest, siger administreren-
Toveshøj. En campus, der med mas- tør Torben Overgaard kunne hele kol- de direktør Torben Overgaard.
ser af studerende vil kunne sparke legiet og de to blå blokke på Lottesvej Det er i Helhedsplanen aftalt, at de to
endnu mere liv i Gellerup-området. indgå i et nyt bygningsværk, som kan blokke Lottesvej 10 – 16 og Bentesvej
Der skal bygges ungdomsboliger og rumme måske op til 1000 studerende. 1 – 11 omdannes til ungdomsboliger.
etableres uddannelsespladser. Bolig- -Vi ser et stort potentiale i området Det forudsætter, at der er kvote til
foreningens ønske er, at der kan blive omkring Lottesvej/Bentesvej, hvor ungdomsboliger, og den godkendel-
placeret en Sosu-skole og en afdeling der kan indrettes en ungdomsboligaf- se har vi endnu ikke fået fra Aarhus
af teknisk skole sammen med Gelle- deling. Det vil give liv til Bygaden og Kommune.
Helhedsplanen – Marts 2012- 9
ByGaden løfTesTanG fOr lOkale BuTIkker
ByGaden skal Ikke Være en kOpI af sTrøGeT

af journalist Marianne Stenberg

Bygaden bliver Gellerupparken og En anden gruppe af virksomheder de lokale iværksættere er også med
Toveshøjs centrale boulevard, hvor er butikker, service- og sundheds- at sikre, at bydelen bevarer sin egen
der både er store butikskæder, kon- virksomheder, der servicerer kon- identitet og dermed adskiller sig fra
torbygninger men også lokale iværk- torvirksomhederne og lever af den Strøget i midtbyen. Målet er, at en tur
sættere. Bygaden skal være en unik efterspørgsel, som arbejdspladserne, langs bygaden bliver en markant an-
oplevelse med kulturoplevelser og bydelen og oplandet omkring skaber. den oplevelse end en tur på Strøget.
butikker, som man ikke ser i andre Store kæder giver plads til lokale Bylivet i Gellerup skal fortsat bære
byer. iværksættere præg af områdets mange forskellige
Bygaden er rygraden i Helhedspla- Målet er, at Bygaden bliver en klynge etniske grupper og bydelens mange
nen. På Bygaden, der kommer til at af butikker, serviceerhverv, sundheds- unge.
løbe fra Bazar Vest til City Vest, kom-
mer butikker, erhverv, institutioner og
boliger og pladser til ophold og leg.
Aarhus Kommune har allerede lagt
billet ind på en plads tæt ved Byga-
den nemlig ved Edwin Rahrsvej over-
for Bazaren, hvor Aarhus Kommune
Teknik og Miljø-forvaltning flytter ud
i et helt nyt stort kontordomicil med
plads til 1000 arbejdspladser, hvoraf
minimum 500 er kommunale. Der-
med er isen brudt, og med tiden vil
flere virksomheder og butikker vil
følge efter og flytte fra dyre lejemål
inde i byen ud til Bygaden.

Flest mulige fodgængere tilbud m.v. Virksomhederne kan være Kantine bliver restaurant om
Aarhus Kommune har sammen med alt fra butikker, fysioterapeuter, alter- aftenen
Brabrand Boligforening fået midler native behandlere til f. eks. banker. At skabe liv og omsætning i Bygaden
fra Områdefornyelsespuljen til at Der vil være en blanding af etablere- er med i overvejelserne, når trafikken
blandt andet at undersøge, hvad der de kæder og lokale iværksættere – det planlægges. En traditionel indretning
skal til for, at butikker og virksomhe- være sig virksomhedsiværksættere og ville betyde, at de næsten 1000 nye
der vil etablere sig i området: hvordan kulturiværksættere. Også her skal der ansatte ville køre ind i en parkering-
tiltrækkes private investeringer, virk- tænkes i nye baner. Eksempelvis kan kælder under det nye kontordomicil.
somheder og kultur- og fritidsaktivi- betingelsen for, at en stor kæde kan Køre op ad elevator til kontoret – og
teter hvordan indrettes byens funktio- etablere sig i området være, at der samme tur ned og ud af området igen
ner og trafiksystemer så de fremmer udvikles en butikstype, hvor lokale om eftermiddagen. En sådan fysisk
bylivet og investeringslysten hvordan småbutikker får mulighed for at etab- indretning vil ikke skabe liv og om-
skabes et fodgængerflow på Bygaden lere sig ved et fælles indgangsparti og sætning for butikkerne i Bygaden.
udnytte kædebutikkens kundestrøm. Derfor kan en løsning være at ind-
aarhus Kommune lokker flere rette parkering, kantine mm. på en
Billige lejemål til lokale måde, så flest mulige lokkes ud på
med
At Aarhus Kommune nu flytter over iværksættere en gåtur på Bygaden frem og tilbage
fra arbejde. Bliver kantinen i det nye
500 arbejdspladser ud på Edwin Rah- Et andet eksempel kan være at lokale
kontordomicil placeret i stueetagen,
rsvej kan trække flere kontorarbejds- iværksættere får mulighed for midler-
pladser med sig. Flere virksomheder tidigt eller permanent at etablere sig i kan den efter normal arbejdstid fun-
gere som restaurant og vil dermed
vil se en fordel i at være lokaliseret billige lejemål i en del af den eksiste-
rende bebyggelse. Bygaden bliver på være med til at skabe liv, også når de
sammen med Aarhus Kommune, og
den måde også en løftestang for loka- ansatte er gået hjem.
der kan være økonomiske fordele ved
at flytte fra dyre lejemål andre steder i le virksomheder eller beboere, der vil
byen til billigere i Gellerup-Toveshøj. starte op med egen virksomhed, og
10 – Helhedsplanen – Marts 2012
salG af jOrd GIVer penGe TIl planen
MOTOrVejsarealeT skal sælGes TIl InVesTOrer

af journalist Marianne Stenberg

Motorvejsarealet og arealer mellem føre de muligheder, der er i Gellerup- internationalt perspektiv, gode er-
blokkene vil blive solgt til erhverv, bo- området for virksomheder, der ønsker hvervsejendomme, god beliggenhed
liger og butikker. Indtægterne fra salg at etablere sig i området. Gellerup- med let tilgang til området. Helt kon-
går blandt andet til at finansiere Hel- parken ligger godt for virksomheder i krete forslag fra erhvervsforeningen
hedsplanen. Der er i området 250.000 forhold til motorvejen, så logistikken er: Videreudvikle de to stærke sider i
– 300.000 m2 til nyt byggeri. gør, at området på mange måder vil området City Vest og Bazaren.
110.000 m2 vil være nyt byggeri på være attraktivt for erhvervslivet.
motorvejsarealet, hvor der kommer udfordringer
et erhvervsområde. 150.000 – 200.000 Hvad skal der til Udfordringer er ifølge Brabrand Er –
m2 er arealer mellem blokkene, hvor Brabrand Erhvervsforening var i ja- hvervsforening tryghed og sikkerhed.
der kan bygges nye boliger med nye nuar vært ved et arrangement for Det er vigtigt, at potentielle investorer
ejerformer samt detailhandel og er – virksomheder under titlen ”Hvad skal kunne føle det sikkert og trygt at
hvervsbyggeri. skal der til for at flytte din virksom- etablere sig i området. Det har så også
Både for motorvejsarealet og områ- hed til Gellerup”. Der kom lidt over en betydning for den markedsføring,
derne mellem blokkene arbejdes der 50 repræsentanter fra virksomheder der er nødvendig at få sat i gang for
med bæredygtigt byggeri. herunder flere lokaler, der generelt at få ændret det negative omdømme,
gav udtryk for, at der er så mange po- som området har i forhold til tryghed
Boliger med nye ejerformer sitive kvaliteter i området, men at de og sikkerhed. Ifølge Aarhus Politi, der
I Helhedsplanen er der lagt op til, at ikke bliver markedsført overfor om-også deltog i erhvervsforeningens ar –
der kan opføres nye boliger mellem verdenen. rangement, blev det meldt ud, at det
blokkene. Det vil være rækkehuse, ikke er mere utrygt at etablere sig i
parcelhuse – altså privatejede boliger, muligheder Gellerup-området. Tværtimod.
så der bliver en blanding af almene le- Nogle af de muligheder, som Bra-
jeboliger og ejerboliger. brand Erhvervsforening fremhæver
Virksomheder i Gellerup-området for området er:
Brabrand Boligforening og Aarhus Multikulturelt, stort potentiale i for-
Kommune arbejder på at markeds- skelligartede ressourcer og kulturer,

MedarBejdere rInGede på
BeBOernes BehOV TIl GaranTI BleV MålT

af journalist Marianne Stenberg

10 medarbejdere fra Brabrand Bolig- forbedringer mm. har Brabrand Bo-
forening var tirsdag d. 20. februar ude ligforening valgt at gå ud og spørge
for at ringe på hos beboerne i blokken beboerne. Det skete med et hold med-
Bentesvej 13 – 19. Blokken er en af de arbejdere fra boligforening – admi-
tre blokke på Bentesvej, der skal ri- nistrationspersonale samt Meyerne.
ves ned for at give plads til Bygaden. Ønsker og behov fra beboerne vil
I den forbindelse er beboerne i disse blive samlet og analyseret i forhold til
blokke sikret en tryghedsgaranti. Det tryghedsgarantien.
er en garanti for, at de kan blive bo-
ende i området og vil blive tilbudt en
tilsvarende lejlighed.
For at få målt beboernes behov til ga-
rantien i forhold til ønsker til bolig,
Helhedsplanen – Marts 2012- 11
helhedsplanen på TraIler

Gellerup får eT rullende InfOrMaTIOnskOnTOr

Af journalist Marianne Stenberg

Brabrand Boligforening og Aarhus planens fremdrift. Det kan f. eks. rul- I første omgang vil informationskon-
Kommune kører i foråret ud mellem les ud ved arrangementer, men også i toret blive rullet ud i forbindelse med
blokkene i Gellerup og Toveshøj i et byggefasen kan det være relevant at tryghedsgarantien, når den træder
rullende informationskontor bringe det rullende kontor i spil. i kraft. Kontoret vil så køre ud til de
En trailer udsmykket med billeder fra I det mobile informationskontor vil blokke, der er berørt af nedrivning og
Helhedsplanen bliver de næste år et der være informationsmaterialer, parkere på parkeringspladsen foran
mobilt informationskontor placeret plakater, kort mm. og vognen er be- blokken og holde åbent nogle timer
rundt omkring i området. Formålet mandet med både medarbejdere fra hver dag eller uge alt efter behov. Be-
er at give beboerne information på en Brabrand Boligforening og Aarhus boerne kan så få information konkret
utraditionel og uformel måde. Kommune samt medlemmer af afde- og direkte der, hvor de bor.B
Det rullende informationskontor er lingsbestyrelserne fra Gellerupparken
mobilt og kan placeres forskellige ste- og Toveshøj. Metroselskabet har brugt et rullende in-
der i området afhængig af Helheds- formationskontor, som vist på billedet her.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-02 Marts forsiden af magasinet 2012-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data