Afd. 22: Velbesøgt afdelingsmøde i afdeling 22, Sonnesgården

Afdeling 22 – Sonnesgården

Ingen valg, men stadig stor interesse for de daglige aktiviteter

Af Ib Helm-Petersen

Mødet den 22. april 2015 indledtes med de formelle ritualer, hvorefter formand Ib Fransen aflagde beretning.

Af større ting nævntes, at kloaksagen var afklaret, og arbejdet tilendebragt, dog uden tilskud fra byggeskadefonden. Ud over et par småting som vandskader i et par lejligheder m.m. var driften af afdelingen og økonomien tilfredsstillende.

Der blev i beretningen nævnt et par tiltag, som bestyrelsen agter at sætte i værk, blandt andet et nyt køkken i fælleshuset.

Diskussion om asfaltering
En meget omdiskuteret asfaltering af en del af parkeringspladsen blev også taget op på mødet.

Dette afstedkom en heftig debat, da man anfægtede bestyrelsens mandat til at træffe beslutning om asfaltering, idet man henholdt sig til, at et lignende forslag på et tidligere møde var blevet forkastet af et stort flertal af beboerne og fulgt af en opfordring til bestyrelsen om at udarbejde andre forslag, som var mere miljøvenlige og ”grønne”.

Sagen blev af en del beboere opfattet som en grov tilsidesættelse af demokratiske principper i foreningen, at bestyrelsen dermed gik imod tidligere vedtagne beslutninger, medførte en del debat, hvor bestyrelsens mandat blev draget i tvivl. Ved dirigentens hjælp blev en løsning bragt i stand, og bestyrelsen overlevede. En løsning, som indebar, at bestyrelsen måtte tage sagen op igen med de involverede parter. Det vil sige beboere, bestyrelse og Brabrand Boligforening.

Et i spænding imødeset projekt om klimaskærm var desværre ”smuttet”, men vil blive behandlet senere.

Hermed sluttede beretningen med skriftlig afstemning: 82 var for, og 37 stemte nej.

Kassererens meget positive beretning gav ikke anledning til væsentlige kommentarer.

Der var forslag om at forbedre forholdene i fælleshuset, især rettet mod problemer om vinteren med sne og salt på gulvet. Forslaget sigtede på en mere hensigtsmæssig løsning af problemet.
Dette, og et forslag om en anden behandlingsmetode af gulvet, blev trukket tilbage af forslagsstilleren, da det skønnedes at savne opbakning.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt