Afd. 2: Ekstraordinært afdelingsmøde på trapperne i Søvangen

Afdeling 2 – Søvangen

Om endelig placering og antal af tilgængelighedsboliger ved renoveringen

Tekst og foto Kirsten Hermansen

Der var pænt fremmøde til det ordinære afdelingsmøde i Søvangen.

Formandens beretning handlede først om den kommende renovering.

Her måtte formanden så fortælle, at man bagud havde troet, at det var et krav fra Landsbyggefonden, at der skulle omdannes mindst 23 lejligheder til tilgængelighedsboliger. Men der var kræfter i bestyrelsen, der ikke rigtig kunne acceptere, at der var 30 lejligheder, der skulle omdannes til tilgængelighedsboliger. Det var ikke Landsbyggefonden, der havde stillet dette krav.

Boligforeningens juridiske afdeling har undersøgt sagen, og der er mulighed for at nedjustere antallet af tilgængelighedsboliger, hvilket bestyrelsen har gjort.

To muligheder
Der er enighed om, at man ønsker at omdanne 8-12 beboelser til tilgængelighedsboliger. Fra administrationen har det medført den reaktion, at afdelingsbestyrelsen ikke kan reducere antallet af tilgængelighedsboliger, da beslutningen skal ske på et beboermøde.

For bestyrelsen er der to muligheder:
1) At acceptere den oprindelige vedtagelse fra december 2016, hvor administrationen havde fået placeret nogle af tilgængelighedsboligerne i opgange med trapper.
2) At indkalde til et ekstraordinært beboermøde med det formål at justere antallet af tilgængelighedsboliger i nedadgående retning.
At acceptere tilgængelighedsboliger i en opgang med trapper ønsker afdelingsbestyrelsen ikke, så løsningen bliver derfor et ekstraordinært beboermøde, hvor der skal tages stilling til antallet af tilgængelighedsboliger, der skal indgå i renoveringen.

Formand Erik Bløcher gav en fyldig beretning, der blev godkendt af beboerne.

Formand Erik Bløcher gav en fyldig beretning, der blev godkendt af beboerne.

Renoveringen derudover
Arbejdet med forberedelsen af renoveringen skrider langsomt fremad. Man har senest med den valgte bygherrerådgiver startet arbejdet med forberedelsen af det udbud, der skal vælge arkitekt og ingeniør, der så i løbet af vinter og forår skal udfærdige det materiale, der skal danne grundlag for licitationen af selve renoveringsarbejdet.

Det er foreløbigt planen, at arbejdet skal starte 3 steder i Søvangen, men ikke præcist planlagt, hvor man starter.

Det forsøges at sprede arbejdet på en sådan måde, at håndværkerne ikke kommer til at gå i vejen for hinanden. Der arbejdes med undersøgelser om kortvarig midlertidig genhusning af et større endnu ikke specificeret antal beboere.
De, der bor i husene, skal regne med, at alt, hvad der står inden for en afstand af ca. 3 meter fra huset, er i fare.

Udpluk fra formandsberetningen:
Selv om der er en god aftale med Landsbyggefonden om et godt driftstilskud de første år efter renoveringen, så stilles der nu krav fra de centrale myndigheder om besparelser. Et krav på godt en million kr. for Søvangen hvert år. Det er rigtig mange penge, som kan komme til at gøre ondt, men meningen er jo, at lejernes husleje skal reduceres.

Driftssamarbejde
I kraft af de forlangte besparelser kikkes der igen på mulighederne for driftssamarbejde mellem boligforeningens afdelinger, og man er overbevist om, at der kan spares penge på et samarbejde.

Man har derfor valgt at gå aktivt ind i et samarbejde omkring afdelingerne 1, 3, 8, 16 og 17*, og for at vore synspunkter bliver hørt, er der tale om at placere det grønne team her i Søvangen, et forhold, der vil påvirke vores multihusprojekt, idet der så skal være plads til flere folk og maskiner.

*) Afd 1 er Hans Broges Parken, afd 3 er Skovgårdsparken, afd 8 er Drejergården, afd 16 er Seniorbo Voldbækhave, afd 17 er Lyngby

Beboerrådgivning
Beboersammensætningen i Søvangen har ændret sig, og antallet af familier, der har eller kan få sociale problemer, er, så vidt man kan skønner stigende. Beboere med problemer kan hurtigt koste afdelingen anselige beløb, og derfor er der i det kommende budget indarbejdet en tilslutning til Beboerrådgivningen.

Vaskeri
Eksisterende maskiner har et for stort el- og vandforbrug. Det er derfor nødvendigt med en udskiftning af maskiner, og det kan ske omkring årsskiftet.

Kælderlokaler
Der arbejdes på en plan om at omdanne de tidligere erhvervslokaler på Annettevej, der står tomme, til nye kælder-opbevaringslokaler og derefter tilbyde dem til beboerne.

Der blev naturligvis stillet spørgsmål til den særlige situation med antallet af tilgængelighedsboliger, hvor en uddybning ønskes på det kommende møde.

Der blev stillet spørgsmål til de tildelingskriterier, der er for lejemålene i Søvangen, og den beboersammensætning, der har ændret sig over de seneste år. Kommentarerne til beretningen handlede meget om de problemer, beboerne oplever i dagligdagen omkring en ændret beboersammensætning og de gener, der følger med støj, uro og øget ophobning af affald.

Fra boligforeningens side blev der opfordret til at indsende konkrete klager, når man kan beskrive og dokumentere hændelser. Boligforeningen vil så tage hånd om det, og der er mulighed for at fremsende regninger for oprydning.

Bestyrelsesforslag til valg af bredbåndsudbyder
Vores nuværende aftale med Stofa udløber med årets udgang. Der må ikke laves kollektive aftaler for levering af TV-signaler, men det er muligt at lave en kollektiv aftale for levering af bredbånd. Bestyrelsen mener, at de har fået en god aftale, der går ud på levering af bredbånd som en kollektiv fritvalgsaftale. Enten bredbånd til TV, eller kun bredbånd til IT, eller til begge dele.

Der var en lang debat om kollektive aftaler og fordele og ulemper ved kollektive aftaler.
En skriftlig afstemning endte med ”et stort ja” til den kollektive fritvalgsaftale, som bestyrelsen havde indstillet til, at vi tilslutter os.

Ordensreglement
Det nuværende ordensreglement havde brug for nogle redaktionelle ændringer og præciseringer. Derfor blev det forelagt beboerne med disse ændringer. En beboer foreslog en præcisering omkring punktet: ”Affald” samt et forbud omkring rygning på altaner. Det gav anledning til en straks-afstemning, der endte med et klart nej til et forbud.
Det foreslåede reglement blev herefter vedtaget med stort flertal.

Vedligeholdelsesreglement
Boligforeningen har lagt vægt på at fremlægge et opdateret vedligeholdelsesreglement. Et reglement, der fastsætter nogle ensartede retningslinjer omkring vægges beklædning med tapettyper og lignende standardiseringer af boligens vedligehold.

Flere beboere oplyste, at de på grund af fugtskader i boligen havde andre tapettyper udsatte steder, samt manglende tapet på grund af særlige bemalinger mod skimmelsvamp. De særlige problemer for Søvangens lejemål skal der tages særligt hensyn til, og reglementet kan derfor kun bruges fremadrettet og allerførst efter Søvangens renovering.

Bestyrelsen fremsatte forslag om, at de vil arbejde videre med vedligeholdelsesreglementet, men tilpasse det til Søvangens særlige situation. Et sådant revideret reglement kan så godkendes senere. Ingen ønskede dermed at opretholde forslaget, og det bortfaldt hermed.

Valg
De nuværende bestyrelsesmedlemmer Laurits Bloch, Ole Vad og Vagn Holmlund genopstillede sammen med en beboer, der hedder Martha Szapiel.
Efter en skriftlig afstemning blev alle kandidater genvalgt, og Martha Szapiel blev suppleant.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt