Afd. 10: Betragtelig huslejenedsættelse i Rødlundparken

Afdeling 10 – Rødlundparken

Stor utilfredshed med Fritidsforeningen og FAS

Tekst Jens Skriver, fotos Bo Sigismund

Godt 40 beboere havde fundet vej til det ordinære beboermøde, der blev afholdt i Lokalcenter Næshøj. Aftenens dirigent, Bo Sigismund, havde intet besvær med at holde styr på det fredelige møde. Formanden for afdelingsbestyrelsen, Aase Christensen, indledte beretningen med at takke for to fine ekstraordinære beboermøder, hvor der bl.a. var blevet besluttet at indgå en kollektiv bredbåndsaftale med Stofa.

Hun fortalte om løbende forbedringer som udskiftning af vinduer, der fortsætter, som økonomien er til, malerarbejde, der var blevet forsinket af vådt vejr, og rensning af tagrender. Der forestår rensning af grå eternitplader.

Fælleshuset er blevet malet og har fået nyt linoleumsgulv og nye møbler. Renovationen er blevet nedgravet med sortering til restaffald, plast og papir. Der skal tilrettelægges en løsning for storskrald.

Det har ikke været muligt at få ændret den fleksible udlejning, således at ansøgere med lokal tilknytning fik fortrinsret.
Der udarbejdes regler for overdragelse af løsøre ved flytning. Ros til boligforeningens nye hjemmeside, men det blev understreget, at afdelingsbestyrelsen kunne kontaktes på andre måder.

Fritidsforeningen
Det blev understreget, at det var muligt at udmelde sig af Fritidsforeningen, og der blev sat spørgsmålstegn ved det betimelige i, at nyindflyttere automatisk blev indmeldt, uden at få oplyst, at det er en frivillig ordning.

”Rødlundparken har budget til arrangementer i afdelingen. Foreningen bør nedlægges, og midlerne fordeles mellem afdelingerne. Vi vil ikke betale til en pengekasse, vi ikke har rådighed over.”
Der var tak til fastelavnsfestgruppen. Seniorklubben gik godt. En del medlemmer har meldt sig ud af FAS.

”Afdelingsbestyrelsen vil gerne betragtes som tillidsrepræsentanter,” understregedes det.

Beretningen sluttede af med en varm tak til alle afdelingens samarbejdspartnere.

Under debat var der bifald til et indlæg, der opfordrede til udmeldelse af FAS. Beretningen blev derefter taget til efterretning uden indsigelse.

Foreningen
I beretningen fra foreningsbestyrelsen fremhævede foreningsbestyrelsesmedlem Jesper Pedersen de mange renoveringsprojekter. De gamle afdelinger bliver opdateret. Af nye projekter er der 400 nye ungdomsboliger i Gellerup, ny administrationsbygning og ungdomsboliger på Randersvej.

”Det automatiske medlemskab af Fritidsforeningen skal stoppes, og boligforeningen kan afvikle den. Medlemskab skal ikke opkræves automatisk.”

Winnie Sehested spurgte, hvorfor boligforeningen skal have en ny administrationsbygning. Jesper Pedersen svarede, at den ny bliver billigere og bedre.

Regnskab og budget
Årsregnskabet for 2016 viste et overskud på nær en halv million. Det skyldtes stigende renteindtægter og besparelser på renovering. Der havde også været besparelser på beboeraktiviteter, men det skyldtes især, at der ikke var udarbejdet en ny beboerhåndbog.

En beboer gjorde opmærksom på, at mange ikke har en computer, så der er fortsat behov for en beboerhåndbog.

Til næste år får beboerne en huslejenedsættelse på ikke mindre end to procent. Aase Christensen gjorde rede for opbyggelsen af budgettet. Rentesatsen for lejeforhøjelser til råderetskøkkener blev drøftet.
Derefter blev budgettet godkendt med overvældende flertal.

Jan Person havde stillet forslag om, at græs på fællesarealer blev udskiftet med blomster af hensyn til insekter. Det blev vedtaget med 41 stemmer for og 32 imod.

Valg
Valget til afdelingsbestyrelsen gav dette resultat:
Lene Gjørup 69, valgt
Søren Lange 68, valgt
Grethe Munk 60, valgt
Birte Gûnzel 22, 1.-suppleant.

Ingen stillede op til FAS Syd.

Trods anbefalinger fra det tidligere redaktionsmedlem, Winnie Sehested, stillede ingen op til Skræppebladets redaktion.

Bestyrelsen fra venstre: Gretha Munk, Søren Lange, Aase Asmus Christensen, Inger Nielsen, Birte Günzel (1.-suppleant). Lene Gjørup var bortrejst og kunne ikke være med på billedet.

Bestyrelsen fra venstre: Gretha Munk, Søren Lange, Aase Asmus Christensen, Inger Nielsen, Birte Günzel (1.-suppleant). Lene Gjørup var bortrejst og kunne ikke være med på billedet.

Eventuelt
Under eventuelt blev forespurgt om fugt ved vinduer og terrasser og om en utæt entredør. Herefter kunne Aase Christensen kl. 20.40 takke for et dejligt møde, og de fremmødte kunne hygge sig med fint smørrebrød.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt