Afd. 4: Hvad er der galt med vores beboere, når de sviner sådan her?

Afdeling 4 – Gellerupparken

Affald på parkeringspladser, i opgange og i elevatorer samt hundeekskrementer, som ejerne ikke fjerner, fyldte en stor del af Gellerupparkens beretning

Afdelingsformand Abdinasir Jama lagde ikke skjul på, at tålmodigheden er ved at være opbrugt i Gellerupparkens afdelingsbestyrelse med hensyn til affald og svineri. Og hunde er nu helt forment adgang til boliger i Gellerupparken. Det står klart, efter at afdelingsmødet den 11. september vedtog, at hunde slet ikke må være i lejlighederne – selv ikke på et kort besøg.

”Vi har eksempler på dyremishandling. Og det har vist sig at være svært at få de fire hunde, der bor i vores opgang, ud. Derfor er vi nødt til at afskaffe muligheden for at have besøg af hunde,” sagde Abdinasir Jama som argument for forslaget om helt at forbyde hunde i Gellerupparken.
Ingen beboere talte imod forslaget, som efterfølgende blev vedtaget.

Det var ikke kun hunde, afdelingsmødet satte en stopper for. Næste forslag gik på, at beboerne skal tage hensyn ved færden på udendørsarealer og i trappeopgange. Særligt mellem klokken 22 og 07 må der ikke optrædes støjende. Det forslag fik også opbakning fra de fremmødte beboere, der repræsenterede 68 lejemål i afdelingen.

Et rent boligområde

I det hele taget gik der en rød tråd gennem hele afdelingsbestyrelsens beretning, som for en stor dels vedkommende handlede om, hvor grænsen går for, hvad man kan tillade sig, når mange mennesker skal bo tæt sammen.

”Vi skal have et rent sted at bo, både i opgange og på udenomsarealer. Men det koster mange penge, hvis vi ikke hjælper hinanden med at holde det rent,” sagde Abdinasir Jama og præsenterede beboere for en billedserie, som afslørede, at der er noget om snakken. Det står skralt til med oprydningen, og hærværk forekommer alt for ofte.

”Gårdmændene har ikke tid til at levere service, fordi de skal bruge tid på at rydde op efter beboere, som ikke gider gå ti meter hen til en affaldsø,” sagde Abdinasir Jama og fortsatte: ”Hvad er der galt med vores beboere, når de sviner sådan? Og hvis det er børn, der gør det, så gå hjem og bed jeres børn om at lade være med at svine.”

Brudte løfter

Abdinasir Jama var dog ikke imponeret over den rengøring, afdelingens beboere allerede betaler for.

”Vi betaler for én årlig hovedrengøring, men hvad med væggene, bliver de ikke gjort rent? De bliver ved med at se sådan ud i årevis. Hvis det ikke er driften, der har ansvaret for væggene i opgangene, skal beboerne have besked om, hvem der så har ansvaret,” sagde Abdinasir Jama og viste billeder af snavsede vægge i opgangene.
Han understregede, at samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen i Brabrand Boligforening har været udfordret af store personaleudskiftninger i driften.

Formanden efterlyste en bedre kommunikation mellem afdelingsbestyrelsen og driften.

Sæt en stopper for synsafdelingen

Abdinasir Jama berettede også om beboere, som føler sig chikaneret af synsafdelingen, som angiveligt besøger beboere, hvis der er forlydender om misligholdelse af lejlighederne. Beboere har fortalt afdelingsbestyrelsen, at de er blevet truet med opsigelse med kort varsel, hvis de ikke retter op på misligholdelsen.

”Men afdelingsbestyrelsen er slet ikke involveret i dette arbejde, og vi ønsker i fremtiden at blive inddraget i forbindelse med synsafdelingens arbejde med misligholdelse,” sagde Abdinasir Jama, der undrede sig over, at afdelingsbestyrelsen ikke som lovet er blevet inddraget.

”På repræsentantskabsmødet for to år siden blev det besluttet, at vedligeholdelsestjek ikke skal gennemføres, før afdelingsbestyrelserne selv beder om det. Gellerupparken har ikke indgået en sådan aftale. Vi opfordrer derfor administrationen til at sætte en stopper for synsafdelingen og i stedet skabe et samarbejde med afdelingsbestyrelsen,” sagde Abdinasir Jama.

Misforståelser og dårlig kommunikation

Den efterfølgende debat viste, at der i høj grad er tale om misforståelser og dårlig kommunikation.
Administrationschef Susanne Witting afviste, at vedligeholdelsestjekkene er startet.

”Vi er ikke begyndt at lave vedligeholdelsestjek efter repræsentantskabssyn. Men når en beboer ønsker at bruge vedligeholdelseskonto, besøger vi beboeren. I den forbindelse har vi set ulovlige ændringer i nogle lejligheder, og så beder vi beboeren om at lovliggøre indretningen,” forklarede hun.

Chadi Kayed, beboer på Gudrunsvej og medlem af afdelingsbestyrelsen, stillede spørgsmål om en problematik, han er stødt på:
”Når en beboer af en medarbejder i Brabrand Boligforening har fået at vide, at man gerne må tapetsere skabene i entreen og bruge andet tapet end det godkendte, er det så ok, at de samme beboere nu skal ændre deres lejligheder efter nye retningslinjer? Det er det, der har ført til trusler mod medarbejdere fra synsafdelingen.”
Hertil svarede Susanne Witting:
”Det er helt uhørt, hvis en medarbejder bliver truet. Det, vi prøver på, er at beskytte afdelingens økonomi. Sidste år var der et tilgodehavende på 4,2 millioner kroner hos lejere, der er fraflyttet lejligheder, der er misligholdte. Og vi har også afskrevet 2,4 millioner kroner.”

Stop hærværk

Abdinasir Jama påtalte den udbredte forekomst af hærværk. Ikke kun i Gellerupparken, men også hos Gellerupparkens nye naboer: Kommunens nye bygning, Brabrand Boligforenings nye administrationshus og det nye kollegium. Alle tre steder er der smadret vinduer for formuer.

”Vi ser også eksempler på hærværk i elevatorer, på skraldeøer og mod skilte. Og der har været minimum fem tilfælde af bilafbrændinger i Gellerupparken. Bør vi ikke sammen med politiet og Brabrand Boligforening tage initiativ til at stoppe dette, så der kan blive mere trygt i Gellerupparken? ”spurgte afdelingsformanden, der også efterlyste tryghed for børnene i den nye bypark, hvor store huller på gangstierne får ham til at frygte for børnenes ve og vel, hvis de falder i et af hullerne. Abdinasir Jama var også bekymret for områdets børn, der på vej til og fra skole skal krydse Inger Christensens Gade, hvor der ikke er fodgængerovergange.

Utryghed om nedrivningsplaner

Men det er ikke kun hullede gangstier og manglende fodgængerovergange, der spreder utryghed i Gellerupparken. En beboer på Dortesvej efterlyste information om, hvad der skal ske med dem.

”Hvornår skal der rives ned, og hvornår får vi besked? Jeg håber, at vi ikke bliver glemt, og at vi ikke pludselig får at vide, at nu skal vi ud.”
Hertil svarede Abdinasir Jama:
”For jer, der er berørt at nedrivningsvanviddet, så tager vi det snarest op på et summemøde, hvor vi kan tale om jeres bekymringer. Kom og deltag, når I får invitationen.”

Bestyrelsens beretning blev vedtaget.

Gellerupparkens beboere stemte nej til dele af budgetforslaget.

Gellerupparkens beboere stemte nej til dele af budgetforslaget.

Uenighed om budgettet

Afdelingsmødet skulle også behandle budgettet for 2020.
Administrationschef Susanne Witting præsenterede et budget, der indeholdt et forslag om en huslejestigning på fire procent:

”Der er ikke mange af posterne i budgettet, som I kan spare på. Men områder som renovation og storskrald, el og vand og fællesarealer, gårdmænd, rengøring, vedligeholdelse og fællesvaskeri samt afdelingens sociale liv, det kan I faktisk disponere over,” forklarede hun.

”Der er i øjeblikket fem medarbejdere i afdelingen, som ikke laver andet end at rydde op i afdelingen. Derudover har der i år været hærværk for ca. 600 kroner pr. lejemål. Dertil kommer, at der i år mangler penge fra Landsbyggefondens huslejestøtte. I alt mangler der 3,8 millioner kroner. Derfor foreslår vi en huslejestigning på 28 kroner pr. kvadratmeter pr. måned i gennemsnit.”

Afdelingsbestyrelsens økonomiudvalg var ikke tilfreds med flere af budgettets poster og fremsatte to ændringsforslag.

Det ene forslag gik på at bevare driftscentrets nuværende placering ved siden af Bazar Vest. Men et flertal af de fremmødte beboere stemte nej til forslaget om at opgive flytningen af driftscentret til den nye administrationsbygning.

Overbudgettering nej tak

Det andet ændringsforslag handlede om at ændre budgettet i forhold til konto 115, almindelig vedligeholdelse, og konto 118,2, drift af fællesfaciliteter.

Næstformand Youssef A Kader forklarede:
”Vi ønsker ikke overbudgettering. Vi skal vedligeholde lejlighederne, men hvis en lejlighed alligevel skal renoveres eller nedrives om to år, så kan det vel begrænses til det mest nødvendige. Administrationen skal være betænksom og spare i stedet for at sætte huslejerne op,” sagde han.

Susanne Witting svarede: ”Jeg kan forsikre om, at vi ikke overbudgetterer. Det må vi slet ikke. Men i år har vi nu brugt 68 procent af det budgetterede beløb på konto 115, og det svarer til, at vi når 100 procent, når året er omme. Sætter vi beløbet ned, risikerer vi et underskud, som I så skal indhente det efterfølgende år. Det er en rigtig dårlig ide. Og selvom en blok skal nedrives, så skal lejerne stadig bo i boliger, der er velfungerende,” fastslog hun.

Et flertal af deltagerne på afdelingsbestyrelsesmødet stemte for økonomiudvalgets ændringsforslag.

Boligforeningens direktør, Keld Laursen, tog derefter ordet for at meddele, at fordi der er en uoverensstemmelse om budgettet mellem afdelingsmødet og boligforeningens administration, så vil boligforeningen henvende sig til kommunens tilsyn og bede om, at det forholder sig til uoverensstemmelsen om huslejestigningen. Og derefter får beboere besked om, hvad huslejestigningen bliver.

Valg til FAS Vest

Beboermødet skulle vælge fire medlemmer til FAS Vest. Det foregik ved fredsvalg uden afstemning. Der var genvalg til Nezar Ajjawi, Mona Fahd og Khaled Khan og nyvalg til Chadi Kayed. På det førstkommende møde i FAS Vests bestyrelse trækkes der lod om, hvilke tre medlemmer der er valgt for tre år, og hvilket medlem der er valgt for et år.

Afdeling 4, Gellerupparken

Huslejestigning: 4.0 %
1446 lejemål
Et- til femværelses lejligheder
Husleje pr. m2: 726 kr.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-06 Oktober side 16-17
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Afd.møde Gellerup­parken
    Afd. 4: Hvad er der galt med vores beboere, når de sviner sådan her?
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data