Helheds­plan: Hvad indebærer aftalen?

Den aftale, som dels skal til urafstemning i afd. 4, dels til afstemning i Brabrand Boligforenings repræsentantskab, er baseret på den udviklingsplan for Gellerupparken og Toveshøj, som repræsentantskabet godkendte i 2019.
Udviklingsplanen indebar, at i alt 600 lejligheder skulle nedrives, og alle de øvrige lejligheder skulle renoveres. En eller flere helhedsplaner skulle sikre den konkrete udmøntning af udviklingsplanen.
Den helhedsplan, der nu skal stemmes om, er den første af i alt tre. Aarhus Kommune, Landsbyggefonden og Brabrand Boligforening har aftalt at dele helhedsplanen for Gellerupparken op i to faser, således at der kommer en fase 2 senest i 2025.
Fase 1 omfatter i hovedtræk nedrivning af syv blokke (i alt 408 boliger) og renovering af fem høje blokke (i alt 600 boliger).
Fase 2 vil omfatte renovering af fire lave blokke, A1, A2, A3 og A16 (i alt 216 boliger).
Desuden kommer der en helhedsplan for Toveshøj, forhåbentlig i 2022.

Fase 1 i overskrifter

Nedrivninger: Der er udarbejdet en tidsplan for nedrivningerne, så der dels tages højde for det store lejetab, dels tages hensyn til at kunne give de beboere, som er tvunget til at flytte, en nogenlunde fair behandling og tid til at flytte. Nedrivningerne påbegyndes i første kvartal 2023 og afsluttes inden sommeren 2024.

Renoveringer: Der er tale om et særdeles omfattende renoveringsprogram, som omfatter tre overordnede elementer: 1) Basisrenovering, 2) Ombygning af lejligheder og 3) Byhusbånd.
Alle renoveringselementer omfatter nye dør- og vinduespartier, efterisolering af tag og gavle samt nye installationer og etablering af ventilationsanlæg for alle lejemål.

Basisrenovering er i store træk en fuldstændig opgradering af alle overflader, dvs. gulve, vægge, træværk m.v. På grund af behovet for en ny installationsskakt og etablering af en afstivende betonvæg er det usikkert, om det bliver muligt at genetablere de nuværende to WC/bad, eller om der kun kan etableres ét rummeligt badeværelse. Dette vil blive afklaret efter grundigere projektering. Beboerne i afd. 4 har ønsket, at der blev mulighed for at inddække altaner, men Aarhus Kommune har – uden at begrunde det med andet end en modstand mod initiativet – afvist, at der kan ske altaninddækning.

Ombygninger af lejligheder indebærer, at der i 40 % af opgangene vil blive foretaget væsentlige ombygninger, således at der bliver færre store lejligheder og flere mindre og mellemstore lejligheder. Det har været et krav fra boligforeningen, at disse ombygninger skulle gennemføres for at sikre, at der i fremtiden vil være en mere alsidig sammensætning af lejligheder, således at Brabrand Boligforening står bedre rustet til at modgå huslejetab i fremtiden. Såfremt det ender med, at der ombygges 40 % i alle de høje blokke, vil det betyde mere end 130 nye lejligheder i afd. 4.

Byhusbåndet betyder, at hele ankomsten til blokkene ændres, og at der etableres nye lejligheder i både stue- og parterre-etage. Der etableres et nyt åbent indgangsparti og små private haver for stue- og parterre-lejligheder på begge sider af de høje blokke.
Pilotblokkene B4 og B7 har givet mange lærerige erfaringer og også medført kritik af en række forhold. Aftalen indebærer, at der skal ske en bedre inddragelse vedr. en række temaer, som er nævnt i aftalen.

Udearealer: Efter et grundigt forarbejde i samarbejde med afdelingsbestyrelsen er der blevet udarbejdet et koncept for udformningen af de nære udearealer, som ligger til grund for udformningen. Konceptet beskriver håndtering af affald, cykler, parkering, postkasser m.v.

Affaldssug: Affaldssuget nedlægges, da det ikke er muligt at leve op til fremtidens sorteringskrav uden meget store – og usikre – investeringer. I stedet etableres nedgravede molokstationer i forbindelse med nærarealerne.

Videoovervågning: Med henblik på at øge trygheden bliver der etableret videoovervågning i lighed med den videoovervågning, som allerede er etableret i Toveshøj. Helhedsplanen definerer en række områder, som skal videoovervåges efter nærmere aftale med politiet.

Økonomi: Helhedsplanens samlede finansieringsramme er på svimlende 1,3 mia. kr., hvoraf ca. 250 mio. kr. kommer fra henlæggelser og ca. 110 mio. kr. fra jordsalg. Der er reserveret både henlæggelser og jordsalgsindtægter til fase 2.
Af de 1,3 mia. kr. skal kun 64 mio. kr. finansieres som ustøttede lån, hvilket giver en mindre huslejestigning. Den forventede fremtidige husleje for de forskellige lejemål fremgår af helhedsplanen.

Rettigheder for beboere: Boligministeriet har fastslået retsstillingen, som gælder, når beboere bliver opsagt. Retsstillingen indebærer, at det er boancienniteten, som afgør fortrin. Aarhus Kommune har modstræbende anerkendt, at Brabrand Boligforenings fortolkning af loven er udtryk for gældende ret.
Aftalen fastlægger, at det er de samme fortrin, som gælder fra nu og frem, til lejemålet opsiges. Desuden fastlægger aftalen, at beboere i lejligheder, som ombygges, har samme rettigheder som de beboere, hvis bolig nedrives, og dermed at der i visse tilfælde er mulighed for at komme ind i andre boligforeningers ellers lukkede afdelinger, fordi aftalen med kredsen så at sige ”sprænger” ventelisten.

Tomgangstab: Såfremt helhedsplanen vedtages, vil huslejetabet, som er opstået i afdelingen siden juni 2019, og som frem til udgangen af 2021 vil udgøre mere end 25 mio. kr. alene i afd. 4 (og dermed belaste dispositionsfonden), blive dækket af renoveringsstøtte.

Overgang fra B- til A-ordning. Vedtagelse af helhedsplanen indebærer, at afdelingen overgår til A-ordning for vedligeholdelse senest den 1. januar 2025.

Erstatningskvoter. Det er i udviklingsplanen fra 2019 aftalt, at der tildeles erstatningskvoter til Brabrand Boligforening svarende til halvdelen af nedrivningerne. Det er derfor fastslået, at der tildeles kvote til 58 familieboliger i Hasselager, 85 i Tranbjerg samt 44 i Vejlby i 2021.

Aftalen er på i alt 47 sider og kan findes på Brabrand Boligforenings hjemmeside: https://bbbo.dk/brabrand-boligforening/beboerside-om-helhedsplanen/video-og-filarkiv/.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-04 Juni side 7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2021-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data