Aftale om helheds­plan

Hvad blev forhandlet med i aftalen?

Afdelingsbestyrelsen i afd. 4 meddelte den 21. maj beboerne i afd. 4, at afdelingsbestyrelsen har trukket sig fra arbejdet med helhedsplanen. Som begrundelse anføres det blandt andet ”… at der slet ikke bliver lyttet til beboernes ønsker”, og at ”afdelingsbestyrelsen overhovedet ikke har været taget med på råd om en lang række meget vigtige tiltag …”.
Denne artikel forsøger derfor at indkredse, hvad der kom med – og hvad der ikke kom med – af de ønsker, som i forløbet med udarbejdelse af helhedsplanen er fremsat fra afd. 4´s bestyrelse. Listen er ikke udtømmende.

DET KOM MED

Forbedringer i forhold til B7

Afd. 4 har ønsket en række ændringer i forhold til renoveringen af B7. Aftalen indebærer inddragelse i følgende:
Valg af låsesystem
Valg af farver på facader
Skydedør ved terrasser
Tapet eller spartling
Placering af radiatorer
Belægning på trapper og opgange
Vægfarver i opgange
Indretning af badeværelser.
Persienner indbygget i vinduer

Gavlmaleri

Afdelingen har ønsker bevarelse af gavlmalerier. Aftalen indebærer, at gavlmaleriet på B6 bevares.

Beboerhaver

Afdelingen har ønsket genetablering af beboerhaver. Aftalen indebærer, at 48 beboerhaver etableres.

Udearealer

Afdelingsbestyrelsen har været inddraget i et udviklingsforløb vedrørende udformning af udearealer og har godkendt planen.
Den godkendte løsning er lagt til grund for alle de høje blokke, og der er tilvejebragt økonomi til at realisere løsningen.

Minimere genhusninger

Det er indarbejdet i aftalen, at de høje blokke ombygges efter princippet om, at det som udgangspunkt er ”faste” opgange (den anden og fjerde opgang i en blok), som ombygges.

Frivillig fraflytning

Der er skabt grundlag for etablering af en ordning for frivillig fraflytning. Ordningen indgår i aftalen og beskriver vilkår for frivillig fraflytning.

Intern genhusning

Boligforeningens administration har bl.a. efter ønske fra afdelingen tilvejebragt det juridiske grundlag for, at intern genhusning sker efter boanciennitet både før opsigelsen og i selve opsigelsesperioden.

Genhusningsvilkår

ved ombygning af lejligheder
Det er gennem aftale med Aarhus Kommune og 5. kreds sikret, at de beboere, som skal genhuses som følge af, at en lejlighed ombygges, vil få samme genhusningsvilkår som beboere i nedrivningsblokke.

Fraflytningsomkostninger ved mislighold

Aftalen imødekommer afdelingsbestyrelsens ønske om en model, som betyder, at der ikke skal ske fuld genopretning ved mislighold i en lejlighed i en nedrivningsblok.

Nedlæggelse af affaldssug – nyt affaldssystem

Afdelingsbestyrelsen blev i 2020 orienteret om begrundelsen for at nedlægge affaldssuget og havde ikke indvendinger.
Der er i aftalen tilvejebragt et økonomisk grundlag for både at nedlægge affaldssuget (indebærer opfyldning/opgravning af rørsystem) og etablere en molok-løsning – alt sammen finansieret af støttede lån fra Landsbyggefonden.

Gellerup Museum

Aarhus Kommune har besluttet at støtte driften af Gellerup Museum.

DET KOM IKKE MED

Ombygning af lejligheder

Afdelingsbestyrelsen ønsker ikke, at der gennemføres ombygninger af lejligheder i det omfang, som indgår i helhedsplanen.
Boligforeningen og Aarhus Kommune har ønsket at fastholde ombygningerne af hensyn til fremtidssikring, og afdelingens ønsker har derfor ikke kunnet imødekommes.

Byhusbånd

Afdelingsbestyrelsen har dels udtrykt utilfredshed med de mange mindre boliger i byhusbåndet, dels ønsket bevarelse af gangbroen.
Det er imidlertid tillagt afgørende vægt, at der i fremtiden er en større variation i lejlighedsstørrelser og et markant ændret udtryk ved ankomst, og synspunktet er støttet af Landsbyggefonden, hvorfor afdelingens ønsker ikke er blevet imødekommet.

Altanlukning

Afdelingsbestyrelsen har ønsket, at der blev mulighed for som råderetsarbejde at inddække altaner. Boligforeningen har støttet synspunktet, men Aarhus Kommune endte med at afvise forslaget.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-04 Juni
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2021-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data