Alle lever videre

Skræppebladet lever, formanden har tillid og foreningsbestyrelsen er uændret – Repræsentantskabsmøde 2010

Kritik men intet drama

Alt ligner sig selv efter årets repræsentantskabsmøde. Ingen behøvede at føle sig truet. Trods en del (til dels) velformuleret kritik er repræsentantskabet i Brabrand Boligforening tydeligvis ikke indstillet på store forandringer.

Mødet begyndte interessant nok med et ændringsforslag til dagsordenen: En redegørelse for behandlingen af mellemværender, der var sat som et selvstændigt orienteringspunkt, blev flyttet til at være en del af diskussion af beretningen. Forslaget var stillet af Ole Odgaard fra Søvangen og blev vedtaget med 38 mod 45 stemmer.

Noget kunne tyde på, at der var en kritisk masse til stede. Men dirigenten, Ole Maltesen, havde alligevel en taknemmelig opgave.

Beretning med debat

Jesper Pedersen

Jesper Pedersen

Årets beretning – kritik fra flere sider.
Jesper Pedersen indledte sin beretning med at undskylde tilfælde af administration, der kunne og burde være håndteret bedre. Beretningen indeholdt ellers en gennemgang af eksempler på karakter og omfang af de opgaver, der bliver løst på den hvide gård, kommende projekter i afdeling 1, 2 og 3, nye byggesager i Tranbjerg, Solbjerg og Hasselager.

Flere og voksende opgaver har krævet mere personale, herunder en jurist.

Det store projekt Isbjerget ser derimod ud til at være nedsmeltet som følge af samfundets økonomiske krise. Det er jo heller ikke første gang, at store projekter er endt der. Ligeledes ser det ikke ud til, at ældrebyggeriet på Stenbækvej lykkes. Hvordan det vil gå med den stærkt omtalte helhedsplan for afdeling 4 og 5? Statistiske oplysninger for deltagelsen i debatten var hvad der kom frem denne gang.

Alt i alt må beretningen karakteriseres som en organisatorisk beretning. Hvorfor det forholder sig sådan, kan man gisne om.

Foreningsbestyrelsen som ledende kraft og politisk forum var ikke at finde, og en gennemlæsning af den skriftlige beretning giver heller ikke megen gnist til en (nødvendig og interessant) debat om foreningens mål, midler og resultater. Skræppebladets udsendtes indtryk er, at foreningsbestyrelsen holder sig til det risikofrie, forudsigelige og ukonkrete. En egentlig boligpolitisk markering eller drøftelse skal man have været med i mange år for at kunne erindre. Men tilbage til nutiden.

Henning Thomsen fra Toveshøj var stærkt utilfreds. Henning savnede en egentlig kommunikation og rettede kritik mod formand Jesper Pedersen for at have udeladt væsentlige forhold i beretningen. Henning fandt også, at man havde negligeret en vedtagelse fra sidste år og fastslog, at det er uheldigt, hvis medlemmer af foreningsbstyrelsen modarbejder afdelingerne.

Ole Odgaard

Ole Odgaard

Edwin Juhl, afdeling 6 Holmstrup, supplerede med kritik af foreningsbestyrelsens mangel på lyst til at diskutere. I varmepengesagen modtog foreningen en tilrettevisning fra det kommunale tilsyn, og dette var ikke kommunikeret eller kommenteret. Edwin mente, at der var sket alvorlige svigt i varmesag og målersag, og anser helhedsplanen for at bygge på fantasi.

Også Ole Odgaard, afdeling 2 Søvangen, havde kritik af helhedsplanen. Ole mente ikke, at nedrivning skaber forandringer til det bedre, og gennemgik en række forudsætninger og forbehold, som hjemmesiden ikke oplyser om.

Jesper Pedersen og Keld Albrechtsen svarede og imødegik kritikken. Jesper erklærede sig villig til at tale med afdelingerne og ønskede sig en præcisering, og Keld erklærede – endnu en gang – at foreningsbestyrelsen vil overholde alle forbehold i oplægget til helhedsplan.

Alle habilitetsspørgsmål er afklaret, og foreningsbestyrelsesn vil samle op efter beboermøderne i september.
Også Henning Iversen, afdeling 6 Holmstrup, kritiserede redegørelsen for mellemværender og rejste spørgsmålet om finansiering af tiltag, som kun angår dele af en afdeling, aktuelt elevatorer.
Trods den punktvise og til tider skarpe kritik vedtoges beretningen med 5 stemmer imod og 13 der ikke stemte.

Årsregnskab 2009

Direktør Torben Overgaard viste nøgletallene for foreningen som virksomhed. Det affødte ikke megen diskussion, og regnskabet blev godkendt med 10, der undlod at stemme og 1 imod.

Forslag

Skræppebladet har sine tilhængere og kritikere, og et udvalg har nu i 2 1/2 år eksisteret til at arbejde med bladets fremtid. Men intet er fremkommet, og Jesper Pedersen havde derfor selv – uden udvalget og uden den øvrige bestyrelse – stillet forslag om, at bladet ikke længere skulle være foreningsblad. Jesper præciserede dog, at han ikke ønsker bladet nedlagt.

Henning Thomsen

Henning Thomsen

Inger Bloch, afdeling 1, Helle Hansen, afdeling 4, Vagn Eriksen, afdeling 3 og Hans Esmann fra foreningsbestyrelsen påpegede bladets betydning for fællesskabet og beborerdemokratiet og fandt, at et frit beboerblad er vigtigt. Efter disse indlæg blev forslaget forkastet med massivt flertal; kun 13 stemte for.

Henning Thomsen, afd. 5 Toveshøj havde forud ønsket at stille et mistillidsforslag til formanden. Henning motiverede forslaget. Herman Nielsen mente, at det er foreningsbestyrelsen og ikke formanden, der bør kritiseres. Forslaget opnåede kun 2 stemmer.

Et tredje forslag om foreningsbestyrelsens behandling af regnskabet 2008 viste sig svært at konkretisere. Tilsynet har godkendt regnskabet for 2008, men Keld Albrechtsen udtalte, at foreningsbestyrelsen tager den rejste kritik til sig og beklager forløbet.

Valg til foreningsbestyrelsen

Keld Albrechtsen, Troels Bo Knudsen og René Skau Björnsson genopstillede, og derudover opstillede Hans Esmann og Preben Andersen. Resultatet blev genvalg til Keld (68 stemmer), René (64) og Troels (53); Hans fik 33 og Preben 22 stemmer.

Som suppleanter valgtes 1) Hans Esmann (40 stemmer), 2) Preben Andersen (32) og 3) Svend Ove Böhm (5).
Revisoren genvalgtes ikke. Repræsentantskabet fulgte en indstilling fra Jesper om at lade opgaven udbyde. Den hidtidige revision fortsætter så længe.

Der var kaffe, frugt, kager, vin og øl til en afrunding bagefter mødet. Deres udsendte skyndte sig hjem. Endnu et møde føjet til listen. Og endnu en gang indtrykket af, at der er vigtige debatter, der burde fremføres med en helt anden kraft. Men det er de valgtes – og beboernes – opgave.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-06 Juli side 4-5
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2010-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data