Det ordinære repræsentant­skabs­møde

Stilfærdigt møde – ¾ af medlemmerne mødte op

Stille og roligt

Forårets repræsentantskabsmøde er det vigtigste møde i Brabrand Boligforening hele året. Alligevel var det kun omkring ¾ af repræsentantskabets medlemmer, som havde fundet vej til det ordinære repræsentantskabsmøde d. 25/5.

Der var åbenbart ikke sager på dagsordenen, der satte sindene i kog. Meget er jo også offentliggjort i foreningens skriftlige beretning. Mødet foregik derfor også i en stilfærdig ånd.

Nybyggeri og renoveringer

Formanden Jesper Pedersen kunne ellers i sin beretning fortælle om et hektisk år med nybyggeri og renoveringer og så naturligvis helhedsplanene. Skræppebladets forhold er også kommet på plads. I skrivende stund er helhedsplanen allerede kommet et skridt videre, og ændringerne af Skræp­pebladet er kendte.
Boligforeningen står for nybyggeri af flotte og gode boliger.

Den nyopførte Villa Vid i Tranbjerg er verdens første 0-energihus af højstyrkebeton, og det skal også anvendes til rækkehuse i Tranbjerg. Der opføres lavenergi- og selvforsynende rækkehuse i Tranbjerg; i alt bygges 453 lavenergiboliger inden for de næste 2-3 år.

”Isbjerget” på havnen smeltede, men 179 havde meldt sig som interesserede i en bolig, og der er stadig plads til byggeri.

Skovgårdsparken renoveres på fuld tryk, og beboerne har mulighed for at være med i udførelsen.

Der er også kommet hul på renoveringen af Hans Broges Parken og Søvangen med de mange fugt- og skimmelproblemer, og arbejdet forventes startet i 2013. Der forhandles med RealDania, om at Søvangen kan få status som bevaringsværdig. Det åbner nye økonomiske muligheder.
Hertil kommer renoveringen af afdeling 21.

Debat

I den efterfølgende debat var Ole Vad Od­gaard fra Søvangen bekymret for, at konsekvenserne af Helhedsplanen ikke kunne overskues, og at hus­lejetab kunne komme til at hvile på alle beboere.

Boligforeningens næst­formand, Keld Albrechtsen, Holm­strup kunne berolige med, at pro­blem­erne omkring økonomien er af­klarede, og at der ikke bliver konse­kvenser for huslejen. Planen står og falder som bekendt med, om boligforeningen får lov til at sælge jord, men Folketinget giver tilladelse, forsikrede Keld Albrechtsen.

Socialt ansvar

Peter Iversen, Holmstrup, pegede på det sociale ansvar over for unge. Ungdomsarbejdsløsheden er stor og fordoblet på få år, således at der nu er 10.400 ledige århusianere under 26 år. Han krævede klausuler om uddannelsespladser ved nybyggeri og reparationsopgaver. Forslaget mødte velvilje fra alle sider.

Helle Hansen, Gellerup, sagde, at sociale klausuler skal være en del af helhedsplanen. Hun oplyste videre, at Det boligsociale Sekretariat arbejder videre med sociale helhedsplaner, men beboerrepræsentation savnes.

Problemer med byggeriet i Skovhøj (afd. 23 og 24) var anmeldt til byggeskadefonden.
Endelig blev det diskuteret, om det var muligt, foreningsbestyrelsens medlemmer skrev en fælles beretning.
Beretningen blev så godt som enstemmigt godkendt med en stemme imod og én, som undlod at stemme.

Regnskab og budget

Den administrerende direktør Torben Overgaard gennemgik regnskab og budget. Det korte af det lange er, at både afdelingernes og foreningens overskud er begrænset lidt fra 2009 til 2010.

I budgettet er der stor usikkerhed omkring renteindtægterne. Boligforeningen foretager en forsigtig investering i obligationer. Der har været en meget lille udlodning til afdelingerne i 2010. Administrationsomkostningerne er budgetterede i underkanten.

Både regnskab og budget blev også godkendt næsten enstemmigt.

Valg

Jesper Pedersen blev genvalgt som formand uden modkandidat og afstemning.
Der var seks kandidater til tre pladser i foreningsbestyrelsen. Blandt kandidaterne understregede Hermann Nielsen fra Holmstrup, at han havde en anden tilgang end de andre. De øvrige kandidaters begrundelse for at stille op var gennemgående, at arbejd­et var spændende.

Valget gav følgende resultat:

navn afdeling antal stemmer resultat
Hermann Nielsen Holmstrup 62 stemmer valgt
Lene Olm Odinsgård 52 stemmer valgt
Lars Bro Gellerupparken 43 stemmer valgt
Hans Esmann Eriksen Sonnesgården 31 stemmer (supp)
Michael Horn Gellerupparken 25 stemmer (supp)
Ole Vad Odgaard Søvangen 12 stemmer

Ved separat afstemning om suppleantpladserne blev Hans Esmann valgt til 1. Suppleant og Michael Horn til 2. Suppleant.
Revisionen skal sendes i EU-udbud.

Diverse godkendelser

Byggeregnskabet for renovering af tagene på Voldbækhave blev godkendt. Der var kun taget 200.000 kr. fra huslejen.

Det samme gjaldt renovering af tage i Rødlundparken. Afdelingen havde selv foretaget henlæggelser, og sagen var sendt til byggeskadefonden. Tag af gule teglsten eller ler duer ikke. ”Husk det til jeres sommerhus”, sagde Torben Overgaard.

Ole Vad Odgaard havde stillet forslag om, at Skræppebladets redaktion selv foretager ansættelser. Forslaget stred imod foreningens vedtægter og kunne ikke sættes til afstemning, men mødte velvilje.

Reglerne for køb af jord ændredes således, at der ikke længere må købes jord for halvdelen af den frie egenkapital, men for halvdelen af den samlede egenkapital. Det indebærer, at der højst må købes jord for 50% af den samlede egenkapital.
Konsekvenserne af en ny bekendtgørelse er ved at blive indarbejdet i vedtægterne.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-06 juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-06 juli side 12-13
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2011-06 juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Det ordinære repræsentant­skabs­møde
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data