Afd. 10: Velbesøgt afdelings­møde i Rød­lund­parken

Afdeling 10 – Rødlundparken

Velbesøgt selv om det var årets sidste sommeraften

Formand for afdelingsbestyrelsen Aase Asmus Christensen indledte med at byde velkommen til det årlige ordinære afdelingsmøde, hvor omkring 50 ud af 233 lejemål var repræsenteret, foruden boligforeningen og driften.

Keld Albrechtsen, der traditionen tro blev valgt til dirigent, konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt, og nedsatte et stemmeudvalg, som dog aldrig kom i aktion. Under gennemgangen af dagsordenen fastslog dirigenten, at punkt 5a og b vedrørende kattegener ikke var ledsaget af noget forslag og derfor rettelig hørte hjemme under punkt 7 Eventuelt.

Afdelingsbestyrelsens beretning

Aase Asmus Christensen fremlagde afdelingsbestyrelsens årsberetning, herunder blandt andet bygninger, renovation og terræn samt fælles lokaler:

Bygninger

En undersøgelse i efteråret 2011 havde vist et påtrængende behov for udskiftning af vinduer, og siden da er mange vinduer blevet udskiftet, ligesom vinduesudskiftninger fortsat er på listen over udestående opgaver.

Udskiftning af varmevekslere forventes afsluttet i løbet af oktober i år.
Lokalenergi foretager i perioden december 2011 til april 2013 grundige energimålingsundersøgelser på Rødlundvej 268-270 med det formål at afdække, hvordan ventilationsanlægget bedst kan optimeres.
Låse til tyverisikring af vinduer kan bestilles hos varmemesteren, som også sørger for montering, blot skal man selv betale for hængslerne.

Renovation og terræn

Formanden gennemgik reglerne for affaldshåndtering og præciserede, at de skal overholdes.
Da der for afdelingen som helhed er tale om en geografisk ulige fordeling af de fire vandhaner i terræn, som blev etableret til byggevand i 1989-90, og da vand siden da er blevet markant dyrere, vil de udendørs vandhaner blive fjernet snarest.

Forsøget med at lægge fliser ved 42, 44A og 106 har vist sig at være en så kostbar løsning, at det er blevet besluttet i stedet at lægge stenmel, som er stampet og tromlet og dermed forberedt for eventuel senere fliselægning. Der kan stilles plantekrukker på stenmelen, men den må ikke beplantes. De beboere, der måtte ønske det, kan desuden træffe individuel aftale med driften om at få fjernet skur under trappen, plus hvad der er blevet anlagt og plantet i forbindelse med indgangspartiet.

Der er blevet etableret en asfalteret parkeringsplads ved Rødlundvej 76, ligesom der efter aftale med busselskabet vil blive opstillet cykelstativer i forbindelse med flisestien til busholdepladsen.

Fælles lokaler

Afbestillingsfristen for værelser og lokaler er ændret fra en måned til en uge.
Der er indgået aftale med Aarhus Kvalitetsrengøring om rengøring og klargøring af værelser og lokaler i forbindelse med udlejning. Ud over mindre kontrol indebærer dette, at rengøring fremover vil være inkluderet i lejen. Det gælder dog stadig, at lejede lokaler skal afleveres i hel og ryddelig stand.

Der vil snarest blive malet på Næshøjvej 90.
Der er indhentet forslag til og økonomisk overslag for ombygning af køkkenet ved selskabslokalet, Rødlundvej 8.

I forlængelse af formandens beretning spurgte Ib Isaksen dels til opfølgning på termografirapporten, dels om årsagerne til, at Brabrand Boligforening ikke bare er Aarhus’ dyreste, men også en af landets dyreste boligforeninger pr. m2. Til det første spørgsmål svarede formanden, at man endnu ikke er kommet så langt med termografirapporten, men at situationen vil blive forbedret ved udskiftning af tage. Med hensyn til det andet spørgsmål ville dirigenten komme ind på det under punkt 3. En beboer nævnte problemet med liggende cykler ved afsnit 5. Inspektøren oplyste, at man etablerer cykelstativer på stedet.

Afdelingsformanden rundede sin beretning af med at gennemgå nogle særlige forhold vedrørende den daglige drift og takke administrationen og ikke mindst inspektøren for en god dialog i hverdagen. Der kom dog også et lille hjertesuk: Katja Enemærke fratrådte sin stilling pr. 31. maj, og selv om man har fået lov til at trække på Marianne Vengsgaard, har Rødlundparken reelt været uden en afdelingssekretær siden da.

Der var ingen indsigelser mod afdelingsbestyrelsens beretning, og dirigenten kunne fastslå, at beretningen var godkendt.

Foreningens forhold

Som lovet kom Keld Albrechtsen ind på huslejeniveauet i sin beretning om foreningens forhold: Administrationsudgifterne i Brabrand Boligforening ligger omkring det normale for større boligforeninger. Desuden er der i Brabrand Boligforening inkluderet en ordning med afdelingssekretærer, hvilket man ikke har i de øvrige boligforeninger.

Internt i boligforeningen får de ældste afdelinger helhedsplaner og dermed en husleje, som bliver fastsat på en sådan måde, at afdelingerne ikke kommer i vanskeligheder.

Nybyggede afdelinger får en bedre fremadrettet økonomi, fordi der er tale om boliger med lave energiudgifter. Herimellem er der en række afdelinger, som både har en dyr finansiering og betydelige energiudgifter, og her er vi opmærksomme på, at huslejen ikke må komme op i nærheden af kr. 1.000 pr. m2.

Dette har vi skrevet til regeringen om og i denne sammenhæng også nævnt, at der er en række poster, som man kan se på, herunder for eksempel ejendomsskatter, tab ved fraflytninger og henlæggelser. Regeringen har indtil videre ikke villet afsætte midler hertil, men vil dog lave en udredning om problemet. Boligforeningen holder fast i sagen.

Der var ingen spørgsmål til foreningens beretning.

Årsregnskab og budget

Årsregnskabet for 2011, der var udsendt til beboerne på forhånd sammen med budgettet for 2013, viser et overskud på ikke mindre end kr. 1.179.553. Overskuddet er fremkommet som følger: 1) Ikke-realiserede tab og gevinster skal nu fremgå af de enkelte afdelingers regnskab og ikke kun af boligforeningens regnskab. Formålet er at sikre, at overskud anvendes til at reducere uundgåelige huslejestigninger og derved medvirker til en mere jævn huslejeudvikling. 2) Et afkast på 4,4 procent, eller kr. 663.253, hvilket er en ekstra renteindtægt på kr. 472.000 i forhold til sidste år.

Der er dog tale om såkaldte luftpenge, som meget vel kan blive spist op igen i løbet af 2012, alt afhængigt af rentesituationen og mulighederne for at opnå et tilsvarende afkast i 2012. Der er for 2013 budgetteret med en huslejestigning på 1,34 procent mod 4,16 procent i 2012. Antennebidraget stiger med kr. 2,41 pr. lejemål pr. måned.

Der var ingen spørgsmål til eller indsigelser mod årsregnskab og budgetforslag, og dirigenten kunne dermed konstatere, at begge var godkendt.

Valg

Aase Asmus Christensen blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen uden modkandidater, ligesom det denne gang lykkedes at få den ledige plads besat med Birgit Væggemose. Dermed har Rødlundparken igen en fuldtallig bestyrelse.

Ingen af de fremmødte beboere havde lyst til at stille op til bestyrelsen for FAS eller til Skræppebladets redaktion.

Eventuelt

Svend E. Petersen opregnede en række gener, som han havde oplevet med katte på afdelingens område. Aase Asmus Christensen mindede om, at Rødlundparken ligger på landet, ligesom der ikke er noget at gøre ved, at der kommer katte på besøg fra de omkringliggende villaer.

De katte, der bor i Rødlundparken, er indekatte eller skal føres i snor. Inspektøren pointerede, at man, såfremt man har en konkret klage vedrørende en kat hjemmehørende i Rødlundparken, følger den procedure, der er beskrevet i klagereglementet.

Afdelingsformanden sluttede med at takke for genvalget og byde Birgit Væggemose velkommen i bestyrelsen.

Det officielle referat findes under Rødlundparken i feltet ’vælg område’ på http://www.brabrandbolig.dk/.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-08 Oktober side 15-16
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2012-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data