Ledige pladser i bolig­foreningens ledelse

Repræsentantskabet skal på sit maj-møde finde to nye foreningsbestyrelsesmedlemmer. Skræppebladet har stillet spørgsmål til de fire kandidater, der foreløbig har meldt sig

Onsdag den 30. 29. maj holder Brabrand Boligforening sit årlige repræsentantskabsmøde, hvor foreningens øverste ledelse skal vælges. Foreningsbestyrelsen består af en formand og seks bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges af repræsentantskabets 117 medlemmer. I år er det et ulige år, hvilket betyder, at formanden jævnfør vedtægterne skal på valg.

Betjenten og emeritus siger farvel

Jesper Pedersen, der har siddet på posten siden 1998, har for længst meddelt, at han genopstiller. I skrivende stund har ingen meldt sig som modkandidat. Det tyder derfor på genvalg, og Skræppebladet har spurgt, hvad Jesper Pedersen som formand ser som den største udfordring for Brabrand Boligforening. Hvad med beboerdemokratiet i fremtiden, og hvad er boligforeningens vigtigste rolle i dag?

Foreningsbestyrelsen siger i år farvel til to medlemmer, der har meddelt, at de ikke genopstiller. Det er den nu tidligere Gellerup-beboer, Lars Bro, der blev valgt ind i foreningsbestyrelsen tilbage i 2007, da han var kendt som sheriffen i Gellerup og også var blevet kåret til Årets Østjyde i 2006. Lars er i løbet af det seneste år blev gift og er flyttet til Hedensted. Han har derfor valgt at stoppe med arbejdet i foreningsbestyrelsen.

Kampvalg om tre pladser

Det andet medlem er en ægte beboerkæmpe gennem en tredjedel af et århundrede, Herman Nielsen fra Holmstrup, som i år gør alvor af tidligere års snak om at gå af. Herman mener selv, at det er i orden at gå på pension, efter at han har været aktiv i beboerdemokratiet i mere end halvdelen af sit liv. I alt 36 år har han været aktiv beboerdemokrat, i dag er han fyldt 72 år.

Hvert år er der tre foreningsbestyrelsesmedlemmer på valg. Det tredje medlem er Lene Olm, der også er afdelingsformand i Odinsgården. Lene genopstiller til foreningsbestyrelsen og sin tredje valgperiode. Ud over Lene Olm opstiller også Hans Esmann Eriksen fra Sonnesgården. Hans har i de seneste par år været en aktiv suppleant i foreningsbestyrelsen, hvor han tidligere også har siddet som valgt medlem.

Hvem der vælges ind

Ifølge vedtægterne kan kandidater til foreningsbestyrelsen stille op, helt frem til selve punktet behandles på repræsentantskabsmødet. Skræppebladet har dog tilladt sig at skrive rundt til alle afdelingernes formænd for at høre, om de kender til kandidater, som overvejer at stille op.

Og det gør foreløbig to yngre kvinder, som allerede har meldt deres kandidatur. Det er Tanja Bergstrøm fra Gellerupparken, der er formand for socialudvalget, og Maria Kahr Ovesen, der er formand i den nye afdeling Pilevangen i Solbjerg.

Nedenfor ses kandidaternes svar omkring emner som Brabrand Boligforening og beboerdemokrati. Hvem der vælges ind i bestyrelsen, og hvordan repræsentantskabsmødet ellers forløber, kan læses i Skræppebladets juli-nummer. Ellers kan oplysningerne findes på boligforeningens hjemmeside, når repræsentantskabsmødet er afholdt.


Jesper Pedersen

Jesper Pedersen

Navn: Jesper Pedersen

Hvad ser du som formand er den største udfordring for Brabrand Boligforening?
Brabrand Boligforening står overfor flere udfordringer, den største, når vi ser bort fra Helhedsplanen for Gellerup – Toveshøj, må det være udfordringen i at få renoveret vore ældste afdelinger, så de kommer på niveau med nybyggeriet. For sker det ikke, vil det med sikkerhed ad åre give afdelingerne udlejningsvanskeligheder, ligeledes vil det give en ensidig beboersammensætning. Udfordringen er også at gennemføre renoveringerne under hensyn til huslejen, den skal holdes på markedsniveau, ellers giver det også problemer.

Hvordan ser du beboerdemokratiet i fremtiden?
Fremtiden bringer også store udfordringer for beboerdemokratiet. Den største er formentlig den, vi allerede kæmper med, nemlig at kunne rekruttere beoerne til arbejdet, især de yngre generationer. Hvordan skal det så gøres? Ja, der er forsøgt mange muligheder, men jeg tror, at der, hvor der er størst mulighed, er der, hvor beboerne kan se tydelige ”frugter” af især arbejdet i de enkelte afdelinger. Udfordringen er ligeledes at få flere beboere til at møde frem på beboermøderne, for det er jo ikke særligt ”demokratisk,” at en stor del af beslutningerne på afdelingsmøderne bliver truffet af nogle få procent af en afdelings beboere, men det er jo et af beboerdemokratiets lodder.

Hvad er boligforeningens vigtigste rolle i dagens Danmark?
Jeg tror egentlig, at den vigtigste rolle er, at Brabrand Boligforening til stadighed optimerer standarden af vore boliger, bygger nye og tidssvarende boliger og hele tiden er på forkant med udviklingen. Brabrand Boligforening har ligeledes en stor rolle, sammen med hele den almene sektor, i at få tilpasset lovgivningen på en sådan måde, at det bliver mere attraktivt for kommunerne at satse på almene boliger. Når vi ser, at landets næststørste kommune, Aarhus, kun afsætter midler til knap 100 familieboliger om året, ja så er det jo ingenting, sammenholdt med den vækst, Aarhus har de næste 10 år. Her kunne det måske være mere hensigtsmæssigt, at det var staten, der fastsatte målene og styrede økonomien, for når alt kommer til alt, så er det jo økonomien, der styrer lige nu!


Hans Esmann Eriksen

Hans Esmann Eriksen

Navn: Hans Esmann Eriksen

Alder: 65 år
Uddannelse: Maskiningeniør
Privat/familie/børn: Single, to voksne døtre
Afdeling: Sonnesgården, afd. 22
Antal år som beboer i BB: 10 år
Antal år som aktiv i beboerdemokratiet: 9 år

Hvad vil du med Brabrand Boligforening?
Brabrand Boligforening er en af de store foreninger i Aarhus. Dermed har vi en opgave med at vise nye veje til, hvordan en boligforening skal virke. Især har vi en opgave med at få vores ressourcesvage områder til at være attraktive for et bredere udsnit af den aarhusianske befolkning. Det er også vigtigt at vise, hvordan man laver energirigtigt byggeri.
Endeligt mener jeg, at uddannelsen af de boligpolitisk aktive skal styrkes, således at de kan give et kvalificeret modspil til administrationen og dermed sikre en bedre boligforening, hvor beboernes stemme bliver hørt.

Hvordan ser du beboerdemokratiet i fremtiden?
En boligforening skal ikke styres af dens administration. Administrationen er hestene, der trækker vognen og sikrer, at vi kommer frem. Det er beboerdemokratiet, der styrer vognen.
Et af de værktøjer, vi har til at formidle beboernes stemme, er Skræppebladet. Jeg har I de seneste tre år været aktiv på bladets redaktion.

Hvad er boligforeningens vigtigste rolle i dagens Danmark?
En boligforening er ikke alene bygninger, der er gode og tætte, det er også en ramme om beboernes liv, hvor de efter behov kan indgå i et større fællesskab.
Dermed skal boligforeningerne være med til at skabe en sammenhængskraft i samfundet og sikre, at der ikke skabes arbejdsfrie gevinster på andres boligbehov.


Tanja Bergstrøm

Tanja Bergstrøm

Navn: Tanja Bergstrøm

Alder: 31 år
Uddannelse: Socialrådgiver
Gift med Rasmus, sammen har vi to børn
Afdeling: Gellerupparken, afd. 4
Antal år som beboer i BB: 8 år til sommer
Antal år som aktiv i beboerdemokratiet: 5 år

Hvad vil du med Brabrand Boligforening?
At bo i Brabrand Boligforening burde være lig med beboerdemokrati. Det mener jeg ikke er tilfældet, som tingene er nu. Det er vigtigt at inddrage beboerdemokratiet så meget som muligt. Og som jeg ser det i dag, kan der nemt strammes op på det. Hvis vi ikke fastholder beboerdemokratiet, vil Brabrand Boligforening have svært ved at gøre sig noget håb om, at beboerne bliver boende så længe som muligt.
Jeg vil gerne være med til at forbedre beboerdemokratiet i Brabrand Boligforening. Være med til at skabe åbenhed i organisationen, således at tingene bliver sagt og kommer ud i lyset, og ikke bliver puttet i krogene eller fejet under gulvtæppet; sikre, at vi som beboer/afdelingsbestyrelser bliver informeret og inddraget i processerne.

Hvordan ser du beboerdemokratiet i fremtiden?
Jeg ser det som en vigtig del af det at bo i alment boligbyggeri. Derfor er det vigtigt, at der nu bliver lavet et godt (og forbedret) beboerdemokrati.

Hvad er boligforeningens vigtigste rolle i dagens Danmark?
At være et alsidigt, alment tilbud om en bolig til et bredt udsnit af befolkningen, uanset køn, race eller de økonomiske midler, folk måtte have. Derfor er det også vigtigt, at boligforeningen også slår et ”slag” for de gamle afdelinger, på trods de mange nye og meget flotte afdelinger, der er kommet til de seneste par år og også kommer til de næste par år.


Lene Olm

Lene Olm

Navn: Lene Olm

Uddannelse: Indretningsarkitekt
Privat: 3 børn
Afdeling: Odingården, afd, 11
Antal år som aktiv i beboerdemokratiet: 8 år som formand for afd. 11 og medlem af foreningsbestyrelsen i 4 år

Hvad vil du med Brabrand Boligforening?
Jeg har altid interesseret mig for samfundsforhold, demokrati og samspillet mellem naboer. Mine mærkesager har altid været udvikling af boligforeningens beboerdemokrati og kulturen imellem folkevalgte og administration og drift.

Disse tre ting er forbundet og drivkraften i boligforeningen. Hvis det ikke fungerer optimalt sammen og fungerer sammen indenfor de enkelte områder, så brænder ”motoren” i foreningen sammen, og alle vores visioner, ønsker og drømme kommer på standby eller bliver måske aldrig til en realitet.
Det er vigtigt, at folkevalgte bliver mødt med tillid, og at boligforeningens ansatte hjælper med til at løse de opgaver, som beboerne ønsker løst i deres afdelinger.
Det er her, vi lever vores liv – og det er vores hjem.

Det sker oftere og oftere, at det er mennesker udenfor vores boligområder, der bestemmer, hvad der skal ske lige her, hvor vi bor, og vi ser tit, at det lykkes dem at sætte nærdemokratiet ud af kraft og indføre eller presse deres idéer igennem uden om os, der lever her til daglig.

Jeg anser det som min fornemste opgave at støtte afdelingernes og beboernes ønsker, så længe de er inden for lovens rammer. Og at kæmpe for vores ret til at bestemme og udvikle os det sted, hvor vi bor.

Mine mærkesager er desværre stadig aktuelle, både på samfundsplan, men også i vores egen boligforening, og det er grunden til, at jeg stiller mig til rådighed endnu en periode, hvis repræsentantskabet ønsker det.


Maria Kahr Ovesen

Maria Kahr Ovesen

Navn: Maria Kahr Ovesen

Alder: 30 år
Uddannelse: Bygningsingeniør med speciale i energi og indeklima
Privat: Gift med en maskiningeniør, har 3 børn mellem 3-9 år
Afdeling: Pilevangen, afd. 30, Solbjerg
Antal år som beboer i BB: 2 år – flyttede fra Andelsbolig i Århus C
Antal år som aktiv i beboerdemokratiet: 2 år – formand for afd. 30 i 1½ år

Hvad vil du med Brabrand Boligforening?
Jeg vil videregive min viden inden for energi og indeklima fra min uddannelse som bygningsingeniør, så de ældre boliger kan få et bedre indeklima og mindre varmebehov.
Give beboere med nyt energiudstyr den rigtige forståelse og forklaring på, hvordan det virker.
Da jeg er ny i boligforeningen, vil jeg, hvis jeg bliver valgt, starte med at lytte og lave en liste over, hvad der virker, og hvad der skal gøre bedre. Det, jeg vil arbejde på med det samme, er bedre kommunikation og mere åbenhed. Boligforeningen er til for beboerne, og derfor skal alle beboere være medbestemmende på, hvad der sker i Brabrand Boligforening.
Jeg mener, at de syv foreningsbestyrelsesmedlemmer i Brabrand Boligforening bredt skal repræsentere beboerne. Derfor er det vigtigt med en blanding af både alder, køn, erfaring med boligforeningsarbejde og personlige erfaringer. Jeg selv er repræsentant for ungdommen, kvinder og nye kræfter, og så er jeg fra en gift børnefamilie.

Hvordan ser du beboerdemokratiet i fremtiden?
Beboerdemokratiet virker efter min mening rigtig godt i afdelingerne. Dog kunne der godt være mere samarbejde afdelinger imellem, da mange opgaver, regler, problemer etc. er ens.

Hvad er boligforeningens vigtigste rolle i dagens Danmark?
At skabe gode boliger, alle har råd til, og muligheden for et skabe og vedligeholde et godt fællesskab i alle afdelinger.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-04 Maj side 14-16
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Repræsentant­skabs­møde
    Ledige pladser i bolig­foreningens ledelse
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data