Boligforeningens årsberetning

I en enkel og overskuelig udgave

Af Kirsten Hermansen, fotos fra beretningen

”I Brabrand Boligforening er vi meget optagede af, hvordan vi kan bidrage positivt til udviklingen af fremtidens Aarhus.”
Sådan indledes der på beretningens grønne omslag. Denne positive tilkendegivelse fra en boligforening må man så håbe, at Aarhus Kommune imødegår lige så positivt i den kommende tids samarbejde med boligforeningen.

årsberetning

Bestyrelsens beretning
Her fortælles om omorganisering af administrationen, således at den nu er opdelt i et sekretariat, en driftsafdeling, en administrationsafdeling og en projektafdeling.

Nye arbejdsgange er introduceret både internt og eksternt. Der er også sat fokus på mere tidssvarende arbejdsgange med nye it-systemer.
Bestyrelsens egen arbejdsform har man haft til revision.
Der er sat initiativer i gang, så man får en endnu tættere dialog med de enkelte afdelingsbestyrelser og administrationen.

Bestyrelsen fremhæver, at man er opmærksom på, at kommunerne har fået mulighed for at fastsætte krav om, at der skal være op til 25 % almene boliger i forbindelse med lokalplanlægning af nye boligområder. Bestyrelsen ser meget positive aspekter i den nye ændring i planloven og håber, at der fremover er mulighed for, at der bliver afsat kvoter til opførelse af flere almene familieboliger.

Fremtidsstrategier
Der er afsnit, hvor man ikke forstår helt, hvad der menes, særlig omkring fremtidens strategier.
I stedet mangler man en strategi for den fremtidige kommunikation.
Skræppebladet har meget længe været en kommunikationsplatform, lavet af frivillige beboere. En form, der har været naturlig, men ikke accepteret af alle afdelinger. Hvad er de fremtidige planer for dette område? – her mangler der totalt en strategi.

Ledelsesberetning
Hovedforeningen kunne efter en turbulent periode i 2013 fremvise et overskud for 2014.
Det er man tilfreds med. Ydermere kom næsten alle afdelinger ud med et positivt resultat. Økonomien i BB-Service er bedret, og alt i alt er man tilfredse.
I fire afdelinger er dele af kapitalen aktiveret til igangværende projekter og forundersøgelser.

Byggeregnskabet for Kildeagervej er ikke afsluttet, da der efter afdelingens ibrugtagning har vist sig kritiske projekterings- og udførselsfejl.

De samlede midler til fælles formue – i alt ca. 450.000.000 – blev i 2014 forrentet med 1,42 %. En konjunkturbestemt og bevidst forsigtig strategi med fokus på at bevare værdierne. Fra primo 2015 vil formuen blive fordelt mellem tre kapitalforvaltere med bedre mulighed for benchmarking (sammenligning). Der er fortsat fokus på stor forsigtighed med de fælles reserver.

En større gennemgang af boligforeningens forvaltningsmæssige praksis blev som det første gennemgået af den nye ledelse. Det har medført, at en række aftaler er blevet gennemgået og fornyet efter udbud eller forhandling. Det omfatter blandt andet aftaler vedrørende forrentning af indestående og kreditter, rammeaftale om realkreditlån, fornyelse af samarbejdsaftale om juridisk rådgivning, oprydning og ikke-gennemførte køkkenafstemninger, nye rammeaftaler om kapitalforvaltning, nye aftaler om forsikring, udbud af revisionsydelse m.v.
Forvaltningspraksis har trængt til modernisering, og i samarbejde med boligforeningens nye revisor vil der ske en systematisk gennemgang og modernisering af forretningsgange.

Boligforeningens fremtidige opgaver
Det er altid et afsnit, hvor flotte planer lægges ud, og det er altid nemmere i teori end i praksis.
Til boligforeningens ros fylder dette afsnit ikke så meget, idet der kun opremses nogle pejlemærker og så lidt om, hvad god service er i en boligforening.

Helhedsplan – fysisk og boligsocialt
Der er seks sider om dette, og der fastslås, at det er et ambitiøst projekt både for boligforeningen og for hele Aarhus. Der omtales Ungdomsbyen, vejprojekter, bypark, salg af boliger, renoveringer og jordsalget, og der sluttes med et optimistisk afsnit om beboerne som drivkraften bag projektet.

Renoveringer og endelig noget om Højhuset
Her omtales de to gamle afdelinger, men også Højhuset i afdeling 3. Huset har rustne jern-armeringer, som siden er blevet forstærket med stålstivere. Det er nødvendigt at finde en mere permanent løsning. Der håbes på en snarlig afklaring.

Havnehuse og Generationernes Hus
Et byggeprojekt, som boligforeningen er stolte ved, og som også derfor præger forsiden af beretningen. Der er en omtale af det spændende byggeri, der delvis tages i brug allerede 15. maj.

Begivenheder i året der gik
Vand og varme driller i Kildeager (Har det noget med navnet at gøre?)
Problemer med ustabil drift på varme og varmt vand er særskilt omtalt, og der fortælles, at der har været en konstruktiv dialog om problemerne mellem administration, afdelingsbestyrelse og de berørte beboere.

Beretningen totalt set
Man er fortsat i det gode papirformat, og beretningen er opsat og inddelt på en logisk måde og med kun 32 sider. Den ser ud til at berøre de væsentligste steder i boligforeningens arbejde i 2014. Der er ikke (næsten ikke) overflødige afsnit, der bare er med for at fylde ud. Fotos er flotte og vedkommende. Der er kun medtaget overordnede regnskabstal, og vil man gerne dykke længere ned i tallene, er der regnskabsmateriale digitalt, hvor man kan studere tallene mere detaljeret.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt