Afd. 31: Langt beboermøde hos Havnehusene

Afdeling 31 – Havnehusene

Formand trak sig fra afdeling 31´s bestyrelse, da opgaverne blev alt for omfattende

Tekst Elsebeth Frederiksen. Foto (kun online) af Ulrik Ricco Hansen

Boligforeningens nyeste afdeling, Havnehusene på Aarhus Ø, holdt beboermøde på Godsbanen, fordi afdelingen ikke selv har lokaler, der er store nok til at rumme mødet.

Afdelingsformand Charlotte Grace Overgaard fortalte i sin beretning om de nye visioner for Havnehusene, som bestyrelsen har drøftet.

De går kort fortalt ud på, at Havnehusene skal være et trygt sted at bo, at børnene kan lege i gården, og de andre beboere også holder øje med dem. Der var snak om, at beboerne skal mødes mere på kryds og tværs af de normale fællesskaber, og det har blandt andet udmøntet sig i opstart af gå-gruppen, sangaftner, madklub for mænd, IT-café og bridge.

Samarbejde med administrationen
Charlotte Overgaard fortalte, at hun har haft et møde med direktør Keld Laursen, hvor de diskuterede afdelingsbestyrelsens forventninger til administrationen. Det skal være slut med balancegang på kanten af loven, en klar arbejdsdeling mellem bestyrelsen og administrationen vedrørende den daglige drift og hjælp til indhentning af prisoverslag samt udredning af beslutningsforslag.

Den igangværende sag om de forkerte arealberegninger er muligvis ikke et udtryk for, at Brabrand Boligforening bevæger sig på kanten af loven, men det er en gåde for formanden og resten af bestyrelsen, at administrationen ikke på noget tidspunkt i løbet af det sidste år har fundet det nødvendigt at informere afdelingsbestyrelsen om sagen.

Bestyrelsen er enig om, at det ikke er tilfredsstillende, at de først fik informationer, efter sagen om fejlagtige arealberegninger kom i pressen.

Trækker sig
Charlotte Grace Overgaard oplyste derefter, at hun trækker sig fra bestyrelsen.
”Jeg føler ikke, at boligforeningens administration har levet op til de forventninger, jeg havde til samarbejdet, da jeg satte mig i formandsstolen for et år siden. Det er min oplevelse, at administrationen pålægger mig et helt unødvendigt ekstraarbejde, som betyder, at jeg udover at være formand for bestyrelsen også skal agere anlægsgartner, vicevært, politibetjent, sekretær og projektleder. Da disse opgaver langt overstiger den tid, jeg til rådighed, har jeg derfor valgt at trække mig helt fra bestyrelsen,” sagde hun.

Spørgsmål fra salen
Da beretningen blev sendt til debat, blev der stillet spørgsmål om den verserende sag om arealberegning. Her svarede direktør Keld Laursen, at da beboerne flyttede ind, var huslejen blevet lagt fast af foreningsbestyrelsen på et grundlag, som tog højde for den enkelte boligs brugsværdi.

Der står i lovgivningen, at en leje skal fastsættes ud fra brugsværdien af boligen, hvilket er den leje, beboerne blev præsenteret for ved indflytningen, og er det, som skal betales.

I den oprindelige indberetning til BBR (Bygnings- og Boligregistret) var der desværre sket en fejl. Fejlen er rettet op, og den korrekte arealfordeling er blevet indberettet til BBR. Lejen er fastsat ud fra de rigtige grundvilkår, og tilsynsmyndigheden og ministeriet har givet medhold i, at huslejen er fastsat efter et korrekt princip.

Det synspunkt, der er lagt til grund, er i al sin enkelhed, at hvis der er to identiske lejligheder, skal man betale det samme i husleje.
Administrationschef Susanne Witting oplyste supplerende, at der i løbet af få uger kommer et tillæg til lejekontrakterne, hvor der står de korrekte BBR-arealer.

Susanne Witting gennemgik efterfølgende budgettet for 2018, som viste en huslejeforhøjelse på nul procent, således at huslejen fra 2017 fastholdes i 2018. Afdelingens budget for 2018 blev godkendt.

Forslag
Der var fire forslag på dagsordenen. Det første handlede om ændring af ordensreglementet med hensyn til støj. Der var flertal for, at teksten om brug af boremaskiner og andre støjende maskiner fastslår, at de kan bruges mandag til fredag klokken 8-18 og lørdag og søndag klokken 9-15.

Afdelingsbestyrelsen havde stillet forslag om at melde afdelingen ud af Fritidsforeningens FAS Sektion Nord, fordi der ikke var blevet givet tilskud til at holde en sommerudflugt, og fordi hele proceduren er meget omstændelig og uigennemsigtig.

I stedet blev der stillet forslag om, at afdelingen danner sin egen aktivitetspulje, hvor beløbet kun går til Havnehusene. Det betyder en huslejestigning på 10 kroner om måneden, svarende til det beløb, beboerne hidtil har givet til Fritidsforeningen.

Peter Iversen fra foreningsbestyrelsen oplyste, at pr. 1. oktober bliver nye beboere ikke længere automatisk tilmeldt Fritidsforeningen, men skal selv aktivt melde sig ind.

Udmeldelse af Fritidsforeningen
Dirigenten samt Peter Iversen var af den opfattelse, at afdelingsbestyrelsens forslag ikke var helt korrekt formuleret, da beboermødet ikke kan stemme om en kollektiv udmeldelse af FAS, fordi hver beboer individuelt skal melde sig ud.

Men beboermødet kunne stadig stemme om at hæve huslejen med 10 kroner om måneden. Og det forslag blev vedtaget med et stort flertal.

Det fremgik ligeledes klart af forslaget, at beboerne blot kunne skrive sig på de medbragte lister, hvorefter de automatisk ville blive udmeldt af Fritidsforeningen, ligesom disse lister efterfølgende har været ophængt i opgangene. Dette tilbud benyttede beboerne sig i vid udstrækning af.

Et forslag om mørklægningsgardiner, forsikring, projektor med videre blev drøftet, men ved afstemningen blev det forkastet.

Direkte formandsvalg
Fjerde forslag handlede om direkte valg af formand på afdelingsmødet med den begrundelse, at vedkommende så ved, at han eller hun har et mandat fra beboerne. Forslaget blev vedtaget med stort flertal for og kun to stemmer imod.

Valg uden formand
Da beboermødet netop havde besluttet, at formanden skulle vælges direkte på mødet, blev valg af formand føjet på dagsordenen. Der var en beboer, som var opstillet pr. mail, men kandidaturet blev afvist på grund af manglende gyldighed, og der var ikke andre, der stillede op. Derfor bliver det op til den nye afdelingsbestyrelse selv at konstituere sig.

Da Charlotte Grace Overgaard havde trukket sig, skulle der vælges tre medlemmer på mødet. Der var fire kandidater, der stillede op. Valget så således ud:

Sam Klausen, 55 stemmer
Rita Malmstrup, 46 stemmer
Britta Adamsen, 39 stemmer
Nadja Petersen, 37 stemmer (1.-suppleant)
Da der var enighed om, at der var brug for flere suppleanter, blev der holdt valg om det. Thor Utting blev 2.-suppleant og Jens Leth 3.-suppleant.
Der blev ikke valgt repræsentanter til FAS eller Skræppebladets redaktion.
Del eller print denne side:  


En kommentar til
“Afd. 31: Langt beboermøde hos Havnehusene”

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt