Truende mørke skyer trodses af nye, unge kræfter

Repræsentantskabet ruster sig mod krav fra regeringen

Keld Albrechtsen giver Jesper Pedersen, som ikke blev genvalgt, en afskedsbuket.

Keld Albrechtsen giver Jesper Pedersen, som ikke blev genvalgt, en afskedsbuket.

Der var varmt som i et drivhus, da boligforeningens ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt i DGI-huset, og voldsom lyn og torden brød løs, da medlemmerne skulle hjem.
86 stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer var til stede ved afstemningerne. Mødet var forholdsvis kort og effektivt, og aftenens dirigent, Rene Skau Björnsson, havde ingen problemer med at lede det.

Beretning

I sin mundtlige beretning fremhævede formanden, Keld Albrechtsen, en række punkter, der ikke var nævnt i den skriftlige beretning. Brabrand Boligforening er på vej ind i et politisk turbulent år, og der er sket meget i højt tempo med lovgivning om udsatte boligområder, og lovbestemmelserne kan rumme problemer som ghettolisterne. Tiltag er helt uoverskuelige. Der kan komme en milliardregning til kommunen, som Brabrand Boligforening kan være så venlig at deltage i finansieringen af.

Udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj trækker ud. Dobbelt så store forsinkelser som ventet koster mange penge.

Det bliver en hård løsning for Skovgårdsparken, hvis den ikke pilles af ghettolisten. I modsat fald skal antallet af almene boliger reduceres med 40 procent så nyrenoverede boliger skal rives ned, og lånene betales ud. Boligforeningen håber på en dispensation og presser på, fremhævede formanden.

Tilgængelighedsboliger

Der skal opføres tilgængelighedsboliger i Gellerup, men nu vil kommunen fratage afdelingens beboere retten til disse boliger. Boligforeningen protesterer, for aftaler med kommunen om renoveringer skal respekteres. Beboerdemokratiet i Gellerup og Toveshøj kan afvikles. Den nye lovbestemte indretning af repræsentantskab og bestyrelse er ikke fastlagt. Der kommer krav om nedrivning af blokke i Gellerup (og endnu flere i Bispehaven). Det vil medføre behov for mange nye almene boliger i Aarhus, men regeringen foreslår nyt alment byggeri i Aarhus nedsat til det halve.

Brabrand Boligforening er med til at betale Helhedsplanen ved hjælp af jordsalget, men ministeren kan tage af boligforeningens egenkapital til finansiering. Boligforeningen kræver klare aftaler.
Huslejen skal holdes i ro, og det lykkes med en stor indsats.

Formanden sluttede af med at forsikre, at boligforeningen vil sikre de bedste løsninger, lykønskede de nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer og takkede for godt samarbejde.
Beretningen blev derefter godkendt med overvældende flertal.

Regnskab og budget

Økonomichef Susanne Witting fremlagde regnskab for 2017 og budget for 2018. Regnskabet viste et overskud på 2 millioner kroner. Det skyldtes især en bedre forrentning end ventet af boligforeningens midler, besparelser på personaleudgifter og kontorhold samt til advokater og telefoni.

Boligforeningen har ikke mindre end 4,3 millioner kr. ude at svømme for misligholdte lejligheder, men udeståenderne var i det forløbne år blevet formindsket med 800.000 kr.
Regnskabet blev godkendt med overvældende flertal.

Ungdomsboliger og boligsocial helhedsplan

Et forslag om opførelse af 114 ungdomsboliger på Randersvej blev ligeledes godkendt med overvældende flertal.

Dernæst drøftedes godkendelse af Den boligsociale Helhedsplan for Gellerup og Toveshøj. Den havde ikke kunnet godkendes i Gellerup, da beboermødet måtte afbrydes og udsættes. Planen blev forelagt af boligsocial leder Jesper Kurdahl.

Projektet havde til formål at bryde den negative sociale arv og ville ikke medføre huslejestigninger. Der skulle satses på naboskab med gode relationer mellem beboere, kommuner og foreninger med en positiv kultur samt satses på forældre og familie, så børnene klarer sig godt, og på beskæftigelse med uddannelse eller arbejde. Stillinger under helhedsplanen bliver slået op. Landsbyggefonden betaler det meste, kommunen 16 procent, mens afdelingerne lægger beboerrådgivningerne ind som medfinansiering.

Der var bred enighed om behovet for planen og ønske om at få den sat i værk, men flere delegerede fra Gellerup mente, det var en tilsidesættelse af beboerdemokrati, at den ikke blev forelagt beboerne på et beboermøde i Gellerup.
Derefter blev forslaget godkendt.

Unge studerende i beboerdemokratiet

Et forslag fra Bronzealdervænget og Havnehusene om, at der skulle arbejdes for, at unge studerende i fremtiden skulle blive en del af beboerdemokratiet og være med i fællesskabet, blev fremlagt af Matthias Ottesen Nielsen og godkendt med applaus.

Whistleblowerordning

Vagn Eriksen fra Skovgårdsparken havde stillet forlag om en whistleblowerordning og begrundede det med, at der var brug for tillid og åbenhed og en officiel måde til at komme af med problemer og mulighed for at imødegå fejl. Der var enighed om behovet for ordningen, men der blev stillet spørgsmålstegn ved kontrollen af ordningen.

Forsamlingen besluttede at vedtage forslaget med små ændringer.

Vedligeholdelsessyn af alle lejligheder og optimering af drift og service

Et forslag fra Vagn Eriksen om et vedligeholdelseseftersyn af alle lejligheder blev begrundet med, at boligforeningen har en forholdsvis lav flytteprocent, at skiftende varmemestre ikke har registreret korrekt, misligholdelse derved kan opdages i tide, og at beboeren får mulighed for at få rettet op på problemer. Gennemført rigtigt vil det betyde en besparelse for alle. Nogle var betænkelige og mente, det ville blive for dyrt, men forslaget blev vedtaget.

Et forslag fra Lene Olm, Odinsgård, om fokus på optimering af drift og service i stedet for placering af servicecentre blev vedtaget med et snævert flertal.

Den nye bestyrelse(fra venstre) Peter Iversen, Johannes Faghtmann (1. suppleant), Mathias Ottesen, Christina Madsen, Erik Bløcher, Keld Albrechtsen, Abdinasir Jama Mohamed og Helle Hansen.

Den nye bestyrelse(fra venstre) Peter Iversen, Johannes Faghtmann (1. suppleant), Mathias Ottesen, Christina Madsen, Erik Bløcher, Keld Albrechtsen, Abdinasir Jama Mohamed og Helle Hansen.

Valg

Valget til foreningsbestyrelsen gav følgende resultat: Nyvalg til Matthias Ottesen Nielsen fra Bronzealdervænget med 63 stemmer og Christina Madsen fra Østergårdsparken med 60 stemmer. Abdinasir Jama fra Gellerupparken blev genvalt med 38 stemmer. Ved det efterfølgende suppleantvalg blev Johannes Fagtmann fra Sonnesgården førstesuppleant med 44 stemmer, mens Laurids Bloch fra Søvangen med 23 stemmer blev andensuppleant.

Foreningsbestyrelsen opfordrede repræsentantskabsmedlemmer til at melde sig til en gruppe til planlægning af næste repræsentantskabsmøde.

Under eventuelt understregede bl.a. en delegeret fra Gellerup endnu en gang, at det var en person udefra, der havde forstyrret deres beboermøde.

Til sidst kunne Keld Albrechtsen takke for et godt møde, og der var en kæmpeapplaus til den mangeårige formand, Jesper Pedersen, der ikke opnåede genvalg til foreningsbestyrelsen.

Personer på sidens fotos:

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-04 Juni side 4-5
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2018-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data