Afd. 1: Ekstraordinært afdelingsmøde

Afdeling 1 – Hans Broges Parken

Ja til at fortsætte renoveringsprocessen

Af Inger Bloch, foto af Hans Esmann Eriksen

Der var stort fremmøde: Ca. 70 beboere deltog! Keld Albrechtsen valgtes som dirigent.

Oplysning og afstemning
Beboermødet havde to formål:

1: At give beboerne oplysninger og besvare spørgsmål i forbindelse med renoveringen – herunder økonomien heri og dens indflydelse på kommende huslejestigninger.

2: At få beboernes tilkendegivelse af, at arbejdet med projektet må fortsætte, således at der dels kan indsendes ansøgning til kommunen og Landsbyggefonden om midler, og dels at renoveringsopgaverne kan sendes i udbud.
Mødet blev struktureret med en debat først og herefter en afstemning om beboernes tilkendegivelse.

Endnu kun skitseplan
Torben Overgaard nævnte i sin indledning bl.a., at alle punkter i renoveringsprojektet endnu er på et skitseplan. Der er reserveret ca. 100 mio. kr. i Landsbyggefonden til projektet.

Han skitserede herefter baggrunden for renoveringen og kom ind på, at vore boliger er bygget uden isolering; der er kuldebroer, fugt, utætheder og skimmelsvamp, som alt sammen trænger til at blive udbedret.

Torben Overgaard oplyste også, at uanset hvor mange arbejder vi vælger fra projektet, er der opgaver, der skal løses. Beboerne har inden mødet modtaget et brev med en udbedringsliste over arbejder, og på denne liste er de arbejder, der skal udføres under alle omstændigheder, markeret med rød skrift. Alle punkter på listen – både de med rød skrift og de med sort skrift – vil få støtte fra Landsbyggefonden under en eller anden form.
Landsbyggefonden har skønnet, at vores område kan bære en årlig huslejestigning på 150 kr. pr. m2.

Beboerne følger interesseret med i debatten

Beboerne følger interesseret med i debatten

Debatten
Der udspandt sig en livlig debat med mange gode spørgsmål og svar. Mange af spørgsmålene drejede sig naturligt nok om de forventede huslejestigninger. Regnskabschef Mogens Clingman besvarede spørgsmål om økonomi og huslejestigninger.

Han gjorde det tydeligt ved at fremvise tre opadgående kurver, der illustrerede huslejeudviklingen i de kommende år – alt efter om man vælger at gennemføre renovering med støtte fra Landsbyggefonden – enten alle punkter på listen eller kun de punkter, der alligevel skal gennemføres – eller man vælger at sige nej til, at processen fortsætter, og man så skal ud og søge private lån til de arbejder, der sættes i værk.

Det blev endvidere forklaret, at med lån fra Landsbyggefonden vil huslejestigningen blive holdt fast på de 150 kr. pr. m2 igennem de første fire år efter renoveringen. Herefter bliver afdragsstøtten gradvis nedtrappet for til sidst helt at bortfalde efter ni år.

Tilkendegivelsen
Efter debatten tilkendegav de tilstedeværende beboere ved håndsoprækning, om de ville tillade, at renoveringsprojektet fortsætter, således at der søges midler, og at arbejdet udbydes.

Der var stort flertal for at give denne tilladelse til projektets fortsættelse.

Om midler fra Landsbyggefonden
Støttede og ustøttede lån

Når en almen boligforening skal låne penge til renovering, er det en god ide at låne dem i Landsbyggefonden; det er gode lån, især de støttede lån.
Landsbyggefonden yder nemlig støtte til afdragsbetalingen, således at huslejestigningen de første fire år ikke overstiger et vist beløb. Efter de fire første år aftrappes denne støtte gradvist for helt at bortfalde efter ni år.
På den måde slår huslejestigningen først fuldt igennem efter ni år.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt