Vedtægter for Skræppebladet

Vedtægter for forenings- og beboerbladet i Brabrand Boligforening, Skræppebladet

§ 1
Skræppebladet er forenings- og beboerblad for Brabrand Boligforening.

§ 2
Bladet udgives af Brabrand Boligforening.

§ 3
Omkostningerne fordeles mellem modtagerne i forhold til det modtagne antal eksemplarer.

§ 4
Redaktionen:

  1. Ved de årlige afdelingsmøder vælges et medlem + en suppleant fra hver afdeling, dog vælger afdeling IV tre medlemmer + tre suppleanter.
  2. Valget gælder for to år.
  3. I lige år vælges i lige afdelinger, i ulige år vælges i ulige afdelinger. I afdeling IV vælges to medlemmer i lige år og et i ulige år.
  4. Redaktionen vælger redaktør og fastsætter forretningsorden.
  5. Valgbare til redaktionen er alle, som er valgbare til Repræsentantskabet og Foreningsbestyrelsen i Brabrand Boligforening. *

§ 5
Redaktionen ansætter sekretær, tegnere og fotografer, der aflønnes efter aftale.

§ 6
Der stilles spalteplads til rådighed for foreningens beboere, bestyrelse, repræsentantskab, administration, afdelingsbestyrelser, fritidsforeningen og ikke kommercielle aktiviteter, der henvender sig til beboerne.

§ 7
Indlæg optages ucensurede såfremt de er skrevet på dansk eller med dansk oversættelse og ikke er af personlig injurierende art, dog forbeholder redaktionen sig ret til at forkorte læserbreve på mere end 500 ord. Eksterne valgpolitiske indlæg optages ikke i det umiddelbart før et valg udkommende nummer. Indlæg skal være forsynet med navn og adresse, dog kan mærke godtages, når navn og adresse er redaktionen bekendt.

§ 8
Erhvervsmæssige annoncer og indlæg modtages ikke.

§ 9
Redaktionen vil ved henvendelse være beboerne behjælpelige med at udforme indlæg, såfremt dette ønskes.

§ 10
Redaktionen har ret til at udskyde indlæg, såfremt en overvældende stofmængde vil medføre et urimeligt antal ekstrasider. Udskudte indlæg skal altid optages i næstfølgende nummer.

§ 11
Et indlæg står med hensyn til anskuelser for indsenderens egen regning.

§ 12
Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er vedtaget på et repræsentantskabsmøde. (Beslutning træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal jf. Brabrand Boligforenings vedtægter §17.)

* Punktet vedtaget på afdelingernes forårsmøder 1998

Læs mere om Skræppebladet – bl.a. mål
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt