Beboerundersøgelse i Sonnesgården

Stor tilfredshed – men ikke med administrationen

af Hans Esmann Eriksen. Foto: Brabrand Boligforening

Beboerundersøgelser er en metode til at finde ud af, hvad der er godt, og hvad der kan gøres bedre i den enkelte afdeling. Gennem de sidste fem år har Brabrand Boligforening gennemført tre analyser i Rødlundparken, Hasselager og sidst i Sonnesgården. Herudover har det Boligsociale Fællessekretariat lavet analyser i Gellerupparken og Toveshøj.

I denne artikel fortælles om enkelte af konklusionerne fra analysen i Sonnesgården samtidig med, at der sammenlignes med resultaterne fra Rødlundparken og Hasselager.

Forløbet af analysen – det tager tid
I foråret 2009 besluttede Sonnesgårdens bestyrelse at starte en analyse. En fokusgruppe blev nedsat for sammen med Marianne Stenberg at udforme spørgsmålene, så de blev tilpasset afdelingens ønsker.
I april og maj blev spørgeskemaerne udsendt og besvaret. Efter sommerferien blev analysen bearbejdet, og i oktober blev resultatet gennemgået ved et velbesøgt møde i afdelingen.

Interesserede kan læse den samlede rapport på http://www.brabrandbolig.dk/Målinger.aspx?ID=951

Høj svarprocent giver troværdige resultater
61% af beboerne havde valgt at svare på spørgeskemaet, der i alt indeholdt 86 spørgsmål. I Rødlundparken og Hasselager var svarprocenterne omkring 33%. Den gode svarprocent giver en stor troværdighed af analysens resultater. Om resultaterne er korrekte, er et mere akademisk spørgsmål.

Det vigtigste er, om resultaterne understøtter de vurderinger, afdelingerne og foreningen har af, hvordan virkeligheden ser ud. Der er intet, der tyder på, at der er uenighed om de tre analysers resultater.

Det grønne look er en kvalitet

Det grønne look er en kvalitet

Mange spørgsmål – svære at overskue
De tre analyser stiller mange spørgsmål, hvor svarene belyser, hvad beboerne mener om at bo i afdelingerne, og hvilke typer beboere der bor i afdelingerne. Spørgsmålene er ikke helt ens i de tre afdelinger. Det er et udtryk for, at afdelingerne er forskellige, og frem for alt at dem, der bor der, ikke er ens. Det gør det svært at finde generelle træk. Det er dog forsøgt i det følgende.

Stor tilfredshed – men rum for forbedringer
Beboerne er i de tre analyser blevet spurgt om, hvor tilfredse de er som beboere målt på en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste. Det samlede resultat var 4,5 i Sonnesgården, 4,33 i Rødlundparken og 3,95 i Hasselager.

Overordnet set er beboerne glade, men der er mulighed for forbedringer, når man ser nærmere på tallene.

I Sonnesgården blev der givet udtryk for stor tilfredshed med varmemesteren, men administrationen kunne efter beboernes mening godt være mere serviceorienteret. På samme måde viste analysen, at afdelingsbestyrelsen kunne være bedre til at modtage nye beboere.

Mange ambassadører for afdelingen – giver bedre stemning

En ambassadør i en afdeling er en beboer, der har lyst til at blive boende og samtidig er sikker på at ville anbefale afdelingen til andre. I Sonnesgården er 96% ambassadører.

I Hasselagerområdet er 81% ambassadører, og i Rødlundparken er tallet noget lavere. Det betyder primært, at de to andre afdelinger er forskellige. Der er unge i ungdomsboliger og unge familier, der forventer at flytte til en anden bolig. Det kan også være familier, der med tiden gerne vil bo i et andet område i byen.

Den store andel af ambassadører i Sonnesgården betyder, at beboerdemokratiet og det indre liv i afdelingen får bedre vilkår end i andre afdelinger. Når man med sikkerhed ved, at her bor man længe, så er det naturligt, at man engagerer sig mere i det lokale liv. Det forbedrer stemningen i en afdeling.

Hvad vil der blive gjort?  – Er der kommet en effekt?

Steen Holgaard, afdelingsformand i Sonnesgården, fortæller, at afdelingsbestyrelsen vil behandle rapporten på decembermødet.

Sten fortsætter, at han regner med, at bestyrelsen blandt andet vil arbejde med, hvordan de nye beboere modtages. Sten udtrykker samtidig håb om, at boligforeningen vil arbejde med at kvalitetssikre serviceydelserne, således at beboerne kommer til at opleve en mere serviceorienteret administration.

En forespørgsel i Hasselager og Rødlundparken viser, at der i de to afdelinger er sket en forbedring i driften af de grønne områder. Fællesarealernes vedligeholdelse samt beboernes behandling af fællesarealer blev i de to undersøgelser udpeget som vigtige indsatsområder.

Administrationen oplyser, at analyserne viser en generel tilfredshed med at bo i afdelingerne. Derfor har man kun gennemført enkelte forbedringer som en direkte følge af analyserne.

Analyserne viste, at beboerne udtrykte behov for lettere at kunne komme i kontakt med varmemestrene, og derfor er der indført en e-mail-service. Administrationen oplyser, at denne funktion bliver flittigt brugt.
Del eller print denne side:  


Tilbagevisende links

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt