Finansiering af Helhedsplanen

349 millioner kr. fra Landsbyggefonden

af Anne Katrine Høg

Brabrand Boligforening har fået reserveret 349 millioner kroner i Landsbyggefonden i renoveringsstøtte, som er penge, boligforeningen kan råde over ved at indsende et skema A. I skema A skal der blandt andet redegøres for de overordnede økonomiske linjer i planen. Det er indsendelse af skema A for Helhedsplanen, der stemmes om til beboermøderne den 30. og 31. maj. Hvis beboerne stemmer ja til denne indstilling, kan boligforeningen søge om de 349 millioner kroner Dette vil ikke være muligt med et nej til planen.

2 x 62,5 millioner kroner fra Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune
Ud over de 349 millioner kroner fra Landsbyggefonden bidrager Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune hver med 62,5 millioner kroner Aarhus kommunen har yderligere fået adgang til 21 millioner kroner til områdefornyelse. Det er i repræsentantskabet i Brabrand Boligforening besluttet, at boligforeningens bidrag skal dækkes ved jordsalg, således at det ikke kommer til at betyde huslejestigninger.

Salg af jord til værdi af 240 millioner kroner
Boligforeningen og afdelingerne kan ikke umiddelbart på nuværende tidspunkt beholde provenuet ved jordsalg, eftersom den nuværende lovgivning kræver, at et eventuelt nettooverskud ved salg skal gå til Landsbyggefonden og til ekstraordinær indfrielse af lån i afdelingen.

Ny salgslov
Der arbejdes derfor på en ny salgslov, der gør det muligt for afdelinger at beholde et nettoprovenu ved salg af jord i forbindelse med gennemførsel af Helhedsplaner i området. Det nye lovforslag er fremsat og har været sendt til høring og forventes derfor vedtaget inden for den nærmeste fremtid. Brabrand Boligforening har politisk løfte om, at lovforslaget forventes vedtaget, hvis det skulle ske et regeringsskifte.

Overskuddet bliver i afdelingen
Lovforslaget berører alene udsatte boligområder, og det er en forudsætning, at der er en godkendt Helhedsplan i området, for at afdelingen kan beholde provenuet. Derfor åbner Helhedsplanen op for, at det er muligt at sælge jorden, og at afdelingerne selv kan beholde nettooverskuddet, hvis beløbet føres ind i arbejdet med Helhedsplanen i området.

Jorden har ingen salgsværdi i dag
Jordarealerne i Gellerupparken og Toveshøj har i dag ingen værdi, da de er udlagt til grønne områder. Hvis Helhedsplanen godkendes, forpligtiges Aarhus Kommune til at lave et kommunalplantillæg for området, så der åbnes op for bebyggelse på de arealer, der er udlagt til grønne områder.

Helhedsplanen giver jorden salgsværdi
Et salg af jordarealerne forventes at indbringe en samlet sum på 240 millioner kroner, hvoraf jorden i Gellerupparken udgør 110 millioner kroner, jorden på Toveshøj 50 millioner kroner og foreningens jord 80 millioner kroner. Vedtagelse af Helhedsplanen er en forudsætning for kommunalplanstillæg og derfor også for jordens salgsværdi på 240 millioner kroner.

Omkostningerne i Helhedsplanen
Nedenfor ses en oversigt, der viser omkostningerne forbundet med at realisere de vigtigste hovedelementer i Helhedsplanen. På beboermøderne er det denne oversigt, I som beboere skal forholde jer til og godkende, hvis I ønsker, at boligforeningen skal indsende ansøgningen om de 349 millioner kroner til Landsbyggefonden.

Elementer i Helhedsplanen Pris (1000 kr.)
Beboerhus i Gellerupparken 75.000
Aktivitetshus/sundhedshus Toveshøj 40.000

Omdannelse af 1-vær. lejligheder i Gellerupparken og Toveshøj inkl. genhusning 77.550
Sikkerhedsforanstaltninger, herunder dørlås og videoovervågning 29.000
Bygaden 77.130
Øvrig infrastruktur 130.217
Bypark 75.000
Nedrivning, genhusning og tomgangsleje af 3 blokke (A11, A12 og A14) 62.176
Omdannelse, genhusning og tomgangsleje af 2 blokke (A9 og A10) 43.820
Omdannelse, genhusning og tomgangsleje af 1 blok (A21) 33.565
Tryghedsgaranti 4.604
Nye p-pladser ifbm. nedlægning af eksisterende ved Gundrunsvej 5.000
Skraldsug og ledninger der skal flyttes 10.000
Projektudvikling Brabrand boligforening (2011 – 2020) 20.000
Drift af projekt frem til 2016 28.500
Allerede disponeret – herunder fase 1 initiativerne 16.700
Samlede omkostninger 728.262Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt