Finansiering af Helheds­planen

349 millioner kr. fra Landsbyggefonden

Brabrand Boligforening har fået reserveret 349 millioner kroner i Landsbyggefonden i renoveringsstøtte, som er penge, boligforeningen kan råde over ved at indsende et skema A. I skema A skal der blandt andet redegøres for de overordnede økonomiske linjer i planen. Det er indsendelse af skema A for Helhedsplanen, der stemmes om til beboermøderne den 30. og 31. maj. Hvis beboerne stemmer ja til denne indstilling, kan boligforeningen søge om de 349 millioner kroner Dette vil ikke være muligt med et nej til planen.

2 x 62,5 millioner kroner fra Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune

Ud over de 349 millioner kroner fra Landsbyggefonden bidrager Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune hver med 62,5 millioner kroner Aarhus kommunen har yderligere fået adgang til 21 millioner kroner til områdefornyelse. Det er i repræsentantskabet i Brabrand Boligforening besluttet, at boligforeningens bidrag skal dækkes ved jordsalg, således at det ikke kommer til at betyde huslejestigninger.

Salg af jord til værdi af 240 millioner kroner

Boligforeningen og afdelingerne kan ikke umiddelbart på nuværende tidspunkt beholde provenuet ved jordsalg, eftersom den nuværende lovgivning kræver, at et eventuelt nettooverskud ved salg skal gå til Landsbyggefonden og til ekstraordinær indfrielse af lån i afdelingen.

Ny salgslov

Der arbejdes derfor på en ny salgslov, der gør det muligt for afdelinger at beholde et nettoprovenu ved salg af jord i forbindelse med gennemførsel af Helhedsplaner i området. Det nye lovforslag er fremsat og har været sendt til høring og forventes derfor vedtaget inden for den nærmeste fremtid. Brabrand Boligforening har politisk løfte om, at lovforslaget forventes vedtaget, hvis det skulle ske et regeringsskifte.

Overskuddet bliver i afdelingen

Lovforslaget berører alene udsatte boligområder, og det er en forudsætning, at der er en godkendt Helhedsplan i området, for at afdelingen kan beholde provenuet. Derfor åbner Helhedsplanen op for, at det er muligt at sælge jorden, og at afdelingerne selv kan beholde nettooverskuddet, hvis beløbet føres ind i arbejdet med Helhedsplanen i området.

Jorden har ingen salgsværdi i dag

Jordarealerne i Gellerupparken og Toveshøj har i dag ingen værdi, da de er udlagt til grønne områder. Hvis Helhedsplanen godkendes, forpligtiges Aarhus Kommune til at lave et kommunalplantillæg for området, så der åbnes op for bebyggelse på de arealer, der er udlagt til grønne områder.

Helhedsplanen giver jorden salgsværdi

Et salg af jordarealerne forventes at indbringe en samlet sum på 240 millioner kroner, hvoraf jorden i Gellerupparken udgør 110 millioner kroner, jorden på Toveshøj 50 millioner kroner og foreningens jord 80 millioner kroner. Vedtagelse af Helhedsplanen er en forudsætning for kommunalplanstillæg og derfor også for jordens salgsværdi på 240 millioner kroner.

Omkostningerne i Helhedsplanen

Nedenfor ses en oversigt, der viser omkostningerne forbundet med at realisere de vigtigste hovedelementer i Helhedsplanen. På beboermøderne er det denne oversigt, I som beboere skal forholde jer til og godkende, hvis I ønsker, at boligforeningen skal indsende ansøgningen om de 349 millioner kroner til Landsbyggefonden.

Elementer i Helhedsplanen Pris (1000 kr.)
Beboerhus i Gellerupparken 75.000
Aktivitetshus/sundhedshus Toveshøj 40.000
Omdannelse af 1-vær. lejligheder i Gellerupparken og Toveshøj inkl. genhusning 77.550
Sikkerhedsforanstaltninger, herunder dørlås og videoovervågning 29.000
Bygaden 77.130
Øvrig infrastruktur 130.217
Bypark 75.000
Nedrivning, genhusning og tomgangsleje af 3 blokke (A11, A12 og A14) 62.176
Omdannelse, genhusning og tomgangsleje af 2 blokke (A9 og A10) 43.820
Omdannelse, genhusning og tomgangsleje af 1 blok (A21) 33.565
Tryghedsgaranti 4.604
Nye p-pladser ifbm. nedlægning af eksisterende ved Gundrunsvej 5.000
Skraldsug og ledninger der skal flyttes 10.000
Projektudvikling Brabrand boligforening (2011 – 2020) 20.000
Drift af projekt frem til 2016 28.500
Allerede disponeret – herunder fase 1 initiativerne 16.700
Samlede omkostninger 728.262

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-05 juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-05 juni side 4-5
i sektionen INDSTIK: Helhedsplan

forsiden af magasinet 2011-05 juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data