Den nye struktur i Brabrand Bolig­forening betyder nye arbejdsgange i bestyrelsen

Ny fordeling af opgaverne i foreningsbestyrelsen, som har nedsat fem udvalg

På Brabrand Boligforenings repræsentantskabsmøde i maj blev der valgt to nye ansigter ind i bestyrelsen, Helle Hansen og Jens Joel, mens der blev taget afsked med Tanja Bergstrøm og Dega Jama Mohamed. Maria Kahr Ovesen blev valgt som førstesuppleant, og hun er netop indtrådt i bestyrelsen, fordi Jesper Fræer i september har trukket sig på grund af sit arbejde.

Bestyrelsen består derfor nu af Keld Albrechtsen, Troels Bo Lund Knudsen, Peter Iversen, Jens Joel, Helle Hansen, Jesper Pedersen og Maria Kahr Ovesen. Keld Albrechtsen blev valgt til formand på repræsentantskabsmødet, mens Troels Bo Lund Knudsen på det konstituerende møde i juni blev valgt til næstformand.

Jesper Fræer (yderst t.h.)har på grund af arbejde været nødt til at trække sig fra foreningsbestyrelsen. Derfor er 1. suppleant Maria Kahr Ovesen (yderst t.v.) trådt ind i stedet. (Foto Bo Sigimund)

Jesper Fræer (yderst t.h.)har på grund af arbejde været nødt til at trække sig fra foreningsbestyrelsen. Derfor er 1. suppleant Maria Kahr Ovesen (yderst t.v.) trådt ind i stedet. (Foto Bo Sigimund)

Ny struktur med nye udvalg

Efter Muusmanns organisationsanalyse og sidste års generationsskiftet i administrationen blæser der nu nye vinde mange steder i boligforeningen, og det er bestyrelsens arbejdsform også blevet påvirket af.
Så på bestyrelsesmødet i juni besluttede foreningsbestyrelsen at indføre en ny udvalgsstruktur, hvor udvalgsposterne blev fordelt i følgende overordnede udvalg:

Formandskab/forberedelsesudvalg

Formandskabet består af formand Keld Albrechtsen og næstformand Troels Bo Lund Knudsen. Formandskabets opgaver er blandt andet at følge og drøfte boligforeningens løbende udvikling, herunder udarbejdelse af budget og budgetopfølgning.

Forberedelsesudvalget består af formandskabet og på skift et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt administrerende direktør Keld Laursen og et af de øvrige direktionsmedlemmer, afhængigt af temaet. Forberedelsesudvalgets opgave består i at forberede bestyrelsesmøder og udarbejde og godkende indstillinger.

Projektudvalget

Projektudvalget består af Keld Albrechtsen, Troels Bo Lund Knudsen og Maria Kahr Ovesen samt direktør Keld Laursen og projektchef Ove Bech Jensen. Udvalgets opgaver be­­står i at forberede bestyrelsesind­stil­linger, der vedrører fysiske og bo­ligsociale helhedsplaner, renoverings­projekter, nybyggerier m.v.

Projektudvalget kan også vælge at nedsætte arbejdsudvalg for eksempel med deltagelse af afdelingsbestyrelser.

Endvidere deltager Keld Albrechtsen og Troels Bo Lund Knudsen i den politiske styregruppe for Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Helle Hansen deltager tillige i dette arbejde, men det er i egenskab af repræsentant for Gellerupparken.

Boligpolitisk udvalg

Det boligpolitiske udvalg består af Jesper Pedersen, Jens Joel, Keld Albrechtsen og direktør Keld Laursen. Udvalget følger og drøfter den boligpolitiske situation på landsplan og lokalt og forbereder bestyrelsesindstillinger af boligpolitisk karakter.

Administrativt udvalg

Det administrative udvalg består af Peter Iversen, Keld Albrechtsen, administrationschef Susanne Witting og teknisk chef Niels Hosie. Udvalget drøfter forhold vedrørende administration, udlejning og drift, herunder også muligheden for differentieret administrationsbidrag.

Kommunikationsudvalg/Organisationsudvalg

Kommunikationsudvalget består af Helle Hansen, Troels Bo Lund Knud­sen, Peter Iversen, direktør Keld Laursen og kommunikationschef Lotte Pape. Udvalget forbereder se­minarer for repræsentantskab og foreningsbestyrelse, kurser for beboervalgte i forenings- og af­del­ings­bestyrelser, temamøder i forenings­rådet m.v. Udvalget drøfter desuden boligforeningens kommunikationsstrategi og -platforme.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-08 Oktober side 14
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2015-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data