Afd. 6: Kontant og kort beboer­møde i Holmstrup

Afdeling 6 – Holmstrup

Tunge sager blev behandlet effektivt

Mange tunge sager var på dagsordenen til det ordinære beboermøde i afdeling 6, Holmstrup, men det var som om det halve hundrede fremmødte beboere var enige om at få sagerne afviklet inden for rimelig tid.

Beretninger og budget

Der var som sædvanlig udsendt en fyldig skriftlig beretning. I den mundtlige beretning fra afdelingsbestyrelsen nøjedes Edvin Juhl med at nævne, at projektet med nye vinduer og ventilation lå stille.

”Før der foreligger beregninger over økonomien, kan vi ikke komme videre,” sagde han.

Der betales straffeafgift, fordi returvand ikke afkøles. Blandingssløjferne skal skiftes ud. Det samme skal blandingssløjferne til radiatorer. Der er sat penge af til det på budgettet for 2017. Endvidere nævntes indeklima, multibanen og grønne områder, hvor bekæmpelse af pileurt er meget krævende. Fra og med 2018 er der frit valg af TV-udbyder. Afdelingsbestyrelsen vil arbejde for den bedst mulige fælles løsning.

Under debatten mindede Hans Martin Gaardhus om, at der forelå en beboermødebeslutning om, at der måtte opstilles frysere i kældrene. Forslaget skal findes frem.
Beretningen blev godkendt uden indsigelser.

Boligforeningens formand, Keld Albrechtsen, der også var aftenens dirigent, aflagde beretning fra foreningsbestyrelsen og nævnte de nye projekter. Herunder at der havde været problemer med energien i Havnehusene. På længere sigt er det vigtigt at være på forkant med den økonomiske udvikling. Det kræves fra politisk side, at den almene sektor sparer, så huslejen kan sættes ned. Til gengæld skal den almene sektor overtage en række sociale forpligtelser.

”Formentlig kan huslejen holdes i ro, så huslejen ikke stiger mere end indkomsterne. Vi arbejder for totalt holdbare løsninger og skal redde mennesker, der udstødes af velfærdssystemet”, afsluttede formanden.

Edvin Juhl præsenterede budgettet, der lagde op til en huslejestigning på 1,5% p.a. Det skyldtes især aftrapning af rentesikring og stigende ejendomsskatter. Budgettet godkendtes uden indsigelser.

Forslag

Rudolf Bay fremlagde forslag til nyt vedligeholdelsesreglement. Det gamle var for uoverskueligt, ”så der er ryddet op i kaos, ” sagde han. Det præciseres, hvordan B-ordningen kan anvendes til vedligeholdelse. Afdelingsbestyrelsen havde konstateret, at mange lejligheder blev fraflyttet med mangler og uden midler på vedligeholdelseskontoen, så det skal sikres, at vedligeholdelsesmidler bruges til lejligheden og ikke til sommerhuse.

Endvidere præciseres, hvorledes haver skal behandles.

Bo Fosdal havde fremsat ændringsforslag om rengøring af trappeopgange og snerydning. Forsamlingen fandt, at forslagene lå meget tæt på formuleringen i afdelingsbestyrelsens forslag og nedstemte dem. Det blev understreget, at beboere ikke kan opsiges som følge af manglende vedligehold af trappeopgange og snerydning. Derefter blev vedligeholdelsesreglementet vedtaget med stort flertal.
Udarbejdelsen af et råderetskatalog mangler.

Et forslag om årlig vaccinering af hunde og katte blev udskudt, da forslagsstilleren var forhindret i at være til stede.

Et forslag om at flytte valget til FAS til beboermødet i september blev vedtaget.

Værestedet

Afdelingsbestyrelsen havde stillet forslag om, at afdelingen overtog og betalte huslejen for 245, 1, der hidtil for det meste havde været betalt af Værestedet. Peter Iversen fremhævede Værestedets indsats for skæve eksistenser. Det var vist oprindeligt oprettet for Byudvalgsmidler, men siden havde Simon Holse gjort et fantastisk arbejde for at skaffe penge. ”Det er utroligt, det har kunnet lade sig gøre, men nu mangler der midler. Foreningsbestyrelsen står imidlertid inde for dem, ” blev det understreget.

Afdelingsbestyrelsen beklagede over for Simon Holse, at den var kommet til at videregive forkerte oplysninger.

Merete Blicher roste Værestedet, hvor hun er meget glad for at komme.

En overtagelse af lokalerne ville også indebære, at de andre aktiviteter, der brugte dem, kunne blive der, men det skal beskrives, hvordan lokalerne skal bruges.
Forslaget, der indebærer en yderligere huslejestigning på 3 kr. pr. m2, blev vedtaget med overvældende flertal.
Derefter kunne Edvin Juhl takke de fremmødte for et godt møde og dirigenten for god mødeledelse.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-07 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-07 Oktober side 24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2016-07 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data