Vanskeligt at genkende planen for renoveringen af Hans Brogesparken

Skræppebladet tager temperaturen på renoveringen i boligforeningens ældste afdeling

Tekst Laurits Bloch, foto Bo Sigismund

En af de sidste dage i oktober aflagde Skræppebladet et besøg i boligforeningens ældste afdeling, Hans Brogesparken, for at se og høre nærmere om den gennemgribende renovering, som entreprenør- og håndværkerfirmaerne har arbejdet på siden nytår.

Afdelingen består af 58 lejligheder i tre etagehuse og 60 boliger i kædehuse, som kaldes Udsigten.

Renoveringen omfatter blandt andet opførelse af ekstra ydermur, tagudskiftning, nye karnapper, altaner, vinduer, entre- og yderdøre og installationer.

Det var oprindeligt planen, at beboerne i Udsigten under renoveringen skulle indkvarteres i genhusningspavilloner, hvorimod etagehusbeboerne skulle forblive i lejlighederne, men sådan kom det ikke til at gå.

Renovering under covid-19
Brabrand Boligforening har aldrig tidligere stået for en opgave som denne renovering af et 50’er-murstensbyggeri, den ældste afdeling med en hel del ældre beboere.

Hertil kommer flere udefrakommende ekstraordinære belastninger i form af ekstremt vejrlig med nedbør, der har medført store oversvømmelser i lokalområdet, samt hele arbejdssituationen som følge af covid-19-restriktionerne på byggepladsen, i administrationen og i beboerdemokratiet.

Kaotisk byggeplads
Efter en del besvær med at finde parkering kunne Skræppebladets udsendte bevæge sig ind i afdelingen. Her traf de afdelingsformand Asger Frederiksen, med hvem der var indgået aftale om et besøg.

Afdelingen fremstod som en stor kaotisk mudret byggeplads, hvor midlertidige beboelsespavilloner, udgravninger, mandskabscontainere, delvist overdækkede stilladser, entreprenørmaskiner, udgravninger, byggematerialer og jordbunker med meget mere er presset sammen på øjensynligt for små arealer.

Arkitektonisk udtryk ødelagt
Afdelingsformanden peger på, at de først monterede nye karnapper og altaner ikke er hvide som påregnet. De fremstår med smudsiggrå betonelementer. Ikke mange vil finde det pænt, og det er absolut ikke i overensstemmelse med bebyggelsens oprindelige arkitektoniske udtryk.

I stedet for, som man ser andre steder, blot at montere en moderne isolerende pladebeklædning er der valgt den meget dyrere løsning med en yderligere mur af mursten netop af hensyn til ønsket om at bevare det oprindelige arkitektoniske udtryk. Disse intentioner ødelægges med de rædselsfulde karnap- og altanpartier.

Lige nu er Asger Frederiksen bekymret for, at det måske ikke nås at blive ændret, før stilladserne bliver fjernet.

Utilstrækkelig beskyttelse
De først opsatte gadelygter på stierne er placeret uheldigt, så der sker en generende kraftig belysning direkte ind i køkkenerne. Der forekommer dog også hensigtsmæssige placeringer længere inde i området, oplyser formanden og fortsætter med at fortælle, at de nye yderdøre i Udsigten er leveret uden de af producenten foreskrevne afsluttende oliebehandlinger, og man ser allerede snavsede partier på det utilstrækkeligt beskyttede træværk.

Asger Frederiksen er bekymret over, om disse forhold på sigt vil belaste afdelingens økonomi, hvis de ikke løses indenfor renoveringsprojektets økonomi.

Tilfreds med isoleringen
De væsentligste formål med renoveringen er klimaforbedringer ved bedre varmeisolering og opdatering af de tekniske installationer.

Asger Frederiksen er meget tilfreds med varmeisoleringen og kan fortælle, at der til nu næsten ikke bruges opvarmning i de først isolerede boliger. Han er også meget tilfreds med de nye entredøre, der fungerer mærkbart bedre end før, både hvad angår lyd- og varmeisolering.

Mangelfuld dræning
Afdelingens etagehuse ligger umiddelbart lige nedenfor naboen Hans Broges Bakker og er derfor udsat for særligt meget regnvandsgennemløb, som der skal tages højde for ved dræning og afledning afpasset alle faser af renoveringen. Denne opgave er varetaget mangelfuldt, og der er synlige tegn på kældergulve på, at der henstår vand nedenunder.

Regnstormen først på året gjorde det påkrævet spontant at evakuere etagehusbeboere som følge af utilstrækkelig aflukning af stuer efter nedbrydningen af karnapper og altaner. Der trængte simpelthen ødelæggende regnmængder ind i stuerne. Siden hen har det også vist sig, at der har været utilstrækkelig afdækning i og på tagkonstruktioner, således at træværk er blevet skadeligt vådt.

På Udsigten henstår åbne grave med interimistiske fjernvarmeforsyningsslanger. De forhindrer tildækning, så beboerne skal passere metalovergange for at komme til og fra deres hjem.
Asger Frederiksen mener, at det har stået på urimeligt længe.

Ny teknik virkede ikke
Der er i de først renoverede lejligheder installeret det nye mekaniske ventilationsanlæg, som dækker alle rum. Maskineriet er for nogen tid siden placeret over et nyt forsænket loft i entreen. Da man så ville starte ventilationen, viste det sig, at teknikken ikke virkede, og man afventer nu nyheder fra producenten og nye håndværkerbesøg, som Asger Frederiksen mener kunne være undgået, hvis der havde været udvist rettidig omhu.

Afdelingsformanden, der personligt har livslang erfaring fra arbejde på byggepladser, kan fortælle om mange andre forhold, der har medført forhindringer i arbejdets fremdrift, for eksempel opsættende naboprotester jævnfør lokale planforhold, fund af et par asbestfibre og uheldig koordinering af de forskellige fagindsatser på arbejdspladsen.

Problemfyldt genhusning i Gellerup
En del af etagehusbeboerne er midlertidigt blevet genhuset i lejligheder i Gellerupparken.

I den forbindelse har der været nogen utryghed ved indflytningen, idet nøglerne til boligerne i nogle tilfælde er blevet udleveret en del tid før selve indflytningen. Men synsafde­ling­en har fulgt den almindelige procedure, efter hvilken alle fejl og mangler skriftligt skal anmeldes indenfor 14 dage, hvorefter beboeren hæfter for ikke anmeldte fejl og mangler. Det har flere beboere været noget uforstående overfor, da de måske ikke engang var flyttet ind, da fristens udløb.

I næste nummer af Skræppebladet får administrationen og projektafdelingen mulighed for at kommentere på kritikken af Hans Brogesparkens renovering.

Information og kommunikation halter i Hans Brogesparkens renovering

Asger Frederiksen fortæller, at der er sket så mange ændringer i projektet hen ad vejen, at det er vanskeligt at genkende. Der har ikke været holdt møder i over to måned­er, og det virker, som om boligforeningen er helt væk. Fremdriften halter, og den aktuelle tidsplan kendes ikke, oplyser han. Set udefra forekommer det, at der mangler løbende forventningsafstemning mellem projektledelse og beboerne.

For at råde bod på dette har repræsentantskabet på sidste ordinære møde (punkt 5 e.) søgt en styrkelse af hørings­regler og information for renoveringsopgaver.
Imidlertid har projektafdelingen meddelt, at afdelingsformanden ikke indkaldes til bygherremøder – en beslutning, der ikke fremmer hensigten med repræsentantskabets beslutning. Som minimum bør der orienteres ved et referat.

Afdelingsbestyrelsens løbende tætte indsigt i projektforløbet er en forudsætning for, at afdelingen og dens beboere ved og forstår, hvad der foregår, også med henblik på, at der ikke i offentligheden fremkommer unødig negativ omtale af foreningen til skade for udlejningsmulighederne, der med rette ligger boligforeningens ledelse stærkt på sinde.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt