Nyt fra beboerrådgivningen

Nye regler for ledige

Jens Høgh, Abelone Asingh, Maryam Fereidanian

450-timers-reglen, kontanthjælp
”Det skal være uinteressant at komme til Danmark af økonomiske årsager” begrunder Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti et lovforslag med. Forslaget betyder at en gift kontanthjælpsmodtager skal arbejde 450 timer inden for 2 år for at få kontanthjælp. Lovforslaget blev fremsat af beskæftigelsesminister, Claus Hjorth Frederiksen. 6,2 mill. kr. regnede ministeriet med at ændringen ville betyde i besparelse om året. De, der mister deres kontanthjælp, og dermed står uden forsørgelse, betaler.
Lovforslaget blev vedtaget i  Arbejdsmarkedsud-valget den 14.05.2009
Lovændringen træder i kraft 1. juli 2009 men overgangsregler betyder, at ændringerne først får fuld virkning fra 1. juli 2011.

Her følger en gennemgang af reglerne.

DET NYE
Pr. 1. juli 2011 skal gifte kontanthjælpsmodtagere hver dokumentere at have arbejdet 450 timer de seneste 2 år, for at begge kan bevare kontanthjælpen. Indtil 1. juli 2009 er det 300 timer i 2 år.
Efter 1. juli 2009 er – modsat tidligere – også par hvor den ene er fuldt selvforsørgende via lønarbejde, dagpenge eller revalideringsydelse omfattet. Fra 1. juli 2011 mister ægtefællen, i et sådant par sin kontanthjælp, hvis denne ikke dokumenterer 450 timers beskæftigelse på ordinære og ustøttede vilkår.

FAKTA
Nye betingelser for at modtage kontanthjælp fra 1. juli 2009 for ægtepar

Loven gælder fra 1. juli 2009.

For hvem?
Gælder for ægtepar, altså gifte, hvor enten den ene eller begge ægtefæller (ÆF) modtager kontanthjælp (Aktivloven), beregnet ud fra 2 x voksensats og stående til rådighed for arbejdsmarkedet. Det sidste er også tilfældet under aktivering.

Arbejdskrav?
Begge skal dokumentere at have haft mindst 450 timers ustøttet, ordinært arbejde inden for de seneste 2 år, mod hidtil 300 timer.

Konsekvenser?
Hvis en eller begge ÆF ikke dokumenterer 450 timers arbejde mister den ene af ægtefællerne sin kontanthjælp. Det er den, der opfylder kravet om arbejde, der bevarer kontanthjælpen. Er det begge, der ikke opfylder kravet, er det den, der ”er tættest på arbejdsmarkedet”, der får beregnet og udbetalt kontanthjælp.

Undtagelser for den ene ÆF:
Hvis den, der ikke opfylder kravet om 450 timers arbejde, har en ”arbejdsevne, der er så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked”, skal denne (og kun denne) ikke opfylde kravet om 450 timers arbejde. Det er f.eks. ÆF i matchgruppe 5, i forrevalidering, eller hvor kommunen har påbegyndt vurdering af arbejdsevnen.

Ægtepar, hvor begge er undtaget for arbejdskravet:
Hvis den ene eller begge ægtefæller modtager kontanthjælp på
ungesats
starthjælp
introduktionsydelse
skal ingen af dem dokumentere 450 timers arbejde.
Hvor den ene ægtefælle modtager en offentlig ydelse, der ikke er betinget af, at vedkommende udnytter sine arbejdsmuligheder er dennes, ÆF fritaget for at dokumentere de 450 timer.
Det drejer sig om ydelserne:
SU
Førtids- og folkepension
§27a-ydelse til brøkpensionister
Særlig ydelse under fængsling

ÆF, skal dokumentere 450 timers arbejde:
hvis den, han/hun er gift med, får
løn fra arbejde
arbejdsløshedsunderstøttelse
sygedagpenge
revalideringsydelse
ledighedsydelse
fleksjob
kontanthjælp med voksensats
kontanthjælp, matchgruppe 5
Dette er nyt i forhold til 300-timers-reglen, hvor disse var undtaget

Forlængelse af 2-års-perioden:
Optjeningsperioden på 2 år forlænges med den tid, som  kontanthjælpsmodtageren kan dokumentere at have været syg, på barsel, fået tabt arbejdsfortjeneste via Serviceloven, aftjent værnepligt, tilhørt match 5, været i  uddannelse m.v.

Genoptjening af ret til kontanthjælp:
Har den ene ægtefælle mistet retten til kontanthjælp får denne ret til kontanthjælp igen, når der dokumenteres 450 timers arbejde inden for de seneste 2 år. Arbejdet skal ligge efter det tidspunkt, hvor hjælpen ophørte. Perioden forlænges af samme grunde som optjeningsperioden forlænges med. Se ovenfor.

Overgangsordninger:
Reglerne om 450 timer på 2 år gælder fra 1. juli 2009, således at de ægtepar, der først fra denne dato bliver omfattet af reglerne, tidligst mister deres kontanthjælp pr. 1. juli 2011.
Ægtepar, der allerede nu er omfattet af 300-timers-reglen og opfylder den, skal løbende opfylde kravet om 300 timer. Fra 1. juli 2011 skal de yderligere dokumentere 450 timers arbejde.
Kravet til genoptjening af retten til kontanthjælp hæves således først fra 300 timer til 450 timer med virkning fra den 1. juli 2011.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt