Afd. 2: Stort fremmøde i afdeling 2

afdeling 2 – Søvangen

Nye unge ansigter i bestyrelsen

tekst og foto af Kirsten Hermansen

Der var mødt omkring 100 beboere op til mødet, og det var vist ikke forventet. Dirigent ved mødet var Jesper Pedersen

Afdelingens forhold
Bestyrelsesformand Margit Nørhave gav udtryk for, at det havde været et spændende år siden sidste møde, hvor vi fik at vide, at der var givet tilsagn om 130 mill. kr. fra Landsbyggefonden til renovering. Man havde haft kursus og møder med ”den nedsatte interessegruppe”, hvor det viste sig, at man havde mange af de samme ønsker til renoveringen.

Hun kunne derudover fortælle, at der bliver opsat postkasser ved rækkehusenes fællesindgang og opsat/flyttet postkasser for enkelthusene ved indgang fra vejen.

Der arbejdes med sagen omkring reglerne for opsætning af paraboler, og man håber at finde en bedre løsning i forbindelse med renoveringen.

Foreningens forhold
Jesper fortalte om boligforeningens mange lav- og nulenergibyggeprojekter.
En klar holdning i boligforeningen er, at der i alt nyt byggeri og ved renoveringer skal indtænkes energibesparelser.
Boligforeningen er blevet kompenseret med en anden grund på havnen, og har planer om etageboliger med 80-100 familieboliger og 100 ungdomsboliger.

Der blev nævnt de mange renoveringer i boligforeningen. Der arbejdes på fuld tryk med det videre forløb af Helhedsplanen, hvor de administrative funktioner er blevet skilt fra, og der er ansat en direktør til disses varetagelse. Om 1 til 2 år vil der virkelig ske noget. På nuværende tidspunkt kan man se, at der fra Ringvejen er lavet en vejpassage direkte til Globus 1.

Afdelingens budget for 2012 og regnskab for 2010
Rune Urtoft startede med regnskabet, hvor han gennemgik de poster, der havde vægt og ændret sig fra budgetlægningen, og en forklaring på hvorfor. Året havde et samlet overskud på kr. 60.671 d.v.s. kr. 137 pr. lejlighed i afvigelse fra budget 2010. Det fortæller, at budgetlægningen ikke har været helt ”tovlig”.

Derefter blev budgettet for 2012 gennemgået med oplysning om de afvigelser fra budget 2011, der er med til at udløse en huslejestigning på 3,37%. Det er bl.a. ejendomsskatter og almindelig vedligehold og en indeksregulering af henlæggelser.

Der var spørgsmål til konto 112.2 Disp.fondsbidrag. Beløbet indeksreguleres hvert år. Det er nu foreningens samlede ansvar for lejetab og ikke den enkelte afdelings, der konteres her.
Der var spørgsmål om, hvordan f.eks. vandafgifter fordeles på de enkelte lejemål som lejligheder kontra huse. Man bruger den kvadratmeter-fordelingsnøgle, der en gang er fastsat for afdelingen.

Budgettet blev herefter ensstemmig godkendt.

En beboer spurgte, om der i forhold til det fastsatte antennebidrag er taget højde for, at TV2 snart bliver en betalingskanal. Jesper oplyste, at antennebidraget jo beregnes ud fra vedligehold af det eksisterende sendenet. Han mente, at der var taget højde for det, men var ikke sikker.

Orientering om renoveringen
Kirsten W kunne fortælle, at man nu er ved at undersøge, hvad der er kommet ud af de møder, der har været i ”interessegruppen” og med bestyrelsen. Landsbyggefonden har været på besøg. I næste måned tages der en snak med afdelingsbestyrelsen, og man kikker på hele projektet igen, inden det bliver præsenteret for beboerne

Forslag om godkendelse af ordensreglement og vedligeholdelsesreglement
Der blev af flere beboere fremsat et antal fornuftige ændringer og tilføjelser til de allerede forelagte forslag til ændringer i ordensreglement.

Efter en del rådslagning oplyste dirigenten, at der ikke på afdelingsmødet kunne stemmes om yderligere ændringer til det fremlagte ordens- og vedligeholdelsesreglement.
Der var som følge heraf en del debat om den korrekte forretningsorden. Med et skriftligt forslag, der bliver sendt ud med så kort varsel som 1 uge, mente man ikke, at forretningsorden var overholdt.

Dirigenten besluttede herefter, at der ikke kunne stemmes om forslagene, men bad bestyrelsen tage de fremsatte ændringer og tilføjelser fra beboerne til efterretning. Et nyt forslag med ændringer i ordensreglementet og vedligeholdelsesreglementet skal fremsættes til beboerne efter forretningsordenens regler, således at beboerne inden for en rimelig tidsfrist har mulighed for at komme med forslag til ændringer eller tilføjelser.

Nyt bestyrelsesmedlem Kristian Livijn

Nyt bestyrelsesmedlem Kristian Livijn

Nyt bestyrelsesmedlem: Per Bo Ravnå

Nyt bestyrelsesmedlem: Per Bo Ravnå

Valg
Bestyrelsesmedlem Poul Pallesen og Jan Mikkelsen ønskede ikke genvalg.

2 yngre beboere, der mente, at der var behov for at fremtidssikre afdelingen, blandt andet ved at gøre afdelingen mere attraktiv for kommende børnefamilier, ville gerne lade sig opstille til bestyrelsen. De hed Per Bo Ravnå og Kristian Livijn og lod sig opstille sammen med Else Høgh.

Resultat af valget blev

 • Margit Nørhave
  genvalgt med 102 stemmer
 • Ole Odgaard
  genvalgt med 96 stemmer
 • Per Bo Ravnå
  valgt med 111 stemmer
 • Kristian Livijn
  valgt med 110 stemmer
 • Else Høgh
  genvalgt som 1. suppleant

Eventuelt
Der blev af flere beboere gjort opmærksom på, at ”chikanerne” på vore veje efterhånden er misligeholdte og frister til kørsel halvt over og ved siden af. Det kan afføde farlige situationer. Der er tidligere gjort opmærksom på det.

Et spørgsmål fra en beboer vedrørende de nye varmtvandsmålere i husene. Hvordan skal der afregnes varme for husene fremover? Skal der stadig betales for haneandele (udregnet efter fællesforbrug for hele afdelingen).

Ud fra det svar vi fik, og selv om varmtvandsforbrug i huse nu kan adskilles fra lejlighederne, ser det ud til, at beregninger af varmtvandsforbrug stadig beregnes efter haneandele.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt