Afd. 1: Indtryk fra afdelings­mødet i september

Afdeling 1 – Hans Broges Parken

Dialog om den forestående renovering prægede mødet

I starten af mødet orienterede bygherrerådgiver Søren Ejsing og projektleder Morten Meldgaard om de foreløbige planer.

Det forventes, at de fysiske arbejder kan gå i gang i efteråret 2018, når hele projekteringsfasen med alle detaljer er gennemført. Renoveringen vil derefter vare ca. 1 3/4 år og forventes at være færdig i midten af 2020. Der vil blive givet orientering på beboermøder under hele forløbet.

Det blev oplyst, at beboerne på Udsigten må genhuses i ca. tre måneder, mens deres huse bliver renoveret. Renoveringen er så omfattende, at man ikke kan bo i husene imens – dette betyder, at alt inventar og ejendele må flyttes til opbevaring i depot, og beboerne bliver genhuset i pavilloner på 50 m2, der bliver opstillet i området. Man renoverer 5 – 10 huse ad gangen. Landsbyggefonden støtter genhusningen med 5 mio. kr.

Efter gennemgangen af projektet var der mange spørgsmål fra forsamlingen – og særlig i forbindelse med genhusningen, som ingen af os havde hørt om tidligere!
”Jamen, er det nødvendigt?” – og svaret var: ”Ja desværre, men det er jo af hensyn til beboerne og deres ejendele.”

Et par spørgsmål kunne ikke besvares lige nu: ”Skal man betale den sædvanlige husleje under genhusningen?” – og et andet: ”Vi er dagplejeforældre – hvad skal vi gøre?”

Der vil blive afholdt et møde om genhusningsproblemer. Renoveringsarbejdet vil gå ud over haver og hegn, men haverne vil blive reetablerede, så de ser pæne ud.

Det bliver ikke nødvendigt at genhuse blokkenes beboere; størstedelen af renoveringen vil foregå udendørs, og der bliver opstillet stillads omkring husene.

Der blev spurgt, om der bliver gjort noget ved skimmelsvamp i blokkene? Svaret var, at når de udendørs arbejder er gennemført (murerarbejde og isolering), ordner man det indvendige.
Der vil komme nyhedsbreve med relevante oplysninger til alle.

Hjemmesiden

Susanne Witting gennemgik nu den ny hjemmeside og opfordrede til, at man bruger den – der er rigtig mange oplysninger og muligheder!

Foto_Inger_Bloch

Formandens beretning (et lille udpluk)

Det sociale liv er ved at falde sammen; der er ingen, der vil være med til at arrangere fastelavnsfest, og klub Hans Broge mangler opbakning, nye medlemmer og nye ideer.
Formand Asger Frederiksen oplyste beboerne på Udsigten om, at hegn og skure ryddes væk under renoveringen, og kun de lovlige sættes op igen.

Kriminaliteten blev også nævnt: ”Kriminelle typer har valgt at udfolde sig her, og så sent som i dag er der blevet hugget en bildør. Det er på grund af denne kedelige situation, at vi senere skal tage stilling til et forslag om videoovervågning.”

Efter Asgers beretning var der flere spørgsmål – bl.a. et om, hvor vi skal hente nøgler til selskabslokale og gæsteværelse nu efter driftssammenlægningen. Serviceleder Lars Ravn svarede, at nøgler kan hentes både på driftskontoret i Skovgårdsparken i åbningstiderne – og på driftskontoret her i Hans Broges Parken torsdag kl. 16 – 17.30.

Budget og regnskab

Susanne Witting fremlagde og gennemgik budgettet for 2018 og regnskabet for 2016. Efter nogle få spørgsmål blev budgettet godkendt og regnskabet taget til efterretning.

Forslag fra bestyrelsen

Der var fire forslag fra bestyrelsen:

Bredbåndsudbyder

Vi kunne vælge mellem en 4-årig individuel aftale med Stofa – eller en kollektiv fritvalgsaftale.
Forsamlingen valgte den kollektive fritvalgsaftale.

Videoovervågning

Det fremlagte forslag om videoovervågning blev vedtaget.

Udskiftning af postkasser

Et forslag om, at beboere på Udsigten selv skal betale for udskiftning af utætte postkasser, blev forkastet.
I stedet blev fremsat et ændringsforslag, hvorefter beboere, der har utætte postkasser, kan få en ny, kvalitetspostkasse, der betales af afdelingen.
Dette ændringsforslag blev vedtaget.

Ændringer i ordensreglementet
Bestyrelsens forslag til ændringer i ordensreglementet blev efter nogen diskussion vedtaget.

Valg

Der var fredsvalg til bestyrelsen, så denne fortsætter uændret.
Det lykkedes ikke at finde repræsentanter og suppleanter til FAS og Skræppebladet.

Foto-_Inger_Bloch

Eventuelt

To træer på Udsigten ønskes fjernet; – de bliver måske fældet under renoveringen – ellers må det tages op på et afdelingsmøde.

Der kom et praktisk råd i forbindelse med adgang til lejlighederne i forbindelse med renoveringen og opsætning af køkkener – om det kan foregå samtidigt for at begrænse håndværkernes adgang.
Der er meget støj i radiatorerne på Udsigten, kan der gøres noget ved det? Svar: Det kan der ikke i øjeblikket med det system, vi har; serviceleder Lars Ravn noterede problemet.

Referat

Som I kan se, har jeg kun beskrevet nogle af punkterne på afdelingsmødet. Imidlertid har afdelingssekretær Gitte Kjær udarbejdet et fyldigt, 9-siders referat, som kan læses på Brabrand Boligforenings hjemmeside under afdeling 1; det kan også læses på opslagstavlerne ved vaskehuset og på gavlen ved blok B.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-07 November side 12
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2017-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data