Afd. 1: Indtryk fra afdelingsmødet i september

Afdeling 1 – Hans Broges Parken

Dialog om den forestående renovering prægede mødet

Tekst og fotos Inger Bloch

I starten af mødet orienterede bygherrerådgiver Søren Ejsing og projektleder Morten Meldgaard om de foreløbige planer.

Det forventes, at de fysiske arbejder kan gå i gang i efteråret 2018, når hele projekteringsfasen med alle detaljer er gennemført. Renoveringen vil derefter vare ca. 1 3/4 år og forventes at være færdig i midten af 2020. Der vil blive givet orientering på beboermøder under hele forløbet.

Det blev oplyst, at beboerne på Udsigten må genhuses i ca. tre måneder, mens deres huse bliver renoveret. Renoveringen er så omfattende, at man ikke kan bo i husene imens – dette betyder, at alt inventar og ejendele må flyttes til opbevaring i depot, og beboerne bliver genhuset i pavilloner på 50 m2, der bliver opstillet i området. Man renoverer 5 – 10 huse ad gangen. Landsbyggefonden støtter genhusningen med 5 mio. kr.

Efter gennemgangen af projektet var der mange spørgsmål fra forsamlingen – og særlig i forbindelse med genhusningen, som ingen af os havde hørt om tidligere!
”Jamen, er det nødvendigt?” – og svaret var: ”Ja desværre, men det er jo af hensyn til beboerne og deres ejendele.”

Et par spørgsmål kunne ikke besvares lige nu: ”Skal man betale den sædvanlige husleje under genhusningen?” – og et andet: ”Vi er dagplejeforældre – hvad skal vi gøre?”

Der vil blive afholdt et møde om genhusningsproblemer. Renoveringsarbejdet vil gå ud over haver og hegn, men haverne vil blive reetablerede, så de ser pæne ud.

Det bliver ikke nødvendigt at genhuse blokkenes beboere; størstedelen af renoveringen vil foregå udendørs, og der bliver opstillet stillads omkring husene.

Der blev spurgt, om der bliver gjort noget ved skimmelsvamp i blokkene? Svaret var, at når de udendørs arbejder er gennemført (murerarbejde og isolering), ordner man det indvendige.
Der vil komme nyhedsbreve med relevante oplysninger til alle.

Hjemmesiden
Susanne Witting gennemgik nu den ny hjemmeside og opfordrede til, at man bruger den – der er rigtig mange oplysninger og muligheder!

Foto_Inger_Bloch

Formandens beretning (et lille udpluk)
Det sociale liv er ved at falde sammen; der er ingen, der vil være med til at arrangere fastelavnsfest, og klub Hans Broge mangler opbakning, nye medlemmer og nye ideer.
Formand Asger Frederiksen oplyste beboerne på Udsigten om, at hegn og skure ryddes væk under renoveringen, og kun de lovlige sættes op igen.

Kriminaliteten blev også nævnt: ”Kriminelle typer har valgt at udfolde sig her, og så sent som i dag er der blevet hugget en bildør. Det er på grund af denne kedelige situation, at vi senere skal tage stilling til et forslag om videoovervågning.”

Efter Asgers beretning var der flere spørgsmål – bl.a. et om, hvor vi skal hente nøgler til selskabslokale og gæsteværelse nu efter driftssammenlægningen. Serviceleder Lars Ravn svarede, at nøgler kan hentes både på driftskontoret i Skovgårdsparken i åbningstiderne – og på driftskontoret her i Hans Broges Parken torsdag kl. 16 – 17.30.

Budget og regnskab
Susanne Witting fremlagde og gennemgik budgettet for 2018 og regnskabet for 2016. Efter nogle få spørgsmål blev budgettet godkendt og regnskabet taget til efterretning.

Forslag fra bestyrelsen
Der var fire forslag fra bestyrelsen:

Bredbåndsudbyder
Vi kunne vælge mellem en 4-årig individuel aftale med Stofa – eller en kollektiv fritvalgsaftale.
Forsamlingen valgte den kollektive fritvalgsaftale.

Videoovervågning
Det fremlagte forslag om videoovervågning blev vedtaget.

Udskiftning af postkasser
Et forslag om, at beboere på Udsigten selv skal betale for udskiftning af utætte postkasser, blev forkastet.
I stedet blev fremsat et ændringsforslag, hvorefter beboere, der har utætte postkasser, kan få en ny, kvalitetspostkasse, der betales af afdelingen.
Dette ændringsforslag blev vedtaget.

Ændringer i ordensreglementet
Bestyrelsens forslag til ændringer i ordensreglementet blev efter nogen diskussion vedtaget.

Valg
Der var fredsvalg til bestyrelsen, så denne fortsætter uændret.
Det lykkedes ikke at finde repræsentanter og suppleanter til FAS og Skræppebladet.

Foto-_Inger_Bloch

Eventuelt
To træer på Udsigten ønskes fjernet; – de bliver måske fældet under renoveringen – ellers må det tages op på et afdelingsmøde.

Der kom et praktisk råd i forbindelse med adgang til lejlighederne i forbindelse med renoveringen og opsætning af køkkener – om det kan foregå samtidigt for at begrænse håndværkernes adgang.
Der er meget støj i radiatorerne på Udsigten, kan der gøres noget ved det? Svar: Det kan der ikke i øjeblikket med det system, vi har; serviceleder Lars Ravn noterede problemet.

Referat
Som I kan se, har jeg kun beskrevet nogle af punkterne på afdelingsmødet. Imidlertid har afdelingssekretær Gitte Kjær udarbejdet et fyldigt, 9-siders referat, som kan læses på Brabrand Boligforenings hjemmeside under afdeling 1; det kan også læses på opslagstavlerne ved vaskehuset og på gavlen ved blok B.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt