Afd. 1: Indtryk fra afdelingsmødet den 15. september

Afdeling 1: Hans Broges Partken

Indholdsrigt møde med godt fremmøde og rar stemning

tekst og foto af Inger Bloch, afdelingsbetyrelsesmedlem

Et indholdsrigt beboermøde med talrigt fremmøde, rar stemning og med dirigentposten i gode hænder hos Kjeld Albrechtsen.

Beretninger
Formand Asger valgte i sin årsberetning fortrinsvis at tale om vedligeholdelsesarbejder, både små og store, igangværende og kommende.
Der er omfattende problemer med vinduerne på Udsigten, og Asger viste billeder af en (forsøgs)reparation, der er foretaget af et af de store vinduer; han nævnte samtidig, at der også arbejdes med andre løsninger end den viste.
Han opfordrede til at respektere de gule skilte med ”legende børn” og til forsigtig kørsel – der er kommet flere mindre børn i afdelingen.

Den ny ordning med køleskabe er sat i gang.
Selskabslokalet har fået ny gulvbelægning, og køkkenet er blevet malet og forsynet med skydedør.
4 opgange i blokkene har fået ny gulvbelægning på kældergulvet.

Bestyrelsen er blevet enig om at bruge jubilæumsgaven fra Brabrand Boligforening til køb af 2 gode bænke, én til Udsigten og én til Solskrænten samt til en opslagstavle, der tænkes placeret ved børnehaven.
Skrænterne ved J.P.Larsensvej er blevet beskåret.
Afdelingen har haft et meget stort vandforbrug; en analyse af tallene viser, at vandforbruget er ret forskelligt i forskellige dele af afdelingen.

Formanden nævnte endvidere, at vi nu skal have færdiggjort arbejdet i blokkene med udskiftning af stigestrenge og faldstammer og nedtagning af de sidste badekar.

Der skal kigges på etablering af parkeringspladser på Hans Brogesvej, og som sagt skal vinduer på Udsigten repareres.
Hvis vi bare kunne få del i nogle midler fra Landsbyggefonden, har vi en masse vedligeholdelsesarbejder, der er tiltrængt: Eksempelvis: Døre på Udsigten, fugning af mure, entredøre i blokkene, flisearbejde i området, udskiftning af gamle el-ledninger, en form for mekanisk udsugning til afhjælpning af skimmelsvamp, betonrenoveringer af altaner – ja listen er lang!

Forsamlingen fremkom nu med forskellige bemærkninger til beretning­en – især til vandforbruget – Det viser sig, at visse steder på Udsigten skal vandet løbe i 2-3 minutter, før det er varmt – og det viser, at der er noget galt med varmevekslerne (tror jeg nok, det hedder).

Der kom nu nogle forslag til afhjælpning af problemerne, og bestyrelsen vil arbejde videre med dem.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Vi skulle egentlig have haft en skriftlig beretning om foreningens forhold, men den var ikke blevet udarbejdet. I stedet bad Kjeld Albrechtsen om ord­et og fortalte kort om boligforeningens byggeri ”Isbjerg­et” på havnen – og han nævnte, at Brabrand Boligforenings bidrag til ”Helhedsplanen” i Gellerup fremkommer ved, at arealet ved Ringvejen frigøres til projektet.

Han kom endvidere ind på Landsbyggefonden: Regeringen har tag­et pengene til nybyggeri, så nu må landsbyggefonden (som består af indbetalinger fra lejerne) låne penge af staten.

Jeg gider nærmest ikke skrive mere om det emne – det er så uretfærdigt, at de ældste boligafdelinger hvert år skal indbetale de største beløb til fonden, og samtidig får vi afslag på ansøgninger om midler til tiltrængte renoveringsopgaver.

En mødedeltager citerede nu overskriften til en artikel om landsbyggefonden i Beboerbladets augustnummer: ”Fonden, som er de almene boligers bedste ven”! Ha ha – tak for kaffe!, siger vi bare. Landsbyggefond­en er i hvert fald ikke afdeling 1’s bedste ven.

Regnskab
Økonomichef Bent Mortensen forelagde regnskabet for 2007 til orientering og budgettet for 2009 til godkendelse. Budgettet indebærer en huslejestigning på 4,56%, som bl. a. er forårsaget af det høje byggeomkostningsindeks. Budgettet blev godkendt, efter at Bent Mortensen havde besvaret nogle få spørgsmål.

Nu var det blevet tid til en kærkommen pause i mødet, hvor vi kunne hygge os med en let og lækker buffet.Forslag

På dagsordenen var vi nået til forslag. Det første var et forslag om tilladelse til at holde hund eller kat i afdeling­en.
Der fremkom mange udsagn – både for og imod – og til sidst blev der stemt om, hvorvidt afdelingsbestyrelsen skulle arbejde videre med emnet og udarbejde et regelsæt og en ænd­ring af husordenen, således at man kunne afholde et nyt beboermøde og stemme om sagen (evt. en urafstemning).
Afstemningens resultat viste imidlertid, at der var flertal imod at gå videre med sagen, og forslaget faldt herefter til jorden!

Et andet forslag om fældning af de store birketræer i øverste række på Udsigten kom også til afstemning efter en diskussion.
Der var flertal for at imødekomme dette forslag, som dermed var vedtaget. Bestyrelsen må så finde penge hertil i budgettet.

Der blev fredsvalg af 2 medlemmer til bestyrelsen + suppleanten, og bestyrelsen er herefter uændret: Asger Frederiksen, Torben Pedersen, Kasper Bakkensen, Peter Kjeldsen, Inger Bloch og suppleant Karen Michaelsen.
Det lykkedes ikke at finde repræsentanter til FAS og Skræppebladets redaktion.

Under eventuelt blevdet nævnt, at haveaffaldsbunken ved Udsigten er stor og grim.
Der fremkom en indtrængende opfordring til, at man rydder op efter sig i vaskehuset.
Asger opfordrede til at møde op til Klub Hans Broges arrangementer – der har været mange gode foredrag, og Klub Hans Broge er jo faktisk den eneste aktivitet, vi har i afdelingen!

Og her sluttede mødet!

Vores afdelingssekretær, Merete Poulsen, udarbejder et egentligt mødereferat, som bliver sat op i udhængsskabet ved Udsigtens vaskeri.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt